BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258807
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku

część 1 - obszar miasta z Parkiem im. Dzieci Wrzesińskich

część 2 - obszar miasta z Parkiem im. Marszałka J. Piłsudskiego

część 3 - teren poza granicami miasta (teren gminy)

 

CPV: 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5, 77.34.00.00-5, 77.31.00.00-6, 90.20.00.00-9

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2012 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak - Kierownik Ref. Komunalnego pok. 13 tel. 061 64-40-61 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium:

część 1 - 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

część 2 - 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

część 3 - 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 6 grudnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 6 grudnia 2011 r. do godz. 9.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali usługi związane z całoroczną pielęgnacją i kształtowaniem terenów zieleni (utrzymanie terenów zieleni) o wartości łącznej minimum 200.000,00 zł brutto w tym 1 usługą prowadzoną na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków przyrody

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia;

5. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia;

6. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie wskaże miejsce odbioru odpadów oraz miejsce gromadzenia odpadów pochodzenia roślinnego.

7. Wykonawca zapewnia lokalizację bazy sprzętowo - dyspozycyjnej na terenie Gminy Września wraz ze środkami łączności (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax oraz skrzynkę e-mail).

8. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy - Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia na potwierdzenie warunku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 398718-2011 w dniu 28.11.2011r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - zieleń 2012 [259 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.