BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254016
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011

 

Protokół

nr VII/2011

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 30 sierpnia 2011 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

VII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

 

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Mirosław Zgoliński.

 

Protokół z sesji nr VI został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w obradach brało udział 18 radnych.

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o przekreślenie w porządku obrad w podpunkcie f) sformułowania, że jest to uchwał „zmieniająca uchwałę”. Zatem zmieniono tytuł projektu uchwały na projekt w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczania oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

 

Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak. Od tego momentu w obradach brało udział 19 radnych.

 

Pkt 3

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w ostatnim czasie dotarły do niego informacje, że mieszkańcy ulic Łużyckiej, Gorzowskiej, Świdnickiej skarżą się na znaczny bałagan panujący wokół ścieżki między hipermarketem TESCO a brzegiem rzeki Wrześnica. W związku z tą sprawą przedstawił pismo i złożył na ręce burmistrza (załącznik nr 3). Bałagan panuje również wokół zjazdu saneczkarskiego na co również skarżą się mieszkańcy pobliskich ulic.

 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że są we Wrześni miejsca, które psują wizerunek miasta. Są zaśmiecone np. miejsce, gdzie spłonął sklep przy ulicy Szkolnej. Zapytał, czy Rada Miejska ma możliwość, aby wpłynąć na właścicieli gruntów do zrobienia porządku.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, jaka jest możliwość utworzenia gimnazjum w Chwalibogowie przy szkole podstawowej?

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jeżdżąc ścieżkami rowerowymi zauważył, że przy zalewie wrzesińskim powstała mini siłownia. Powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł. Zapytał, czy te urządzenia zostaną tam na zimę, czy zostaną zdemontowane oraz, czy można by zrobić coś takiego w innych miejscach na terenie miasta Września?

Powiedział, że w miejscowości Sokołowo, wyjeżdżając bramą na Ostrowo Szlacheckie znajdują się dwa garby bezpieczeństwa, bezpośrednio w sąsiedztwie bramy wyjazdowej, co jest śmieszne, bo na tamtej drodze nie można jechać więcej niż 10 – 15 km/h ponieważ droga jest w bardzo fatalnym stanie. Powiedział, że proponuje te garby zdemontować.

 

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał o inwestycje drogowe, mianowicie, czy są jakieś opóźnienia dotyczące inwestycji przy ulicach Paderewskiego i Legii Wrzesińskiej?

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że bardzo dobrą inwestycją było wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Kaliskiej, Objazdowej prowadzącej do ulicy Kościuszki. Niestety inwestycja ta nie została dokończona w najważniejszym punkcie, mianowicie nie wybudowano przejścia przez rzekę Wrześnicę. Zapytał, dlaczego ta inwestycja nie została ukończona i kiedy zostanie ukończona?

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał o świetlice wiejskie, chciał się dowiedzieć w ilu świetlicach prowadzone są obecnie prace, jak wysokie jest zaangażowanie finansowe, jakie jest wykonanie? Czy wcześniej przyjęta zasada, że kolejność jest utrzymywana, czyli, że jedne remonty świetlicy się kończy i zaczyna drugie?

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że ma prośbę w imieniu sołtysów. Chodzi o to, że w wyremontowanych świetlicach oraz tych, które są remontowane z udziałem środków zewnętrznych wieś zgodnie z przepisami nie może prowadzić działalności zarobkowej. Sołtysi chcieliby wiedzieć w jaki sposób mają zarządzać tymi świetlicami żeby nie kolidowało to z prawem? W związku z tym jest prośba, aby zorganizować zebranie z sołtysami i poinformować ich o tym jak prawidłowo mają zarządzać świetlicami.

 

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/94/11 z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.(załącznik nr 4)

 

b)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w ramach przypomnienia powiedziała, że jest to skarga złożona przez Fundację „Mrunio”. Pismo wpłynęło do Biura Rady Miejskiej w maju br., treść pisma omówiono już na poprzedniej sesji. Zgodnie z ustaleniami radcy prawnego sprawa została potraktowana jako skarga na burmistrza. Rada Miejska poprosiła Komisję Rewizyjną o wypracowanie stanowiska w tej sprawie. Poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Bolesława Święciochowskiego o odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

 

Na salę obrad wszedł radny Janusz Czyż. Od tego momentu w obradach brało udział 20 radnych.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 5).

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o zmianę w tekście z - „Skarżący w skardze skierowali również pytania do Burmistrza, zatem, na nie zostaną udzielone przez ten organ” na - „Skarżący w skardze skierowali również pytania do Burmistrza, zatem, na nie zostały udzielone przez ten organ”.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowiedzi na pytania zostały już przez niego udzielone.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o zmianę słów z „zostaną” na „zostały” udzielone.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że dzwonił do Powiatowego Inspektora w Białogardzie w niedzielę i uzyskał zapewnienie, że wszystkie 17 psów z Wrześni jest w dobrym stanie. Kontrola w schronisku odbyła się na początku sierpnia, według oceny Inspektora schronisko w Białogardzie działa w sposób prawidłowy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że na terenie gminy zorganizowano akcję, gdzie harcerze chodzili od domu do domu w celu pomocy w adopcji psa ze schroniska.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w projekcie uchwały w §1 jest wykropkowane miejsce i należy je uzupełnić słowem: „zasadna, lub bezzasadna”, a że państwo radni przyjęli opinię Komisji Rewizyjnej wykazującej bezzasadność skargi wnioskuje by Rada Miejska głosowała uznając skargę Fundacji Ochrony Zwierząt „Mrunio” za bezzasadną.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/95/11 z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września, w której zapis § 1 brzmi: Uznaje się skargę Fundacji „Mrunio” z dnia 12 maja 2011 r. na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Września za bezzasadną (załącznik nr 6).

 

c)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że kolejny projekt uchwały dotyczący wyboru ławników do sądów powszechnych, to ustawowy obowiązek Rady Miejskiej. Wyłonienie 12 ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i 5 do Sądu Pracy W Środzie Wielkopolskiej kończy procedurę, którą Rada Miejska rozpoczęła wyłaniając ze swojego składu komisję ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Komisja pod przewodnictwem radnego Mirosław Chudego przeanalizowała złożone wnioski od strony formalnej. Do projektu uchwały została dołączona lista kandydatów do poszczególnych typów sądów z weryfikacją wyżej wymienionej komisji. Poprosiła przewodniczącego komisji, radnego Mirosława Chudego o odczytanie sprawozdania z prac komisji.

 

Przewodniczący komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, radny Mirosław Chudy odczytał sprawozdanie z pracy komisji (załącznik nr 7).

 

Powołanie komisji skrutacyjnej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka na członka komisji skrutacyjnej zgłosiła kandydaturę radnego Sylwestra Jałoszyńskiego.

 

Radny Sylwester Jałoszyński na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Dominiczaka.

 

Radny Mirosław Chudy na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Macieja Szelągiewicza.

 

Zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej, radni: Sylwester Jałoszyński, Maciej Szelągiewicz, Stanisław Dominiczak wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

 

Rada Miejska jednogłośnie wybrała komisję skrutacyjną w składzie:

 

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Sylwester Jałoszyński

Członek Komisji Skrutacyjnej Maciej Szelągiewicz

Członek Komisji Skrutacyjnej Stanisław Dominiczak

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka ogłosiła przerwę.

 

Po przerwie członek komisji, radny Maciej Szelągiewicz odczytał Regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. (załącznik nr 8).

 

Następnie Komisja skrutacyjna po przygotowaniu urny i kart do głosowania zarządziła tajne głosowanie rozdając dwie karty do głosowania:

 

1.Karta do głosowania: wybory na ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni kadencja 2012 – 2015.

2.Karta do głosowania: wybory na ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

kadencja 2012 - 2015

 

Po tajnym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka ogłosiła przerwę.

 

Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z VII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: wyboru ławników (załącznik nr 9).

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/96/11 z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyboru ławników (załączniki 10).

 

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/97/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej (załącznik nr 11).

 

e)

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w związku z licznymi uwagami dotyczącymi tego projektu, osoby, które te uwagi składały wyczerpały swoje zastrzeżenia? Czy istnieje jeszcze możliwość zaskarżenia tego projektu?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że te osoby zostały poinformowane o tym, że ich uwagi zostały rozpatrzone odmownie. W trakcie drugiego wyłożenia nie złożono żadnych uwag, czyli zaakceptowali stanowisko gminy.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy to Komisja rozpatruje uwagi, które wnoszone są do projektów uchwał przez osoby zainteresowane daną sprawą?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że uwagi te rozpatruje burmistrz. Przedstawia kompleksowo jako materiał, czyli projekt miejscowego planu zagospodarowania.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/98/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.(załącznik 12).

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/99/2011 w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym plan i zatwierdzania. (załącznik nr 13).

 

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/100/2011 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035. (załącznik nr 14).

 

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/101/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok. (załącznik nr 15).

 

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:

 • Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/80/2011 Rady Miejskiej Września z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok;

 • Pismo Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego „Agropol” dotyczące przejęcia sieci wodociągowej z PPH „Agropol” zaopatrującej mieszkańców gminy w wodę pitną (załącznik nr 16).

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, nawiązując do pisma PPH „Agropol” powiedział, że gmina Września jest w trakcie realizowania porozumienia z agencją nieruchomości rolnych. Porozumienie to polegać ma na tym, że starą sieć wodociągową, o której mowa w piśmie skierowanym do Biura Rady agencja przekaże gminie. W ten sposób miasto będzie mogło zrealizować inwestycje wybudowania nowej sieci finansowanej w głównej mierze przez agencję nieruchomości rolnych.

 

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło również:

 

 • Zarządzenie burmistrza nr 165/2011 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2011. Informacja znajduje się w Biurze Rady.

 • Pismo Ministerstwa i Rolnictwa Rozwoju Wsi (załącznik nr 17);

 • Pismo sołectwa Psary Polskie w sprawie biblioteki;

 • List Ivana Yavorskiego z Kazachstanu (załącznik nr 18);

  Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni powiedziała, iż chciałaby ponownie poruszyć sprawę, którą przedstawiła na posiedzeniu komisji dotyczącą listu skierowanego na adres Rady Miejskiej. Jest to apel studenta polskiego pochodzenia z Kazachstanu rozsyłany do różnych Gmin z prośbą o przyjęcie rodziców tego młodego człowieka do naszego kraju. On i siostra mieszkają w Polsce, a rodzice zostali w Kazachstanie. Dodała, że podczas posiedzeń komisji Rady zainicjowała rozmowę na ten temat, uzyskała odpowiedź, że są krajowe programy repatriacji, jednak za to by te rodziny przyjmować i wspierać, w czasie wcale nie krótkim, pomagać w adaptacji finansowo i organizacyjnie odpowiada całkowicie samorząd. Zachęcała do tego, by przyjrzeć się sprawie. Zaproponowała by zaprosić i wysłuchać rodzinę z Kazachstanu, która mieszka od kilku lat na terenie naszej Gminy. Trudne są to sprawy i takie jest to pismo może jest to powód, by w tej kwestii dyskutować, wystosować apel, by za programem szły państwowe środki finansowe.

 • Oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że od września rozpoczęły się dyżury radnych. Odbywają się one we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00, natomiast dyżury przewodniczącej i wiceprzewodniczących w środy w tych samych godzinach.

 

Pkt 6

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik 19).

 

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że teren w pierwszym odcinku jest własnością firmy Tesco, natomiast odcinek należący do gminy będzie jutro sprzątany i zgodnie z deklaracją Komendanta Straży Miejskiej teren ten będzie od dziś patrolowany, aby przyjrzeć się sytuacji.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Ogrodowicza powiedział, że u zbiegu ulic Szkolnej i Wielkopolskiej rzeczywiście znajdują się nieczystości. Jest to jeden z przykładów takich zanieczyszczeń na terenie Gminy. Istnieją sposoby na poprawienie sytuacji. Można zwrócić uwagę właścicielowi terenu, że nie dba o porządek, jest to najczęściej upomnienie bądź też mandat.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego powiedział, że sprawa otwarcia gimnazjum jest analizowana przez gminę. Sytuacja w tym roku szkolnym jest dość nietypowa ponieważ w tej chwili trafiają do szkół podwójne roczniki dzieci rozpoczynających szkołę podstawową. Rodzice tych dzieci mogą wybierać sobie szkołę do której chcą dziecko posłać. Oczywiście tylko w przypadkach uzasadnionych. Miasto czeka do rozpoczęcia roku szkolnego, wtedy sytuacja powinna się wyklarować. Ewentualne utworzenie gimnazjum w Chwalibogowie wiąże się ze zwolnieniami nauczycieli i zmniejszeniem oddziałów w Gimnazjum nr 2 we Wrześni, dlatego, że właśnie dzieci ze szkoły podstawowej z Chwalibogowa trafiają do Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Gmina analizuje sytuację, w tej chwili nie podjęła jeszcze żadnej decyzji związanej z utworzeniem gimnazjum w Chwalibogowie.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że w tej chwili przy zalewie znajdują się dwa zestawy do ćwiczeń. Pierwszy był montowany 3 lata temu, drugi zestaw urządzeń jest nowy. Zarówno starsze urządzenia jak i te nowe są wbetonowane, więc nie ma możliwości rozmontowania ich na okres zimowy.

Jeżeli chodzi o progi spowalniające na drodze przy wyjeździe z Sokołowa do Ostrowa Szlacheckiego, to droga ta jest drogą powiatową i gmina nie może decydować o likwidacji garbów.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Marka Kołodziejczyka powiedział, że w tej chwili na terenie Wrześni prowadzone są dwie inwestycje drogowe, jedna na ulicy Legii Wrzesińskiej, druga na ulicy Paderewskiego. Jeżeli chodzi o inwestycję na ulicy Legii Wrzesińskiej jest to inwestycja dotycząca kanalizacji deszczowej, natomiast inwestycja na ulicy Paderewskiego związana jest z budową kanalizacji sanitarnej. Przewidywany termin zakończenia prac na ulicy Paderewskiego to koniec września br., w przypadku Legii Wrzesińskiej wszystkie prace mają być zakończone na początku przyszłego tygodnia, gdzie zostanie ułożony nowy asfalt. Nie będzie to jednak koniec prac, będą wykonywane roboty związane z kanalizacją deszczową w obrębie rzeki Wrześnica, jednak nie wpłynie to na zamknięcie ulicy. W przypadku Paderewskiego zakończenie planowane na koniec września jest opóźnione względem pierwotnej umowy o około miesiąc. Wykonawca złożył do urzędu pismo o możliwość przedłużenia terminów zakończenia. Gmina nie podjęła w tej kwestii decyzji, czy wykonawca będzie ponosił za opóźnienia jakieś koszty.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego powiedział, że wykonanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej, czyli mostu łączącego ścieżki należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z informacji jakie gmina posiada GDDKiA jest posiada na tę inwestycję środki, w tej chwili jest w trakcie przetargu.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka powiedział, że prace w świetlicach przedstawiają się następująco: w Bierzglinku 20%, w Gutowie Małym 80%, w Obłaczkowie 80%, w Kleparzu 100%, w Psarach Polskich 60%. Podane procenty przekładają się bezpośrednio na odpowiednie kwoty. Dla przykładu Gutowo Małe, Obłaczkowo, Kleparz kwota łączna to 274 tysiące złotych.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Jana Drewniaka powiedział, że odbyło się spotkanie ze sołtysami. Na tym spotkaniu sołtysi zostali poinformowani o tym, że działalność zarobkowa nie jest możliwa, gdyż jest to spowodowane zasadami dofinansowania ze środków unijnych, gdzie przez określony umową okres czasu nie wolno prowadzić działalności zarobkowej. Poza tym gmina zamierza poprowadzić akcję odzyskiwania VAT-u od gminnych inwestycji. Można pobierać opłaty np. zwrot kosztów użytkowania, czyli korzystający płaci tylko za media zużytej energii w czasie, gdy korzystał z danego obiektu, lub za jakieś uszkodzenia np. za potłuczone naczynia.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że zadając pytanie o możliwość zweryfikowania od właścicieli zaśmieconych terenów posprzątania ich nie chodziło o wręczanie tym właścicielom kar pieniężnych tylko rozwiązać to w inny sposób.

Powiedział również, że często zdarza się, że poruszane są kwestie dróg, które w późniejszych dyskusjach okazują się drogami powiatowymi. Zaproponował aby te sprawy kierować do Rady Powiatu.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w przypadku działalności innego samorządu najczęściej kieruje się np. taką informację o drogach powiatowych właśnie do starostwa powiatowego. Natomiast rozmowa z właścicielami zaśmieconych terenów jest dobrym pomysłem, jednak chyba nie do końca działającym.

 

 

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 zamknęła posiedzenie Rady Miejskiej.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.