BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464388
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:


Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września

 

CPV: 50.23.00.00-6, 50.71.10.00-2, 50.23.21.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

 

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2012 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami znajdujący się poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 1.500 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 25 listopada 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 25 listopada 2011 r. do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 % w tym:

Roboczogodzina wraz z wszystkimi narzutami - 80%

Praca podnośnika, wysięgnika - 20%

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem, naprawami oraz usuwaniem awarii urządzeń i instalacji elektrycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 tys złotych, potwierdzonych referencjami;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

a) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót,

b) osobą posiadającą aktualne uprawnienia „E" z uprawnieniami pomiarowymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) pojazd z niezbędnym oznakowaniem do obsługi drobnych napraw - 1 szt,

b) pojazd z podnośnikiem i wysięgnikiem - 1 szt.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

6) udzielą na wykonane usługi gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia odbioru dokonanego przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 292447-2011 w dniu 09.11.2011 roku

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ- konserwacja urządzeń elektrycznych [186 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.