BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296501
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe

1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot. PRZEDMIARÓW  w wersji ath (3) - do pobrania poniżej treści ogłoszenia

2. UZUPEŁNIENIE SIWZ O PRZEDMIARY w wersji ath (2)- do pobrania poniżej treści ogłoszenia

3. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)- do pobrania poniżej treści ogłoszenia

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na:

Przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe

 

CPV: 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.33.00.00-9

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Czas trwania zamówienia: 15 października 2012 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 5 października 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 5 października 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wybudował lub rozbudował w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jeden obiekt użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 6.000 m3 lub jeden budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze co najmniej 6.000 m3, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wykaże się przerobem za ostatni rok o wartości nie mniejszej 12 mln złotych i potwierdzi spełnianie przedstawiajac sprawozdanie finasowe,

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że:

1) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy,

2) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót,

  1. dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót,

  2. średnio roczne zatrudnienie na poziomie nie mniejszym niż 20 osób.

Osoby proponowane na ww. stanowiska muszą posiadać uprawnienia w danej specjalności oraz zaświadczenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych),

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych),

5. udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 295548 - 2011 w dniu 19.09.2011 roku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 257873-2011 w dniu 29.09.2011 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Wyjaśnienia siwz dot. przedmiarów w wersji ath [354 kB]
ikona
Wyjaśnienia SIWZ - Rynek 19, 20 [1.1 MB]
ikona
SIWZ - przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni [33.5 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.