BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299872
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr VI/2011

Protokół
nr VI/2011
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 22 czerwca 2011 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

VI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Mirosław Zgoliński.
Protokół z sesji nr V został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad, projektów uchwał w sprawie:
- wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom (załącznik nr 3).
- zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września (załącznik nr 4).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie wprowadzonych projektów uchwał:
- w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom w pkt. 6 j;
- w sprawie: Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września w pkt. 6 k.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.


Pkt 3
Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy jest możliwość poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Warsztatowej oraz wyjazdu z Bricomarche, ponieważ jest to bardzo newralgiczne miejsce komunikacyjne w naszym mieście?
Zapytał też, czy jest możliwość wymiany nawierzchni w parku im. Piłsudskiego? Dodał, że mieszczące się tam zabytkowe schody także wymagają renowacji.
Poprosił by zwrócić uwagę wykonawcy aby przy remoncie drogi między innymi na ul. Staszica wykonywał prace na mokro, ponieważ mieszkańcy skarżą się na zbyt duże zapylenie.

Radny Jan Drewniak poprosił o wymianę nawierzchni w sektorach 3 - 8 na cmentarzu komunalnym.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że na dyżur zgłosiła się pani, która w imieniu mieszkańców ul. Spacerowej poprosiła o zamontowanie trzech słupów oświetleniowych.

Radny Stanisław Dominiczak w imieniu swoim oraz mieszkańca Wrześni zapytał dlaczego samowolnie zamieniono herb Wrześni na logo?


Pkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

a) przedstawienie sprawozdania finansowego.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Jednostka Samorządu Terytorialnego sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na 31 grudnia, sprawozdania finansowe. Jest to efekt finalny zamknięcia roku obrotowego. Sprawozdanie to składa się z 3 elementów i są to:
- bilans,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Sprawozdania finansowe za 2010 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały przekazane w dniu 10 maja 2011 Radzie Miejskiej. Ustawowy termin przekazania tego sprawozdania mija 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Zatem terminy ustawowe zostały zachowane.
Obowiązek przekazywania tego dokumentu Radzie Miejskiej został wprowadzony ustawą o finansach publicznych z 2009 roku i po raz pierwszy miał zastosowanie do roku budżetowego 2010.
Sprawozdanie to było również rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną.
Celem tych sprawozdań jest dostarczenie informacji o kondycji danej jednostki. Można powiedzieć, że z jednej strony obrazują ogół posiadanych składników majątku takich jak: grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu, rozpoczęte inwestycje, licencje, patenty, znaki towarowe, inwestycje długoterminowe - np. udziały w innych podmiotach, a z drugiej strony pokazują źródła finansowania tego majątku.
Wiarygodność tych sprawozdań w jednostkach powyżej 150 tysięcy mieszkańców jest badana przez biegłego rewidenta. Ze względu na liczbę mieszkańców Gmina Września podlega zwolnieniu z obowiązku badania i ogłaszania tych sprawozdań.


b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wszyscy Państwo radni otrzymali sprawozdanie w ustawowym terminie, to jest 31 marca 2011, w związku z czym mieli Państwo możliwość szczegółowego zapoznania się z nim. Podlegało ono szczególnej analizie Komisji Rewizyjnej, która otrzymała wszelkie odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania i wątpliwości jakie powstały w czasie prac nad jego rozpatrywaniem.
Sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie to podlegało również przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej, do której złożone zostało w dniu 31 marca 2011 roku z zachowaniem ustawowego terminu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała stosowną opinię o przedłożonym dokumencie.
Budżet Gminy Września został wykonany w następujących wielkościach:
- dochody - 104.580.082,24 zł czyli 95,79 % założonego planu;
- wydatki - 111.986.035,57 zł czyli 87,37 % założonego planu.
Na wydatki majątkowo - inwestycyjne wydatkowano kwotę 24.281.763,30 zł, czyli około 22 % wszystkich poniesionych wydatków w roku 2010.
Na koniec roku budżetowego Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 25.375.285,52 zł w tym:
obligacje 21.000.000 zł;
pożyczki z WFOŚiGW 4.375.285,52 zł.
Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.
Burmistrz dodał, że szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu w części opisowej i tabelarycznej z którymi mieli Państwo radni możliwość zapoznania się.


c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2010 rok.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 roku została wydana w dniu 14 kwietnia 2011 roku. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z zastrzeżeniami.
Burmistrz dodał, że kopia tej opinii również została Państwu radnym przekazana(załącznik nr 5).


d) przedstawienie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zawartych w opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że stanowisko w sprawie uwag i zastrzeżeń zawartych w opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu zawartych w tejże opinii również otrzymali Państwo na piśmie (załącznik nr 6).


e) dyskusja i głosowanie.

Salę obrad opuścił radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 19 radnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/81/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok (załącznik nr 7).


Pkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2010 rok.

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając rezultaty pracy Komisji Rewizyjnej, przedstawił opinię o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2010 rok (załącznik nr 8).
b) wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2010.
Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2010 (załącznik nr 9).


c) opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 10).


d) informacja o stanie mienia jst

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że informacja o stanie mienia komunalnego przekazana została Państwu radnym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok w terminie ustawowym, tj. 31 marca 2011 roku. Informacja ta zawiera dane dotyczące zmian jakie zaszły w stanie mienia w okresie od dnia 30 września 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Materiał ten pozwolił na szczegółowe zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego Miasta i Gminy Września.
Informacja, zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zawiera:
dane dotyczące praw własności,
dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz
dane i informacje dotyczące zdarzeń mających wpływ na stan mienia jednostki.
Dodał, że Komisja Rewizyjna podczas swoich prac zapoznała się z dokumentem i po dokonaniu jego analizy nie wniosła uwag.


e) dyskusja i głosowanie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/82/11 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (załącznik nr 11).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka złożyła gratulacje burmistrzowi. Dodała, że poziom inwestycji jest bardzo wysoki co oznacza, że powiodła się zaproponowana przez burmistrza polityka na realizację budżetu w 2010 roku.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za udzielenie absolutorium.


Pkt 6
a)
Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni poprosiła o zgłoszenie kandydatur do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
- Radna Mariola Kasierska zaproponowała kandydaturę radnego Stanisława Dominiczaka (radny wyraził zgodę);
- Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała kandydaturę radnego Sylwestra Jałoszyńskiego (radny wyraził zgodę);
- Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała kandydaturę radnego Marka Kołodziejczyka(radny nie wyraził zgody);
- Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała kandydaturę radnego Roberta Smodlibowskiego (radny nie wyraził zgody);
- Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała kandydaturę radnego Mirosława Chudego (radny wyraził zgodę);
- Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała kandydaturę radnego Bolesława Święciochowskiego (radny wyraził zgodę).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 17 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 2 „wstrzymujących się" podjęła uchwałę nr VI/83/11 w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (załącznik nr 12).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/84/11 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Objazdowej (załącznik nr 13).


Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 18 radnych.


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/85/11 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich (załącznik nr 14).


Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w obradach brało udział 19 radnych.


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/86/11 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (załącznik nr 15).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/87/11 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości (załącznik nr 16).


f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/88/11 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach" (załącznik nr 17).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/89/11 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni" (załącznik nr 18).


h)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035 (załącznik nr 19).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/90/11 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035 wraz z autopoprawką (załącznik nr 20).


i)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok (załącznik nr 21).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/91/11 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok wraz z autopoprawką (załącznik nr 22).


Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak. Od tego momentu w obradach brało udział 20 radnych.


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/92/11 w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom (załącznik nr 23).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/93/11 w sprawie: zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września (załącznik nr 24).


Pkt 7
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zgłosiła wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej opracowania projektu stanowiska Rady Miejskiej w sprawie skargi na decyzję Burmistrza dotyczącą przekazania 100 psów do schroniska w Białogardzie. (załącznik nr 25).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 14 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 6 „wstrzymujących się" przegłosowała zlecenie Komisji Rewizyjnej opracowania projektu stanowiska Rady Miejskiej w sprawie skargi na decyzję Burmistrza dotyczącą przekazania 100 psów do schroniska w Białogardzie.


Pkt 8
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:

Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu za rok 2010;
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr V/72/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, jako podjętej bez podstawy prawnej;
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr V/76/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni" z powodu naruszenia przepisów prawa;
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr V/77/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni", z powodu naruszenia przepisów prawa;
Rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające o nieważności uchwały Nr V/76/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni" z powodu sprzeczności z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i braku wewnętrznej spójności;
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające o umorzeniu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr V/77/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni", z powodu naruszenia przepisów prawa;
Pismo Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr V/64/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, i cz. 323/1 w Psarach Polskich;
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 3 pkt. 12 uchwały Nr V/64/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, i cz. 323/1 w Psarach Polskich;
Pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale nr V/80/11 z 9 maja 2011r. z prośbą o przesuniecie terminu rozpatrzenia sprawy do najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej na którym zostaną wyeliminowane wskazane nieprawidłowości;
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające, że Kolegium RIO w Poznaniu w nawiązaniu do przedłożonego pisma zmieniło termin do usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr V/80/2011 RM we Wrześni z dnia 14 czerwca 2011 r. na dzień 22 czerwca 2011 r.;
Pismo Stowarzyszenia Hospicjum Wrzesińskiego z podziękowaniem dla Rady Miejskiej i Pana Burmistrza za wieloletnią obecność w Stowarzyszeniu i regularne składki członka wspierającego;
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku;
Petycja w sprawie przyjęcia uczniów klas VI z poza okręgu Gimnazjum według podań uczniów i rodziców;
Informacja o stanie nieobecności radnych na 3 sesjach Rady Miejskiej we Wrześni VI kadencji w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. (załącznik nr 26).
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.


Pkt 9
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

Burmistrz przekazał informację z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2010 rok (załącznik nr 27),
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 28),
Poinformował, że po wielu latach rozmów zostało osiągnięte wstępne porozumienie z GDDKiA w Poznaniu w sprawie wspólnego finansowania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 92. Wkład finansowy gminy będzie wynosił 30%.


Pkt 10
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stefana Ogrodowicza odnośnie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Warsztatowej oraz wyjazdu z Bricomarche powiedział, że ul. Kościuszki jest drogą powiatową, a więc nie może być zadaniem gminy jeśli chodzi o sprawy przebudowy, czy inwestycji w mieście.
Odpowiadając na pytanie dotyczące nawierzchni na terenie parku, burmistrz powiedział, że wadą nawierzchni asfaltowych jest to, że w momencie gdy się po nich nie jeździ powierzchnia ta jak gdyby się ulatnia, w związku z czym pozostają twardsze elementy co powoduje, że powstaje nierówność. Ponadto dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na nawierzchnię są korzenie drzew. Dodał, że być może będzie możliwość skorzystania z środków zewnętrznych na przebudowę wszystkich alejek w parkach.
Odpowiadając na pytanie dotyczące zbyt dużego zapylenia w związku z remontem drogi, burmistrz powiedział, że do urzędu nie wpłynęły żadne zgłoszenia w tej sprawie. Dodał, że nie wie czy można wykonywać te prace na mokro jednak myśli, że wykonawca postępuje prawidłowo, zgodnie z technologią.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Jana Drewniaka burmistrz powiedział, że alejki na cmentarzu wykonane są z asfaltu, a więc ma tam miejsce ta sama sytuacja co w parku. Dodał, że z budżetu gminy nie są przeznaczane żadne środki finansowe na utrzymanie i rozbudowę cmentarza komunalnego.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Roberta Smodlibowskiego burmistrz powiedział, że pracownicy referatu komunalnego sprawdzą zgłoszoną sprawę.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka odnośnie samowolnej zamiany herbu na logo, burmistrz powiedział, że jest to nieprawda. Od 2003 roku na nowo montowanych tablicach z nazwami ulic lub w miejscach gdzie montowano nowe tablice zgodnie z polityką wspólnego systemu znakowania różnych pism, dokumentów zewnętrznych, które nie są znormalizowane wprowadzony został system, który zaproponowała firma zewnętrzna. Przygotowała ona grafikę odnośnie kolorów, a także znak powszechnie nazywany logo i tenże znak jest stosowany między innymi na tabliczkach z nazwami ulic. W odniesieniu do herbu ma tę zaletę, że jest tylko dwukolorowy, co ma też wpływ na cenę. Dodał, że herb jest na tyle historyczny i ważny, że powinien być umiejscawiany w odpowiednich miejscach. Natomiast logo jest elementem współczesnym i uproszczonym, który bez wykorzystywania herbu ma w jakiś sposób zaznaczyć dany produkt.


Pkt. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.40 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.