BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460830
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 3

Protokół Nr 3

z posiedzenia

Komisji Rozwoju Wsi

w dniu 25 marca 2003r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

·      Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

·      Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

·      Jan  Maciejewski, z-ca burmistrz Miasta i Gminy Września;

·      Edmund Kosmala, prezes SURiT;

·      Stanisław Dębicki, sołtys Sobiesierni;

·      Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;

·      Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;

·      Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK.

Pkt. 2

Przewodniczący Komisji radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2) i poinformował, że zaprosił na posiedzenie prezesa SURiT-u p. Edmunda Kosmalę, który pragnie przedstawić Komisji obecną sytuację finansową spółdzielni. Poprosił Komisję, by udzieliła prezesowi głosu.

Wszyscy „za”

Porządek obrad

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej.

4.     Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5.     Zakończenie posiedzenia.

Pan Edmund Kosmala przedstawił jak obecnie wygląda sytuacja finansowa spółdzielni. Powiedział, że praca w rolnictwie jest sezonowa ; spółdzielnia dysponuje 4 tys. m2 budynków, które objęte są najwyższą stawką podatku od nieruchomości. To jest zbyt duże obciążenie finansowe dla spółdzielni. Poinformował, że w Gminie Kórnik stawka podatku jaką objęta jest spółdzielnia wynosi tylko 5 zł/m2.

Zaległe podatki do roku 2002 włącznie zostały w połowie spłacone. Pozostała kwota  (150 tys. zł) zostanie spłacona w ratach. Do tego dochodzą podatki bieżące.

Problem spółdzielni polega na tym, że musiałaby zbywać majątek chcąc płacić podatki. A te pieniądze przydałyby się na sprzęt.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września zaproponował przejęcie przez Gminę nieużywanego obiektu spółdzielni w Gutowie Małym na poczet zaległości podatkowych.

Pkt. 3

Omówienie materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił projekty uchwał w sprawie:

a)   likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach,

b)   likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim,

c)   likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku,

d)   likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

e)   likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie,

f)    utworzenia Gimnazjum w Gozdowie i nadania statutu,

g)   utworzenia Gimnazjum w Otocznej i nadania statutu,

h)   utworzenia Zespołu Szkół w Otocznej i nadania statutu,

i)      ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych na terenie Miasta i Gminy Września łącznie z autopoprawką (załącznik nr 3).

j)      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

k)    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Witkowskiej i ul. Szosa Witkowska - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

l)      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Jagodowej - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

m)   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

n)    Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ulic Wrocławskiej i Przemysłowej - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

o)    Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

p)    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 299, położonej w Węgierkach - omówiła naczelnik WGA p. Kunegunda Zakrzewska.

q)    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 51/3, położonej w Marzeninie - omówiła naczelnik WGA  p. Kunegunda Zakrzewska.

r)     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

s)    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni – dz. nr 1080/1, 1080/2 oraz 1075/3 - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

t)     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarczej – dz. nr 227/7 i 227/10 omówiła naczelnik WGA p. Kunegunda Zakrzewska.

u)    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

v)    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

w)   Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni - omówił prezes PWiK Ryszard Szambelańczyk.

Burmistrz Tomasz Kałużny poinformował, że zmieniły się przepisy i obecnie nie ma ceny za wodę i ścieki, są taryfy. W taryfie pojawia się np. abonament  za licznik na wodę. Elementami taryfy mogą być również elementy wynikające z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

Prezes Szambelańczyk powiedział, że wieloletni plan rozwoju został przygotowany na bazie bilansu potrzeb, ponieważ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy opracowanym w 1999 nie określono dostatecznie planowanego zakresu usług wodociągowo - kanalizacyjnych, zadań rozwojowo - modernizacyjnych w poszczególnych latach oraz nakładów inwestycyjnych na poszczególne lata i sposobu ich finansowania. Omówił poszczególne pozycję zawarte w planie będące załącznikiem do ww. projektu uchwały.

Poinformował, że na ten rok nic z tego planu nie zostało ujęte w taryfach.

Taryfa została zweryfikowana przez burmistrza i następnie wprowadzona w trybie 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

x)     Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003 - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił burmistrza o wyjaśnienie co się stało z wnioskiem złożonym rok temu w sprawie zagospodarowania płytek chodnikowych z ul. Kolejowej?

Następnie Komisja przystąpiła do głosowania poszczególnych projektów uchwał:

a)    Komisja Rozwoju Wsi  w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach

b)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim.

c)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku.

d)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

e)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 1 „przeciw” (radny Jan Drewniak) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej szkoły Podstawowej w Obłaczkowie.

Radny Jan Drewniak poprosił, by w zapisie przebiegu głosowania uwzględniono imiennie, że on był przeciw.

f)     Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Gozdowie i nadania statutu.

g)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Otocznej i nadania statutu.

h)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkół w Otocznej i nadania statutu.

i)     Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych na terenie Miasta i Gminy Września,

j)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego,

k)  Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uychwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Witkowskiej i ul. Szosa Witkowska,

l)     Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Jagodowej,

m) Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego,

n) Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ulic Wrocławskiej i Przemysłowej,

o)  Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej,

p)  Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 299, położonej w Węgierkach,

q)  Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 51/3, położonej w Marzeninie,

r)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo,

s)   Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni – dz. nr 1080/1, 1080/2 oraz 1075/3,

t)    Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarczej – dz. nr 227/7 i 227/10,

u) Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Miasta i Gminy Września do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,

v)   Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania,

w) Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni,

x)   Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Pkt. 4

Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała apel Rady Gminy Sieroszewice w sprawie sytuacji w rolnictwie, warunków gospodarowania oraz drastycznego spadku opłacalności produkcji rolniczej i dochodowości rolnika. Komisja wnioskuje o wprowadzenie ww. apelu do porządku obrad najbliższej sesji (w załączeniu).

Komisja zwraca się z wnioskiem, by Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przedstawiła projekt powstania profilaktycznych świet

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.