BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460871
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania poniżej treści ogłoszenia

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej

 

CPV: 64.21.00.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami ze strony internetowej.

Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 9 grudnia 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: wpisanych do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj: wykazu co najmniej 2 usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług polegających na świadczeniu kompleksowych usług telefonicznych w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących, w co najmniej jednej z technologii opisanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000 zł każda, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 398000-2011 w dniu 25.11.2011 roku oraz zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 403358-2011 w dniu 30.11.2011 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
modyfikacja siwz (4) [1.6 MB]
ikona
modyfikacja siwz (3) [402 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [956 kB]
ikona
Modyfikacja treści SIWZ [897 kB]
ikona
SIWZ - usługi telefonii stacjonarnej [241 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.