BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268332
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 65

Protokół

nr LXV

 Komisji Budżetowej

 z posiedzenia w dniu

4 stycznia  2002 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Zaopiniowanie uzupełnionych wniosków komisji do budżetu na rok 2002.

4.   Zaopiniowanie planu dotacji celowej na rok 2001.

5.   Wolne głosy.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

32. Komisja Oświaty wnioskuje o ujęcie w budżecie na rok 2002 kwoty 50.000 zł na remont SSP w Grzybowie; źródło finansowania - komputeryzacja urzędu.

Alfred Bogucki skarbnik wyjaśnił, że w budżecie na komputeryzację przeznaczono kwotę 73.500 tys. zł i cięcie w kwocie 50.000 zł jest za duże.

Radny Jerzy Sadowski: Obcinanie środków na komputeryzację Urzędu jest błędem, ponieważ programy komputerowe są drogie, a Urząd nie może pracować na pirackim oprogramowaniu. Środki na remont należy znaleźć w innym miejscu.

Radny Stanisław Majchrzycki: Remont w szkole w Grzybowie jest niezbędny, ponieważ warunki nauki w tej szkole są bardzo trudne.

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że Rada Rodziców SSP w Grzybowie wyraziła wolę uczestnictwa w posiedzeniu Komisji.

Radny Arkadiusz Czajkowski: Można na ten cel przeznaczyć środki z budżetu GKPiRPA, nazywając wyremontowane sale świetlicą socjoterapeutyczną.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Oświaty o ujęcie w budżecie na rok 2002 kwoty 50.000 zł na remont SSP w Grzybowie; źródło finansowania - środki z budżetu GKPiRPA.

Doprecyzowane wnioski Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu do projektu

 budżetu na rok 2002

20. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu rozpatrując wniosek sołtysów Gminy proponuje wydzielenie pewnej kwoty na pokrycie kosztów dobrze działających świetlic i sołectw (na organizowanie życia kulturalnego w świetlicach oraz na propagowanie swoich osiągnięć). Komisja proponuje wydzielić na ten cel kwotę  20 - 30 tys. zł - (w załączeniu wniosek nr 1).

Jako źródło finansowania Komisja proponuje środki przewidziane na sołectwa w 2002   roku.

Radny Jerzy Sadowski: Realizacja tego wniosku może skłócić środowisko sołtysów, dlatego ten wniosek należy odrzucić.

Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, która  proponuje wydzielenie pewnej kwoty na pokrycie kosztów dobrze działających świetlic i sołectw (na organizowanie życia kulturalnego w świetlicach oraz na propagowanie swoich osiągnięć). Komisja proponuje wydzielić na ten cel kwotę  20 - 30 tys. zł. Jako źródło finansowania Komisja proponuje środki przewidziana na sołectwa w 2002   roku.

21. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu popiera wniosek Zarządu Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego w sprawie dofinansowania w kwocie 500 tys. zł budowy kortów tenisowych na obiekcie „Basen Miejski”. Obiekt ten zgodnie z propozycją będzie służył młodzieży i społeczności Wrześni w okresie zimy - (w załączeniu wniosek nr 2).

Źródło finansowania - z dotacji w wysokości 1.000.000 zł na Basen Miejski przyznanej z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

Alfred Bogucki skarbnik wyjaśnił, że wniosek dotyczy środków, które mają określone przeznaczenie i będą na ten cel w całości wykorzystane, co powoduje, że wniosek ten jest bezpodstawny.

Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w sprawie: dofinansowania w kwocie 500 tys. zł budowy kortów tenisowych na obiekcie „Basen Miejski”. Obiekt ten zgodnie z propozycją będzie służył młodzieży i społeczności Wrześni w okresie zimy.

Źródło finansowania - z dotacji w wysokości 1.000.000 zł na Basen Miejski przyznanej z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

22. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu popiera wniosek w sprawie budowy nawierzchni ul. Reymonta. Realizacja wniosku przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców tego środowiska (w załączeniu wniosek nr 3).

Źródło finansowania - ze sprzedaży udziałów spółki PEC.

Radny Jerzy Sadowski: Do momentu zapoznania się z umową sprzedaży spółki PEC nie można rozdysponowywać środków pochodzących ze sprzedaży udziałów PEC.

Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w sprawie: budowy nawierzchni ul. Reymonta. Realizacja wniosku przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców tego środowiska.

Źródło finansowania - ze sprzedaży udziałów spółki PEC.

23. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu rozpatrując wniosek radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dot. dofinansowania remontu świetlicy z uwagi na brak w Chwalibogowie obiektu kulturalnego, proponuje wprowadzenie wniosku na listę zadań inwestycyjnych na 2002 rok (w załączeniu wniosek nr 4).

Źródło finansowania - z rezerwy budżetowej z 2001 roku.

Radny Jerzy Sadowski: Argument, że w Chwalibogowie nie ma obiektu kulturalnego jest chybiony, ponieważ jest tam szkoła.

Alfred Bogucki skarbnik: Rezerwa budżetowa w budżecie, to tylko zapis w planie i w tym momencie jest to zapis nierealny.

- uchybienie formalne, nie ma źródła finansowania;

Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dot. dofinansowania remontu świetlicy z uwagi na brak w Chwalibowgowie obiektu kulturalnego, proponuje wprowadzenie wniosku na listę zadań inwestycyjnych na 2002 rok.

Źródło finansowania - z rezerwy budżetowej z 2001 roku.

24. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wnioskuje, by w roku 2002 przywrócono możliwość korzystania dzieci klas 2 z nauki pływania na basenie. Zwrócono uwagę, że obecnie jest to wstrzymane z powodu braku środków oraz niedomówień między Naczelnikiem Oświaty a kierownictwem basenu.

Źródło finansowania - ze środków oświaty na 2002 rok.

Przewodniczący Komisji: Na oświatę w budżecie środki są i zadania te będą realizowane w miarę posiadanych środków.

Radny Jerzy Sadowski: To nie jest wniosek do budżetu, powinien być skierowany do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, by w roku 2002 przywrócono możliwość korzystania dzieci klas 2 z nauki pływania na basenie. Zwrócono uwagę, że obecnie jest to wstrzymane z powodu braku środków oraz niedomówień między Naczelnikiem Oświaty a kierownictwem basenu.

Źródło finansowania - ze środków oświaty na 2002 rok.

25. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu rozpatrując projekt budżetu na 2002 r. Komisja zauważyła, że budowa szkoły w Kaczanowie ma być ograniczona tylko do budynku dydaktycznego. Komisja proponuje wprowadzenie do projektu budżetu budowę sali gimnastycznej jako zadania wieloletniego, które będzie kontynuowane po zakończeniu budowy budynku dydaktycznego.

Jest to propozycja na 2004 rok.

Radny Jerzy Sadowski: Jest to wniosek na lata przyszłe, a nie do budżetu na rok 2002.

Powyższy pogląd podzielił p. Tadeusz Gibowski.

Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, która  proponuje wprowadzenie do projektu budżetu budowę sali gimnastycznej jako zadania wieloletniego, które będzie kontynuowane po zakończeniu budowy budynku dydaktycznego.

Jest to propozycja na 2004 rok.

26. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu zwraca się z wnioskiem do Zarządu i Komisji Budżetowej (w załączeniu wniosek nr 5) o rozważenie możliwości zakupu sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez kulturalno - sportowych  - zgodnie ze złożoną ofertą sklepu MEGATON RTV-AGD.

Źródło finansowania - z rezerwy roku 2001.

n    uchybienie formalne, nie ma źródła finansowania;

Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w sprawie rozważenia możliwości zakupu sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez kulturalno - sportowych  - zgodnie ze złożoną ofertą sklepu MEGATON RTV-AGD.

Źródło finansowania - z rezerwy roku 2001.

15. Komisja Rolnictwa i Leśnictwa wnioskuje o zaniechanie prywatyzacji Spółki PUK i pozyskania w zamian środków ze sprzedaży innego elementu składowego majątku gminy.

Radny Jerzy Sadowski: Jeśli wskazuje się „inny”, to należałoby wskazać co konkretnie.

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 7 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rolnictwa i Leśnictwa o zaniechanie prywatyzacji Spółki PUK i pozyskania w zamian środków ze sprzedaży innego elementu składowego majątku gminy.

29. Komisja Gospodarcza wnioskuje o pozostawienie funduszu sołeckiego w roku 2002 na poziomie roku 2001. Jednocześnie Komisja proponuje przesunąć te środki z następujących pozycji:

a)  z diet radnych - w związku ze zmniejszoną liczbą radnych w przyszłej kadencji,

b)  z działu 921 Kultura:

n   92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące;

n   92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące;

n   92295 - Pozostała działalność;

c) lub ze sprzedaży innych składników z majątku MiG Września.

Komisja Budżetowa  5 głosów „za”, przy 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Gospodarczej o pozostawienie funduszu sołeckiego w roku 2002 na poziomie roku 2001. Jednocześnie Komisja proponuje przesunąć te środki z następujących pozycji:

a)  z diet radnych - w związku ze zmniejszoną liczbą radnych w przyszłej kadencji,

b)  z działu 921 Kultura:

n   92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące;

n   92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące;

n   92295 - Pozostała działalność;

c) lub ze sprzedaży innych składników z majątku MiG Września.

Radny Jerzy Sadowski: Proponuję obniżenie kwoty na wynagrodzenia w administracji samorządowej rozdz. 75023 o kwotę 50.000 zł i przesunięcie tych środków na stworzenie w dziale 801 oświata rezerwy celowej.

Moim zdaniem powinno się rewaloryzować płace w administracji samorządowej o inflację, nie rozumiem filozofii zamrażania płac w administracji samorządowej.

Rada nie podjęła uchwały o dodatku specjalnym dla burmistrza, daje to oszczędność rzędu 6.000 zł; Rada nie dokonała także wyboru wiceburmistrza, co daje kolejne oszczędności rzędu 36.000 zł, razem jest to 42.000 zł.    

33. Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o obniżenie kwoty na wynagrodzenia w administracji samorządowej rozdz. 75023 o kwotę 50.000 zł i przesunięcie tych środków na stworzenie w dziale 801 Oświata rezerwy celowej.

Komisja Budżetowa  1 głosem „za”, przy 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek radnego Jerzego Sadowskiego w sprawie: obniżenia kwoty na wynagrodzenia w administracji samorządowej rozdz. 75023 o kwotę 50.000 zł i przesunięcie tych środków na stworzenie w dziale 801 Oświata rezerwy celowej.

Pkt. 4

Alfred Bogucki skarbnik omówił dotację celową na rok 2001 w kwocie 54.385 zł z 28 grudnia 2001 rok na:

n    gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,

n    oświetlenie ulic, placów i dróg.

(załącznik nr 3)

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przyznaną dotację celową na rok 2001 w kwocie 54.385 zł z 28 grudnia 2001 rok na:

n    gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,

n    oświetlenie ulic, placów i dróg.

Pkt. 5

Termin kolejnego posiedzenia - 18 stycznia 2002 r. godzina 10.00 (spotkanie z przewodniczącymi wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie omówienia wniosków do budżetu na rok 2002).

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 12.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady.

Protokolant:                                                                                        Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak

/-/

radny Ryszard Szwajca

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.