BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250661
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 61

Protokół

nr LXI

 Komisji Budżetowej

 z posiedzenia

w dniu 3 grudnia  2001 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt. 3

Plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2002:

n    opiniowanie rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej w budżecie,

n    opiniowanie sprawozdań z budżetu,

n    ocena sposobu ustalania cen wody w Gminie Września (ewentualna inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie).

Ciąg dalszy omawiania projektu budżetu na rok 2002

Radna Mirosława Bilińska:

n    wątpliwości budzą inwestycje w zakresie remontów chodników, przeznaczone na ten cel środki można wykorzystać w inny sposób;

n    należy przemyśleć możliwość sprywatyzowania WOK-u;

n    budowa szkoły w Kaczanowie wydaje się inwestycją nie do końca przemyślaną.

Pani Stanisława Smoczyńska:

n    w projekcie budżetu w załączniku inwestycje, brakuje wykonania nawierzchni ul. Zamysłowskiego we Wrześni (po raz kolejny nie została ujęta w budżecie).

Radna Eugenia Potęga:

n    wątpliwości budzą remonty chodników (Komisja Oświaty wnioskuje, by środki przeznaczone na remonty chodników przeznaczyć na opracowanie dokumentacji na adaptację hali przy SSP nr 6),

n    wątpliwości budzi kwota przeznaczona na komputeryzację Urzędu, jest to kwota stanowczo za duża,

n    wątpliwości budzi kwota 1.3 mln zł z przeznaczeniem na wykup udziałów PEC,

n    w inwestycjach brakuje kontynuacji modernizacji ul. Słowackiego we Wrześni.

Pan Tadeusz Lankiewicz:

n    co oznacza pozycja - wydatki bieżące w rolnictwie?

n    wątpliwości budzi duży wzrost wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu,

n    skąd wzrost w wydatkach na pochodne od wynagrodzeń w „oświata i wychowanie”,

n    w projekcie brakuje funduszu wiejskiego.

Pan Roman Fedyk:

n    wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz Muzeum są wysokie; niektóre miasta rezygnują z utrzymywania S. M. być może należy się zastanowić nad tym we Wrześni; w Muzeum jest 2,5 etatu - może należy przemyśleć zmniejszenie zatrudnienia w tej placówce, ponieważ większość budżetu tej placówki, to wynagrodzenia.

Pan Tadeusz Gibowski:

n    należy się zastanowić na budową szkoły w Kaczanowie;

n    brakuje kontynuacji ul. Słowackiego,

n    brakuje w inwestycjach utwardzenia nawierzchni ul. Zamysłowskiego we Wrześni.

Radny Arkadiusz Czajkowski:

n    powinny być przedstawione rzeczywiste wydatki, a nie plan na: Straż Miejską, Straż Pożarną, kulturę i oświatę,

n    projekt nie zawiera redukcji wydatków,

n    budowa szkoły w Kaczanowie, to bezsensowna inwestycja (brak oszczędności z tytułu zmiany sieci szkół),

n    Strategia przewidywała 400 tys. zł dla najlepszej imprezy sportowej; w budżecie jest kwota 1.333 mln zł - skąd taka kwota w budżecie?,

n    pieniędzy jest dosyć w budżecie należy tylko je odpowiednio rozplanować.

Radny Stanisław Majchrzycki:

n    remont chodników, to inwestycje zbędne,

n    ze środków budowy szkoły w Kaczanowie powinno się kontynuować modernizacje ul. Słowackiego,

n    obniżono fundusze sołeckie - bulwersuje to mieszkańców wsi.

Radny Jerzy Sadowski:

n    plan budżetu na rok 2002 jest już nieaktualny, ponieważ wprowadzony zostanie podatek wat w budownictwie z 7% na 22%,

n    planowane remonty i modernizacje powyżej jakiejś kwoty ujęte w wydatkach bieżących powinny być rozpisane (przykład Marzenin, gdzie wykonano remonty na kwotę ponad 53 tys. zł),

n    zastrzeżenia budzi zapis §10 pkt. 2 projektu uchwały budżetowej, ponieważ Rada uchwali, a Zarząd będzie dowolnie przesuwał,

n    w dziale 75023 - pozostałe odsetki - planuje się wzrost o 800%, skąd?

n    co upoważnia do podniesienia dochodów z usług biblioteki?,

n    wydatki na zadrzewianie - 9.600 zł - na co są przeznaczane te środki?,

n    wykup udziałów w PEC; należy się zastanowić nad sprzedażą PEC-u w całości,

n    gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące - wzrost o 200%, na co są planowane te środki?,

n    UMiG wzrost płac symboliczny; w kalkulacji jest zapis o 86 etatach, nastąpi zmniejszenie o 2,25 etatu, a fundusz płac jest planowany na tym samym poziomie - powinien ulec zmniejszeniu odpowiednio,

n    wzrost funduszu płac na obiektach sportowych, dlaczego?,

n    brakuje wykonania nawierzchni ul. Zamysłowskiego,

n    w informacji o stanie mienia komunalnego podaje się wartość udziałów spółki PUK równą 300 tys. zł, a plan sprzedaży opiewa na kwotę 400 tys. zł, skąd ta kwota?,

n    brakuje starań o pozyskiwanie funduszy z zewnątrz (dotacje, umarzalne kredyty),

n    pieniądze w budżecie są, trzeba je tylko rozsądnie wydawać,

n    Sekcja Robót Publicznych, rodzi się pytanie po co jest utrzymywana ta sekcja (5 etatów) - jest to jedno ze źródeł zaoszczędzenia środków.

Alfred Bogucki skarbnik:

n    ul. Zamysłowskiego -  w tym budżecie większość wydatków na inwestycje, to kontynuacje wg podpisanych już umów, poza drobnymi remontami chodników.

Pani Stanisława Smoczyńska:

n    ul. Zamysłowskiego była rozpoczęta wiele lat temu i argument o kontynuacji inwestycji w tym wypadku jest nietrafiony,

n    ta inwestycja jest o tyle ważna, że korzystają z tego traktu mieszkańcy Os. Sokołowskiego, jest to bardzo uczęszczana droga, stanowiąca dla wielu ludzi skrót do miasta.

Radny Jerzy Sadowski: Jeśli mam głosować za budżetem muszę mieć świadomość.  jakie Zarząd ma plany w związku z prywatyzacją PEC-u i w jaki sposób to będzie przeprowadzone?

Alfred Bogucki skarbnik:

n    używając argumentacji, że inwestycje są kontynuowane mam na myśli, że jest podpisana umowa (basen, szkoła w Kaczanowie, monitoring),

n    PEC - to nie jest zadanie wieloletnie, trudno jest dyskutować o fragmencie tej sprawy; sprawa prywatyzacji będzie przedstawiona radnym przed uchwaleniem budżetu,

n    ul. Zamysłowskiego - tego typu inwestycje, to kwestia wyboru, 

n    środki z chodników na adaptację sali, to temat do dyskusji,

n    środki na komputeryzację, to temat do dyskusji,

n    ul. Słowackiego - nie ma środków na kontynuację tej inwestycji,

n    wydatki na rolnictwo, to są środki do dyspozycji Wydziału ds. Wsi i Ochrony Środowiska,

n    wydatki bieżące UMiG - w wydatkach tych są ujęte prace remontowe (górna część ratusza i inne prace zabezpieczające, ponieważ budynek jest w złym stanie) - oszacowano tylko zakres prac i środki zabezpieczono na poziomie roku bieżącego,

n    wzrost pochodnych od wynagrodzeń - kalkulując środki na wynagrodzenia nie zakładano wzrostu płac, są inne wskaźniki, które powodują wzrost; średnia płaca nie ulegnie zmianie; etaty określone w załączniku są to tzw. etaty kalkulacyjne i nie muszą być zgodne z rzeczywistymi; dla burmistrza istotna jest pula środków i ona określa ile może zatrudnić ludzi,

n    fundusz sołecki - został ograniczony o połowę,

n    Straż Miejska i Muzeum - sprawa do dyskusji (2,5 etatu w Muzeum łącznie ze sprzątaczką),

n    Kaczanowo - budowa została rozpoczęta i umowa na wykonanie całej inwestycji została podpisana; plan finansowy tej inwestycji został już przez Radę zatwierdzony i obecnie pozostała tylko realizacja,

n    rzeczywiste przedstawienie wykonania planu na rok 2001 nie jest możliwe, ponieważ trwa rok budżetowy, ale na koniec miesiąca listopada takie zestawienie można przygotować, np. w kulturze i sporcie będzie na poziomie założonego planu, podobnie z OSP,

n    środki w Strategii w kwocie 1.7 mln zł były planowane w roku ubiegłym i zwierały cały dział, łącznie z wydatkami na budowę basenu,

n    WTI prowadzi obliczanie w sprawie zamiary podwyżki podatku wat, wprowadzenia tego podatku nie będzie skutkowało opodatkowaniem inwestycji już rozpoczętych,

n    Zarząd ma prawo tylko do przesunięć środków w zakresie jednego działu,

n    wzrost odsetek od lokat jest planowany w związku z odsetkami na rachunkach bankowych; wiąże się to z zamiarem prywatyzacji PEC-u,

n    dochody z bibliotek - plan przyjęto zaproponowany przez dyrektora Biblioteki Publicznej,

n    wydatki na leśnictwo - są to środki na  prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym nad zalewem.

Radny Jerzy Sadowski: Jaka firma zajmuje się pielęgnacją lasu komunalnego?

Alfred Bogucki skarbnik:

n    pozostała działalność - środki w kwocie 150 tys. zł zaplanowano na remont budynku przeznaczonego na noclegownię, inwestycja zawarta w planie wieloletnim,

n    wynagrodzeni w obiektach sportowych - dużo osób było zatrudnianych na umowy zlecenia i jest zamiar zawierania więcej umów o pracę; wydatki na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie wzrosną w związku z tym, że obiekt w roku 2002 będzie większy o kolejną nieckę,

n    wzrost wartości udziałów w PUK - 300 tys. zł, to wartość księgowa; założono, że w przetargu ta kwota wzrośnie,

n    pozyskiwanie środków z zewnątrz - te środki są pozyskiwane, np. na kanalizację 3 mln zł, z urzędu Marszałkowskiego, z WFOŚ; w budżecie nie zapisano pewnych dotacji, ponieważ zostaną one przekazane dopiero w roku budżetowym,

n    Sekcja Robót Publicznych - Zarząd już się zastanawiał nad tym, czy w dalszym ciągu tę Sekcję prowadzić, zależy to od tego czy Urząd Pracy będzie refundował wydatki gminy na ten cel.

Radny Stanisław Majchrzycki poinformował, że sołtysi zgłoszą protest w sprawie obniżenia funduszu sołeckiego; radny poprosił, żeby przedmiotowa protest został przedstawiony członkom Komisji Budżetowej.  

Protest sołtysów w sprawie zmniejszenia  funduszu sołeckiego zostanie przedłożony członkom Komisji wraz z zestawieniem wniosków poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni.

Pkt. 4

Termin kolejnego posiedzenia - 7 XII 2001 r. g. 10.00.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 12.00 zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Protokolant                                                                                         Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak

/-/

radny Ryszard Szwajca

/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.