BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296556
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni

Poniżej treści ogłoszenia zamieszczono:

1) plik (.rar) zawierający wyjaśnienia treści SIWZ oraz skorygowaną dokumentację projektową i przedmiar robót

2) wyjaśnienia dotyczące przedmiaru robót oraz dołączona SST 05.03.01.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:


Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni

 

CPV: 45.23.31.20-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia: 15 grudnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 25.000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 17 października 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 17 października 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali budowę, przebudowę nawierzchni drogowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 200.000 złotych brutto,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg,

3) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 314620-2011 w dniu 30.09.2011 roku

 

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
modyfikacja przedmiaru robót [860 kB]
ikona
Wyjasnienia SIWZ (2)  [1.6 MB]
ikona
Wyjaśnienia SIWZ - budowa drogi do terenów AG we Wrześni [42.1 MB]
ikona
SIWZ - budowa drogi do terenów AG we Wrześni [21.6 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.