BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294966
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej

Protokół
z wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno – Finansowej
z 29 sierpnia 2011 roku

 

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1) oraz 8 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Beata Pietrzak,kierownik referatu księgowości oświatowej;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

 

a)

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. Wyborami do Sejmu i Senatu RP.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. Wyborami do Sejmu i Senatu RP.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. Wyborami do Sejmu i Senatu RP.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji.

 

b)

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

c)

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru ławników.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru ławników.

 

d)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.

 

e)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

 

f)

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/440/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że § 4 w pkt. 1 uchwały z 2010 roku napisane jest, że „dyrektorzy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 sporządzają corocznie plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na następny rok i przekazują Burmistrzowi Miasta i Gminy Września w terminie umożliwiającym ujęcie go w załączniku do projektu uchwały budżetowej, nie później niż do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy”. W związku z tym zapisem zapytał, czy zrobiono jakąś korektę w uchwale budżetowej, bo w tej chwili nie ma żadnych zmian w tej kwestii?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w związku z zapisem w uchwale z 2010 roku w §4 w pkt 4, że „plan finansowy dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową, ujęty w załączniku do uchwały budżetowej stanowi prognozę tych dochodów, jest podstawą gospodarki finansowej i powinien być zatwierdzony przez kierownika jednostki w terminie 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały” zapytał czy to nastąpi w ciągu 14 dni od podjęcia zmiany tej uchwały, którą Rada ma jutro podjąć, czy jest to przyszłościowe, związane z budżetem na rok 2012?

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał czy w związku z zapisem w uchwale z 2010 roku w §5 pkt 2. o zmianach w planach finansowych zostaje informowany tylko burmistrz Miasta i Gminy Września, czy również Rada Miejska?

 

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej powiedziała, że dyrektorzy jednostek mają upoważnienia do zmian w planie. Na podstawie uchwały z 2010 mają obowiązek informowania burmistrza o dokonywanych zmianach.

W pkt 4 zmiana została dokonana tylko w jednym aspekcie, a mianowicie sprecyzowano plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych, brakowało słowa „wydatków”. Punkt ten poprzednio odnosił się tylko do dochodów.

Jeżeli chodzi o kwestię 14 dni, plan finansowy był w ten sposób przygotowany już na rok 2011, dlatego, że ta uchwała uchwalona w 2010 roku już obowiązywała. Plan finansowy został przedstawiany w terminach, które ujęte zostały w uchwale zarówno na rok 2011 jak i na lata kolejne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w odpowiedzi kierownika referatu księgowości oświatowej usłyszał, że o zmianach w planach finansowych zostanie poinformowany zarówno burmistrz jak i Rada Miejska, jednak w treści uchwały jest tylko burmistrz? Zapytał na jakiej podstawie Rada Miejska będzie informowana?

 

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej powiedziała, że Rada Miejska będzie informowana poprzez odpowiednie zapisy w uchwale budżetowej.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, dlaczego Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała 3 podpunkty § 2 i w uchwale one są wymienione.

 

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała dochody typu: „dochody z przygotowania i sprzedaży wyrobów”, „prowizje z tytułu ubezpieczenia mienia i osób” oraz „wpływy z tytułu podatku od towarów i i usług (zwrot VAT zaliczonego)”, dlatego, że zapis jest zbyt ogólny i należy je usunąć. W § 2 pojawi się pkt 9 o brzmieniu: „ opłaty rodziców za zajęcia dodatkowe w przedszkolu”.

 

Radny Ryszard Szwajca złożył formalny wniosek o sporządzenie jednolitego projektu uchwały sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/440/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania wraz z naniesionymi poprawkami.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała formalny wniosek radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie sporządzenia jednolitego projektu uchwały sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/440/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzenia wraz z naniesionymi poprawkami.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała formalny wniosek radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie sporządzenia jednolitego projektu uchwały sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/440/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzenia wraz z naniesionymi poprawkami.

 

g)

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

h)

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Radny Ryszard Szwjaca poprosił panią skarbnik o przygotowanie na najbliższą sesję zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz o informację z czego te zmiany wynikają?

Powiedział, że nie widzi środków w budżecie, które miały być przeznaczone na budowę ścieżki Września – Węgierki?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie ma tego zadania. Gmina oczekuje na podpisanie porozumienia w związku z budową ścieżki. To zadanie, o którym na ostatniej sesji wspomniał burmistrz było na poziomie ustnych ustaleń. Po podpisaniu porozumienia zadanie to pojawi się w przyszłorocznym budżecie.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

 

Pkt 4

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Anna Prusak ,dyrektor Opieki Społecznej przedstawi koncepcję realizowania pewnych programów dla osób bezdomnych. Następnie poprosi radnych o zabranie głosu w tej sprawie.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że na terenie Wrześni problem istnieje bezdomności. Na terenie gminy Września na chwilę obecną przebywa 30 bezdomnych, 14 z nich przebywa w różnych placówkach. W noclegowni na ulicy Wiśniowej mieszka 7 osób, są to osoby w większości uzależnione od alkoholu. Według prawa w czasie zimy w noclegowni mogą przebywać 24h, natomiast w okresie letnim 12h. Poza tym dostają odzież i posiłki. Nie wyrażają jednak chęci podjęcia jakiejkolwiek pracy. Wiosną tego roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili kilka schronisk dla osób bezdomnych, w których realizowane są programy aktywizujące dla tych właśnie osób. Pracownicy odwiedzili m. in. Błońsk, gdzie w schronisku prowadzone są programy przyuczające do danego zawodu. Odwiedzili również ośrodek w Gnieźnie, gdzie osoby o statucie bezdomnego wykonują prace zarobkowe. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że aktywizacja jest tym ludziom bardzo potrzebna, prowadzi do usamodzielnienia niektórych bezdomnych. Istnieje propozycja, aby osoby, które przybywające teraz na ulicy Wiśniowej wzięły udział w takim programie. Noclegownia przestałaby istnieć ponieważ nie spełnia ona odpowiednich standardów. Te osoby robią co chcą, nie ma nad nimi ciągłego nadzoru, dlatego taki program pozwoliłby na zarówno na nadzór nad bezdomnymi, ale również pozwoliłby im również rozwijać się poprzez podjęcie pracy.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że została przedstawiona koncepcja, nie przedstawiono jednak wykonania tego programu. Zapytał jak to ma wyglądać?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że bezdomni dostaną taką propozycję, będą toczone rozmowy z tymi osobami i gmina ma nadzieję, że te osoby chcąc poprawić swój status życiowy skorzystają z tych propozycji.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jeżeli przebywają bez przerwy na ulicy Wiśniowej to nie mają statusu bezdomnego.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że żeby nie mieć statusu bezdomnego trzeba być zameldowanym nawet na pobyt czasowy. Musi to być schronienie, które w rozumieniu przepisów ustawy o mieszkalnictwie zapewnia podstawowe standardy np. dostęp do wc. Na ulicy Wiśniowej jest jedna toaleta zarówna dla mężczyzn jak i kobiet/

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jak kształtują się koszty są takich indywidualnych programów dotyczących ich adaptacji do podjęcia pracy?

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że we wszystkich ośrodkach dla bezdomnych, czy schroniskach, które realizują programy, czyli takie, które są schroniskami standardowymi stawka wynosi w tej chwili 20 złotych za dobę na osobę bezdomną. Jeżeli ta osoba otrzymuje jakieś dochody, bądź dostaje świadczenia z Pomocy Społecznej część odpłatności ponoszona jest przez zainteresowanego pozostałą kwotę płaci Ośrodek Pomocy Społecznej za utrzymanie tej osoby bezdomnej. Jeżeli zaś chodzi o noclegownie przy ulicy Wiśniowej roczny koszt związany z eksploatacją budynku to 22 tysiące złotych. Jest to oczywiście finansowanie samego budynku. Do tej kwoty dochodzą jeszcze koszty zakupu odzieży, jedzenia, czy lekarstw. Natomiast podstawowym problemem nie są pieniądze, tylko fakt, że ci ludzi nic nie robią ze swoim życiem.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o przedstawienie konkretnej propozycji związanej z noclegownią przy ulicy Wiśniowej?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że gmina chce podpisać porozumienie z ośrodkami, które pracują z osobami bezdomnymi. Podpisano by 2 lub 3 porozumienia z ośrodkami w zależności od tego dla kogo byłoby to skierowane. Jeżeli pojawiłby się bezdomny na terenie gminy trafiłby do jednego z tych ośrodków. W związku z tym zniknęłaby noclegownia przy ulicy Wiśniowej. Te osoby, które w tej chwili tam są otrzymałby propozycję łącznie z informacją, że ten dotychczasowy sposób funkcjonowania ich ulega zmianie i zamieszkiwanie w noclegowni nie będzie miało miejsca. Wyższość tego zadania polega na tym, że miasto daje tym ludziom szansę wyjścia z bezdomności. Część z tych ludzi pewnie skorzysta z tego programu i wyjdzie z bezdomności. Budynek przy ulicy Wiśniowej zostanie przerobiony na lokale socjalne.

 

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący
Komisji Edukacji
/-/Włodzimierz Wawrzyniak

Przewodniczący
Komisji Komunlano – Finansowej
/-/Robert Smodlibowski

 

Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.