BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280157
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku

 

Protokół

z wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji

oraz

Komisji Komunalno – Finansowej

z 18 października 2011 roku

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Robert Smodlibowski o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1) oraz 8 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;

Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej we Wrześni;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Robert Smodlibowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

a)

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Komunlano – Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Komunalno – Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

b)

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru radnego..........na przewodniczącego Komisji Komunalno – Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: radnego..........na przewodniczącego Komisji Komunalno – Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

c)

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy pan, który złożył skargę nie zamierza starać się o dodatek mieszkaniowy?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że bardzo możliwe, że zamierza. Żeby ten dodatek otrzymać musi posiadać tytuł prawny, jak również odpowiednie dochody nie przekraczające ustawowych norm. Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadomi Wydział Gospodarki Mieszkaniowej jeżeli osoba ta zgłosi się o taki dodatek.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, dlaczego Komisja Rewizyjna nie rozpatrywała tej skargi? Czy wszystkie skargi musi rozpatrywać Komisja Rewizyjna?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że według Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie jest to do końca określone, nie w każdym przypadku złożenia skargi Komisja Rewizyjna musi ją badać. Pewne jest to, że Rada Miejska musi rozstrzygnąć, czy skarga jest zasadna, czy też nie. W przypadku skargi dotyczącej schroniska Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zbadanie jej i wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną. Należy dodać, że nie wszystko co w tytule nosi nazwę skargi w rzeczywistości nią jest. Poprzednia Rada Miejska w czerwcu 2010 roku podjęła w tej samej sprawie uchwałę, uznając skargę za nieuzasadnioną. Do tej pory w sytuacji pana składającego skargę nic się nie zmieniło, dlatego też Komisja Rewizyjna nie rozpatrywała sprawy.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że z wyjaśnień wynika, że osoba składająca skargę zostanie umieszczona przez Komisję Mieszkaniową na listę osób oczekującą na mieszkanie. Czym to jest spowodowane?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że prowadzone są prace nad weryfikacją listy osób oczekujących na mieszkanie socjalne. Ta osoba zostanie umieszczona na listę ze względu na bardzo długi okres oczekiwania. Wniosek złożony przez tego pana został 2003 roku, stąd też decyzja o umieszczeniu na liście.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną..

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

 

d)

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że jako osoba niepełnosprawna nie może zrozumieć faktu dlaczego pan, który napisał skargę na burmistrza nie przyjął oferowanego mu mieszkania. Wyjaśnienia, że łazienka była za mała nie są dość wystarczające. Powiedział, że sam przez kilkanaście lat korzystał z łazienki o takich wymiarach i jako osoba jeżdżąca na wózku nie miał z tym problemu. Orientował się w sytuacji pana składającego skargę i osoba ta jest niedowidząca, ale sprawna fizycznie, nie widzi więc powodu, aby tę skargę uznać za zasadną.

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że w terminie, w którym osoba składająca skargę odmówiła adaptacji przydzielonego lokalu w uchwale nie było jeszcze zapisu, że jeżeli osoba, która dostaje przydział na mieszkanie socjalne i odmawia automatycznie zostaje skreślona z listy osób oczekujących. W nowej uchwale z 2010 roku ten zapis został poprawiony, a więc jeżeli osoba odmówi zamieszkania w przydzielonym mu lokalu zostaje skreślona z listy.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiowała projekt uchwały w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

 

e)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. W sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. W sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. W sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

 

f)

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w programie są jakieś nowości w porównaniu do poprzedniego roku? Jak przedstawia się sytuacja osób z problemami alkoholowymi, czy problem alkoholowy narasta?

 

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki powiedziała, że program musi być jednoroczny ponieważ wynika to z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Podobnie budżet jest konstruowany na jeden rok, tak więc program musi być ponawiany w każdym następnym roku. W programie nie ma zmian ponieważ zadania w nim zawarte są kontynuowane.

 

Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że danych na rok bieżący nie ma jeszcze. Zestawienie będzie przedstawione na początku roku następnego. W dzisiejszych czasach ludzie częściej sięgają po pomoc nie wstydzą się tak jak kiedyś.

 

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak przedstawiają się badania dotyczące liczby osób nietrzeźwych wśród małoletnich? Czy wpływ na tak niski wskaźnik ma to, że rodzice nie muszą się zgodzić na badanie dziecka, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu we krwi? Czy prowadzi się badania alkomatem?

 

Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że prawdą jest, że osobę małoletnią bada się w obecności rodziców, jednak nie prawdą jest twierdzenie, że gdy rodzic nie zgodzi się na badanie to sprawa zostaje zamknięta.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

 

g)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej”.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o zmianę treści uzasadnienia do uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej”. Zmiana dotyczy zapisu „WFOŚiGW zwiększył wartość” na „WFOŚiGW zaproponował zwiększenie wartości”.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że na jutrzejszą Sesję Rady Miejskiej uzasadnienie do uchwały zarówno tej omawianej jak i następnej zostanie poprawione.

 

Radny Janusz Czyż zapytał, czy pożyczki są zwrotne w całości?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest możliwość umorzenia pożyczki do 5%.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej”.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej”.

 

Salę obrad opuściła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Komunalno – Finansowej.

 

h)

Jolanta Kościańska skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”.

 

Salę obrad opuścił radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji.

 

i)

Jolanta Kościańska skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

j)

Jolanta Kościańska skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Pkt 4

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Szosa Witkowska – Wojska Polskiego działa w sposób prawidłowy?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że są to światła specjalnie wygenerowane, które posiadają czujniki. Kamery nakierowaną są tak, aby zachować bezpieczeństwo osób korzystających z tego skrzyżowania. Nie zmieniają się w sposób gwałtowny. Sygnalizacja jest tak zaprogramowana, że w momencie, kiedy nie ma żadnego pojazdu na skrzyżowaniu to wszystkie światła są czerwone.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał o możliwość poszerzenia ścieżki przy zalewie wrzesińskim? Powiedział, że szczególnie w okresie letnim ruch pieszych i rowerzystów jest nasilony.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie było to jeszcze rozpatrywane.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Robert Smodlibowski zapytał, czy jest możliwość umieszczenia pasów na ulicy ratuszowej za rondem? Powiedział, że rozładowałoby to korek na ulicy Jana Pawła II.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w momencie oddania do użytkowania ulicy Staszica i po remoncie ulicy Szkolnej ulica Jana Pawła II nie jest teraz wcale zakorkowana. Pasy na ulicy Ratuszowej tuż za rondem są złym pomysłem ponieważ nie byłoby płynności ruchu i korkowałoby się rondo przy ratuszu.

 

Radny Janusz Czyż zapytał, czy jest szansa wybudowania chodnika wzdłuż ulicy Działkowców? Na tejże ulicy jest wzmożony ruch samochodów ciężarowych, jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci idących do szkoły?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że samochody ciężarowe nie powinny w ogóle jeździć tą drogą. Wielokrotnie wysyłane były pisma do Policji jednak bez rezultatu. Podobna sytuacja dzieje się na wiadukcie ul. Daszyńskiego. Od kilku lat gmina dysponuje projektem chodnika wraz ze ścieżką rowerową na tejże ulicy.

 

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Robert Smodlibowski o godz. zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Robert Smodlibowski

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.