BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464342
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 w roku

 

CPV: 09.13.51.00-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2012 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 10 listopada 2011 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 10 listopada 2011 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 50 %

WSKAŹNIK - 50%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. muszą posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonywali dostawy oleju na łączną ilość 200 000 litrów;

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 352742-2011 w dniu 26.10.2011 roku

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - dostawy oleju opałowego w 2012 roku [183 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.