BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250806
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 69

Protokół

nr LXIX

 Komisji Budżetowej

 z posiedzenia

w dniu 15 marca  2002 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 12.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja porządek obrad przyjęła jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na rok 2002.

4.   Zaopiniowanie wniosku TONSILU w sprawie rezygnacji z porozumienia zawartego z Zarządem Miasta i Gminy Września. 

5.   Wolne głosy.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Alfred Bogucki skarbnik omówił projekt budżetu na rok 2002.

Pani Stanisława Smoczyńska: Czy w ramach środków bieżących na utrzymanie dróg planowana jest inwestycja - ul. Zamysłowskiego?

Czy w poprzedniej wersji projektu budżetu była pozycja samochód dla OSP?

Alfred Bogucki skarbnik: Ul. Zamysłowskiego nie ma w tym roku w budżecie; w załączniku wymieniającym inwestycje na lata przyszłe nie ujęto wszystkich planowanych przedsięwzięć, ujęto tylko inwestycje wieloletnie.

Tej inwestycji nie ujęto w budżecie, ponieważ nie pozwalają na to środki finansowe.

Samochód dla OSP,  w poprzedniej wersji projektu budżetu tej inwestycji nie było, ale była w roku 2001 w pozycji wyposażenie dla OSP.

Przewodniczący Komisji: Plan zakupu wozu dla OSP ma już swoją wieloletnią historię. W chwili obecnej nadarzyła się okazja, że można zakupić taki samochód na warunkach preferencyjnych za 100.000 zł. Takie auto kosztuje 400.000 zł, ale 300.000 zł dofinansowuje NFOŚiGW. W podobny sposób taki wóz kupiła gmina Miłosław.

Pani Stanisława Smoczyńska: Czy modernizacja ul. Słowackiego jest tak niezbędna?

Alfred Bogucki skarbnik: W ujętych środkach kwota dotyczy zobowiązań z roku 2001. Na rok 2002 zaplanowano tylko wykonanie nakładki na odcinku, który wykonano w roku 2001.

Radny Jerzy Sadowski: Obecny projekt uchwały budżetowej jest zupełnie inny od tego, który mieliśmy przedstawiony do omówienia i zaopiniowania. Świadczy to o tym, że procedury uchwalania budżetu są niesprawne, moim zdaniem powinniśmy pomyśleć o zmianach w tym zakresie.

Moje zastrzeżenia i pytania:

n    z czego wynikają założenia w dziale gospodarka mieszkaniowa §077, planowane są wyższe wpływy niż pierwotnie?

n    rolnictwo i łowiectwo, zmniejszono wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych, dlaczego?

n    leśnictwo, zwiększono wydatki, dlaczego?

n    wzrost wydatków na komputeryzację urzędu, dlaczego?

n    wzrost wydatków na urząd, wynagrodzenia na tym samym poziomie jak w roku 2001 natomiast wzrastają pochodne, wzrastają także wydatki bieżące, dlaczego?

Alfred Bogucki skarbnik: Dochody; przewiduje się zwiększenie dochodów ze sprzedaży kilku nieruchomości, obserwujemy spore zainteresowanie kilkoma obiektami i gruntami, np. gorzelnia, działki przy ul. Działkowców.

Wydatki; w pozycjach, gdzie zaplanowano mniejsze wydatki oszczędności wynikają z dokonanej analizy wydatków.

W administracji wydatki się bilansują na poziomie roku 2001. Zakładamy, że ustawa jest niedopracowana i dział wynagrodzenia będzie musiał być zweryfikowany. Ustawa nie zakłada wzrostu wydatków na różnego rodzaju odprawy, nagrody jubileuszowe, staż pracy, to wymaga regulacji.

Radny Jerzy Sadowski: Z czego wynika wzrost wydatków na oczyszczanie miasta?

Alfred Bogucki skarbnik: 26.000 zł, to zobowiązania z roku ubiegłego.

Radny Jerzy Sadowski: Budowa II etapu basenu, skąd pozycja dotacja z BIG BANKU GDAŃSKIEGO?

Alfred Bogucki skarbnik: Chodzi o te same środki z UKWiS-u; bank ten jest tylko pośrednikiem.

Radna Eugenia Potęga: W projekcie uchwały nie ma pozycji adaptacja hali od Mikromy na salę gimnastyczną dla SSP nr 6, dlaczego?

Maria Taciak burmistrz: Mikroma nie przedłożyła jeszcze odpowiedniej dokumentacji, by można było sprawę umieścić w budżecie.

Pkt. 4

Maria Taciak burmistrz przedstawiła informację dotyczącą zobowiązań podatkowych spółki „Tonsil” S.A. wobec Miasta i Gminy Września:

Dnia 16.10.2001 r. zawarte zostało porozumienie, zgodnie z którym:

n    strony uzgadniają warunki i zasady spłaty przez dłużnika zobowiązań podatkowych wobec Wierzyciela z tytułu zwłoki w zapłacie podatku od nieruchomości,

I.                     strony zgodnie potwierdziły, iż według zapisów księgowych na dzień 12.10.2001 r. zobowiązania przedstawiały się następująco:

n    należność główna: 1.269.780,60 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 60/100);

n    odsetki: 368.399,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);

n    spłata należności głównej zostanie dokonana w 60 miesięcznych ratach, płatnych do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca listopada 2001 r.

n    pierwsza rata spłaty długu wyniesie 21.163,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 60/100);

n    pozostałe 59 rat w wysokości: 21.163,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 60/100);

n    wierzyciel zobowiązuje się nie naliczać dalszych odsetek oraz opłat prolongacyjnych;

Warunki porozumienia nie zostały przez „Tonsil” dotrzymane. Zapłacono tytułem zaległości kwoty:

II.                  21.163,60 zł - dn. 20.11.2001 r.

III.                15.000,00 zł - dn. 21.12.2001 r.

IV.               6.163,00 zł – dn. 28.12.2001 r.

Stan zaległości podatkowych obecnie przedstawia się następująco:

n    zaległości z lat 2000-2001 w kwocie: 1.449.747,10 zł, odsetki za zwłokę w kwocie: 564.380,90 zł;

n    wymiar na 2002 r. w kwocie: 931.520,10 zł (z tego zaległości za m-ce 01-02
w kwocie: 155.254,10 zł, odsetki za zwłokę w kwocie: 5.123,40 zł)

Łącznie zaległość wynosi: 1.605.001,20 zł, odsetki za zwłokę w kwocie: 569.504,30 zł.

Dnia 04.03.2002 r. wpłynął wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Września, w którym „Tonsil” S.A. zwraca się z prośbą o rozwiązanie układu ratalnego udzielonego Spółce na spłatę zaległych zobowiązań podatkowych w 60 miesięcznych ratach oraz umorzenia naliczonych odsetek za zwłokę w zamian za przekazanie nieruchomości zabudowanej przedszkolem oraz wyrażenie zgody na zawarcie nowego układu ratalnego, którym objęta zostanie całość niespłaconego przez „Tonsil” S.A. zadłużenia na dzień 20 marca 2002 roku, redukcję długu z tytułu zaległości podatkowych o 50 %, umorzenie odsetek w zamian za przekazanie nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola oraz wyrażenie zgody na spłatę reszty zobowiązań w 60 miesięcznych ratach, motywując swą prośbę załamaniem się sprzedaży krajowej.

Wniosek zawiera następujące uzasadnienie: Zarząd spółki opracował nowy program naprawczy zakładający znaczące jej oddłużenie. W III i IV kwartale 2001 r. spółka zanotowała gwałtowne pogorszenie się sprzedaży krajowej, spowodowane załamaniem się rynku.

Ponadto Zarząd opracował nowy program restrukturyzacji i znalazł nowego inwestora gotowego do jej sfinansowania. Inwestorzy wyrazili gotowość do objęcia instrumentów finansowych oferowanych przez Spółkę. Program zakłada podwyższenie kapitału akcyjnego Tonsilu o 3,8 mln złotych jak również objęcie obligacji zwykłych wyemitowanych przez spółkę na wartość do 20 mln złotych.

Spółka „Tonsil” zawarła również porozumienia układowe z wierzycielami, które zostały zaakceptowane na posiedzeniu w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział Spraw Układowych i Upadłościowych w dniu 05.09.2001 r. Wyrazili oni zgodę na redukcję długu
w wysokości 40 % oraz spłatę reszty wierzytelności w terminie dwóch lat.

Przedsiębiorstwo przełamało złą sytuację spowodowaną załamaniem się sprzedaży krajowej w okresie letnim i jesiennym. Aktualnie produkcja spółki wykazuje tendencję wzrostową. Systematycznie następuje przyrost sprzedaży krajowej.

Dnia 20 lutego 2002 r. akcjonariusze podjęli decyzję o obniżeniu kapitału akcyjnego, przeznaczając kwotę obniżonego kapitału na pokrycie strat za lata ubiegłe. Podjęto również decyzję o nowej emisji akcji i obligacji.

Podpisano również umowę na przeprowadzenie emisji akcji, obligacji oraz weksli komercyjnych.

Radny Jerzy Sadowski: Moim zdaniem Tonsil jest niepoważny, budżet gminy powinien być traktowany poważnie. Minęło pół roku, a Tonsil nic nie zrobił, by gmina mogła przejąć budynek przy ul. Gnieźnieńskiej.

Maria Taciak burmistrz: Podczas pierwszych rozmów p. Schejn zapewniał, że do końca marca nastąpi zwolnienie tej nieruchomości z hipoteki, jednak podczas naszego ostatniego spotkania nie potrafił określić kiedy to nastąpi.

Pan Roman Fedyk: Proszę o zrozumienie sytuacji, w jakiej się znalazł Tonsil, zapewne Państwo macie wiele racji; obecnie Tonsil płaci za to, że niegdyś nie wypracowano wydajnego systemu sprzedaży.

Nastąpiła zmiana rady nadzorczej i naprawdę jest wielka szansa, że Tonsil odzyska płynność finansową. Nie bez wpływu na sytuację w Tonsilu miały wydarzenia 11 września 2001 r. w USA. Wypracowano plan, który pomoże firmie tej pozyskać  potrzebne pieniądze, tj. około 38.000.000,00 zł.

Radny Jerzy Sadowski: Proponuję Tonsil ukarać za takie traktowanie  gminy, tzn. postawienie ostrzejszych warunków: zadłużenie i odsetki rozłożyć na 60 rat w, a za to Tonsil przekaże gminie nieruchomość przy ul. Gnieźnieńskiej.

Pan Paweł Szczepaniak: Obecne działania Tonsilu polegają na zamianie długu krótkoterminowego na dług długoterminowy. Bez zwiększenia sprzedaży i generowania zysków, którymi można spłacać dług Tonsil nie ma szans wyjścia z kłopotów.  

 

Komisja Budżetowa 1 głosem „za”, 8 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała wniosek TONSILU S.A. o:

A) rozwiązanie układu ratalnego udzielonego Spółce na spłatę zaległych zobowiązań podatkowych w 60 miesięcznych ratach oraz umorzenia naliczonych odsetek za zwłokę w zamian za przekazanie nieruchomości zabudowanej przedszkolem;

B) wyrażenie zgody na zawarcie nowego układu ratalnego, którym objęta zostanie całość niespłaconego przez „Tonsil” S.A. zadłużenia na dzień 20 marca 2002 roku, redukcję długu z tytułu zaległości podatkowych o 50 %, umorzenie odsetek w zamian za przekazanie nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola oraz wyrażenie zgody na spłatę reszty zobowiązań w 60 miesięcznych ratach, motywując swą prośbę załamaniem się sprzedaży krajowej.

Pkt. 3

Radny Jerzy Sadowski: Proszę wziąć pod rozwagę, że w przyszłości w Unii Europejskiej będzie wzrastał udział biopaliw w zużyciu paliw konwencjonalnych, co zmusi producentów do produkcji paliwa rzepakowego i wtedy wrzesińska gorzelnia mogłaby zostać sprzedana bardziej korzystnie.  

Radny Stanisław Majchrzycki: Chciałbym się dowiedzieć, czy Wódki będą zwodociągowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami?

Przewodniczący Komisji: Wiem, że na dzisiaj p. Szambelańczyk dołoży wszelkich starań, by Wódki zostały zwodociągowane. 

 

Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2002.

Pkt. 5

Termin kolejnego posiedzenia - 22 III 2002 r. g. 14.00.

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 15.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady.

Protokolant:                                                                                        Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak

/-/

radny Ryszard Szwajca

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.