BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250501
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 74

Protokół Nr 74

 z posiedzenia

 Komisji Budżetowej

w dniu 11 lipca 2002 roku

Obecni:

·      członkowie Komisji wg. listy obecności (w załączeniu);

·      Skarbnik - p. Alfred Bogucki;

·      naczelnik WGA - p. Kunegunda Zakrzewska;

·      naczelnik WPR - p. Maciej Tomczak;

·      referent WOS - p. Alicja Stawowska.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i o godz. 12.00 otworzył posiedzenie.

 

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (w załączeniu).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LVII sesję Rady Miejskiej.

4.     Informacja Skarbnika o przesunięciu środków w budżecie.

5.     Wolne głosy.

6.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

a)

p. Alicja Stawowska referent w wydziale oświaty, kultury i sportu projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli.

Poinformowała,  że w § 4 pkt. 1 należy dopisać „maksymalnie 300%”.

Radny Jerzy Sadowski zgłosił następujące uwagi:

·      § 1 uchwały - wykreślenie „placówek”;

·      § 1 pkt. 2 Regulaminu dopisać „Miasto i Gmina Września”;

·      § 3 Regulaminu - propozycja wprowadzenia numeracji rzymskiej;

·      § 3 pkt. 2 Regulaminu - propozycja zapisu: „a) zabiega o pomoc i opiekę dla uczniów lub wychowanków będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych”;

·      § 3 pkt. 3 Regulaminu - propozycja zapisu: „b)udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę po raz pierwszy w zawodzie nauczyciela”’

·      § 7 pkt. 1 oraz § 10 - propozycja zapisu: „Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Września”;

·      § 3 pkt. 1 b) propozycja zapisu: „przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej”.

·      § 10 - słowo „złożą” zastąpić „składają”.

·      § 12 propozycja zapisu: „Lista nagrodzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy nauczycieli jest ogłaszana w „Wieściach z Ratusza”.

Następnie zwrócił się z pytaniami:

·      § 8 pkt. 2 - dlaczego w skład Komisji powołuje się więcej osób skoro jest zapis: „Komisja może pracować w składzie co najmniej 3 osób”?

·      Jak się ma § 12 do Ustawy o ochronie danych osobowych?

·      Czy do zakładowych organizacji związkowych można użyć sformułowania „organ”? (Zał. do Regulaminu - wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Września).

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli łącznie ze zmianami przedstawionymi przez radnego Jerzego Sadowskiego..

b)

p. Alicja Stawowska referent w wydziale oświaty, kultury i sportu omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Radny Jerzy Sadowski zgłosił uwagę, b y w tytule i § 1 uchwały dopisać „Miasto i Gmina Września” oraz zaproponował by w § 4 w tabeli dopisać: „ tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września wraz z wyżej przegłosowanymi wnioskami.

c)

 p. Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

Radny Jerzy Sadowski powiedział, że w związku z tym, że Peberol ma zaległości podatkowe w stosunku do gminy, będzie głosował za odrzuceniem tego projektu. Podmiot występujący z takim wnioskiem do gminy powinien regularnie płacić podatki.

Następnie poprosił o przygotowanie informacji co obecnie na tym terenie się buduje i czy zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Komisja Budżetowa 11 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

d)

p. Kunegunda Zakrzewska naczelnik WGA omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

e)

p. Kunegunda Zakrzewska naczelnik WGA omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

f)

p. Kunegunda Zakrzewska naczelnik WGA omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

Radny Jerzy Sadowski poprosił , by zapis §11 miał brzmienie takie jak wszystkie inne tego typu uchwały.

 

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

g)

p. Ryszard Szwajca Z-ca Burmistrza oraz  p. Maciej Tomczak naczelnik wydziału promocji i działalności gospodarczej omówili projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

Pani Stanisława Smoczyńska: Dlaczego powstanie strefy aktywności gospodarczej przesuwa się w czasie?

Burmistrz Szwajca: Jest to związane z możliwościami finansowymi budżetu. Zadania pozostają bez zmian. Wydłuża się realizacja w czasie ze względów finansowych.

Pani Stanisława Smoczyńska zwróciła uwagę, że Psary Polskie nie zostały uwzględnione w zadaniu dot. kanalizacji.

Komisja  7 głosami „za” przy 3 „ przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

Pkt. 4

Burmistrz Szwajca odczytał pismo (w załączeniu) dot. wyrażenia zgody na przeznaczenie z ogólnej rezerwy budżetowej roku 2002 kwoty 30 tys. zł na sfinansowanie prac remontowych w ratuszu (zmierzających do usunięcia skutków gwałtownej burzy).

Radny Jerzy Sadowski: Czy ratusz jest ubezpieczony; jeżeli jest czy zostało to zgłoszone?

Burmistrz Szwajca odpowiedział, że odpowiedzi udzieli na najbliższej sesji.

Głosowanie w sprawie przesunięcia środków:

„za” - 7 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przesunięcie środków.

Pkt. 5

Wolne wnioski:

Pani Stanisława Smoczyńska wnioskuje, by na etapie projektu autostrady Zarząd wziął pod uwagę możliwość uzupełnienia odcinka drogi łączącego obecnie istniejące rondo przy ul. Wrocławskiej z mającym powstać w przyszłości rondem w rejonie wiaduktu na Środę oraz by przy okazji robót pomyśleć o skanalizowaniu tego odcinka.

Burmistrz Szwajca: Kwestia kanalizacji to jest przyszłość. Natomiast będzie robione odwodnienie tego odcinka.

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Budżetowej radny Ryszard Szwajca o godz. 14.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Urzędzie MiG Września w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący Komisji                                                                                    

radny Ryszard Szwajca

/-/

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.