BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12931771
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-10-2019
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku

Odpowiedzi na pytania - do pobrania poniżej treści ogłoszenia

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 193.000 Euro na:


Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 w roku

 

CPV: 09300000

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: od 1.02.2012 do 31.01.2013 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Otwarcie ofert nastąpi 5 grudnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 5 grudnia 2011 r. do godz. 10.45

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

2) wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie obrotu energią elektryczną, jak również

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia

4) Wykonawca musi posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą bezpieczną realizację zamówienia w całym jego okresie, tj. przychody z bieżącej działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wynoszą co najmniej średnio 10.000.000 PLN rocznie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na obrocie energią elektryczną. Kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.000.000 PLN.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 24.10.2011 roku w celu publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2011-147298.

Sprostowanie treści ogłoszenia zamieszczono w dniu 16.11.2011 roku pod numerem 2011-159457

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Odpowiedzi na pytanie dotyczące tarfy C12b [398 kB]
ikona
Odpowiedzi na pytania - dostawa energii elektrycznej [2 MB]
ikona
modyfikacja SIWZ Nr 1 [887 kB]
ikona
SIWZ - dostawa energii elektrycznej [743 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.