BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14249954
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 64

Protokół

nr LXIV

 Komisji Budżetowej

 z posiedzenia

w dniu 27 grudnia  2001 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 12.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Radny Jerzy Sadowski wyraził opinię, że materiały dotyczące dotacji celowych oraz przesunięć środków z rezerwy budżetowej powinny być przedłożone radnym wcześniej, a nie podczas posiedzenia Komisji.

Komisja 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad

1.    Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Miejskiej.

4. Opinia Komisji Budżetowej  nt. rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej i zmiany w planach dotacji celowych na rok 2001.

5. Wolne głosy.

6.  Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Dodatkowe punkty w porządku obrad na XLIX sesję

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny Jerzy Sadowski poprosił o wyjaśnienie, co to są zobowiązania z roku 2000.

Małgorzata Nawrocka kierownik Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej wyjaśniła, że są to rachunki na materiały, zakup sprzętu, umeblowania, które nie zostały zapłacone w XII 2000 r.

Radny Jerzy Sadowski poprosił o odpowiedź na następujące pytania:

n    dlaczego w pierwotnym planie nie znalazły się zaległe zobowiązania?

n    jak liczna jest nowa GKPiRPA oraz czy jej członkowie posiadają niezbędne kwalifikacje?

n    jakie są koszty utrzymania obiektu przy ul. Gnieźnieńskiej?

n    kto będzie dysponował rezerwą?

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA wyjaśnił, że środki, które nie będą wykorzystane zostaną ujęte w budżecie na rok 2002, rezerwa będzie nie wykorzystana.

Nowa Komisja działa w składzie 10-osobowym, w tym  6 osób nowych. Wszyscy członkowie Komisji posiadają niezbędne kwalifikacje i są przeszkolone.

Małgorzata Nawrocka kierownik Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej przedstawiła następujące koszty:

n    2,05 zł za m2 obsługa obiektu plus 500 zł sprzątaczka,

n    woda od IX do XI 139 zł,

n    c.o. od IX do XI 4.913 zł.

Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o przedstawienie dokładnego rozpisania kosztów utrzymania budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w roku 2001 (woda, c.o., telefon etc.).

Alfred Bogucki skarbnik wyjaśnił, że preliminarz był planowany na koniec roku 2000 i w styczniu jeszcze nie było szczegółowego podziału.

Komisja Budżetowa 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymującym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja Budżetowa 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

5a)

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września oraz wymogi ustawowe.

Komisja Budżetowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” wnioskuje, by koniec §1 ust. 3 brzmiał: „... do najbliższego punktu obiektu chronionego”.

Komisja Budżetowa  6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” wnioskuje, by w §8 ust. 2 wykreślić zapis: „w obrębie tego miejsca.”

Komisja Budżetowa  8 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września wraz z wyżej przegłosowanymi poprawkami.

5b)

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych wraz z wyżej przegłosowanym wnioskiem.

Radny Jerzy Sadowski przedstawił wniosek, by liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 150, a nie 130.

Komisja Budżetowa 3 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” wnioskuje, by liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 150.

Komisja Budżetowa 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych wraz z wyżej przegłosowanym wnioskiem.

5c)

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o przedstawienie wykazu świetlic socjaterapeutycznych wraz z godzinami ich funkcjonowania.

Komisja Budżetowa wnioskuje, by w projekcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002 w załączniku nr 2 pkt. I tak dopracowano ust. 3a) i 3b), by były spójne z zapisem ustawowym.

Komisja Budżetowa 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

5d)

Komisja Budżetowa  jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września.

5e)

Komisja Budżetowa  jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Folwark gm. Września.

5f)

Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

5g)

Radny Jerzy Sadowski wyraził opinię, że w uchwale powinien być zapis, kto może zbierać opłaty targowe w zastępstwie.

Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

5h)

Komisja Budżetowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001.

5i)

Komisja Budżetowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

5j)

Przewodniczący Komisji omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcje handlowo - usługową.

Radny Jerzy Sadowski powiedział, że po podjęciu omawianej uchwały we Wrześni powstanie duży hipermarket, co spowoduje, że „padnie” mnóstwo małych punktów handlowych i drastycznie wzrośnie bezrobocie na terenie miasta. 

Komisja Budżetowa 1 głosem „za”, przy 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcje handlowo - usługową.

5k)

Radny Tomasz Kałużny omówił projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.

Radny zapewnił, że przedstawiciele ZEC Poznań podczas spotkania w Poznaniu powiedzieli, że pokryją wszelkie koszty związane z usypaniem górki. Radny wyjaśnił, że ZEC Poznań ma spółkę córkę, która zajmuje się realizacją w całości takich przedsięwzięć.

Członkowie Komisji przyznali, że jest to idea szczytna, ale wątpliwości budzi usytuowanie obiektu w pobliżu rzeki. 

Komisja Budżetowa 1 głosem „za”, przy 1 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” (w tym głos przewodniczącego komisji) nie wyraziła opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.

Pkt. 4

Alfred Bogucki skarbnik omówił:

n   zmiany planów dotacji celowych na rok 2001,

n    przesunięcie środków z rezerwy budżetowej na wydatki (załącznik nr 3).

Komisja Budżetowa 8 głosem „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała:

n   zmiany planów dotacji celowych na rok 2001,

n    przesunięcie środków z rezerwy budżetowej na wydatki.

Pkt. 5

Radny Jerzy Sadowski wyraził zastrzeżenia wobec godziny zwołania sesji i poprosił Przewodniczącego, by podjął ten temat podczas spotkania przewodniczących komisji stałych z Przewodniczącym rady miejskiej.

Termin kolejnego posiedzenia - 4 I 2002 r. g. 10.00.

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady.

Protokolant:                                                                                        Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak

/-/

radny Ryszard Szwajca

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.