BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463573
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 4

Protokół

 z 4 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

w dniu 24 kwietnia 2003 r.

Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

-         Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

-         Robert Klimczak, protokolant. 

Pkt. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie projektów uchwał z porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

4d)

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, omówił sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2002 r.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację nt. wysokości środków w budżecie gminy na rok 2002 wydatkowanych na budowę kanalizacji.

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, wyjaśnił, że na budowę kanalizacji wydatkowano 1.306 mln zł ze środków gminy oraz 1.429 mln zł ze środków GFOŚ.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnoszą się do przedstawionego sprawozdania powiedziała, że nowy burmistrz po przejęciu urzędu ograniczył wszelkie wydatki, co spowodowało ograniczenie postępującego deficytu.

Komisja komunalno-finansowa 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2002 r.

 

5a)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, omówiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, czy proponowana niewielka podwyżka odpłatności za usługi opiekuńcze faktycznie poprawi sytuację finansową OPS-u?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, odpowiadając powiedziała, że trudno o diametralną poprawę sytuacji OPS-u; skala podwyżki wynika natomiast ze wzrostu wskaźnika; podopieczni mogą ubiegać się o zwolnienia z odpłatności, jeśli ich sytuacja finansowa to usprawiedliwia, za te usługi, dlatego podwyżki nie powinny być dotkliwe.

Radny Ryszard Szwajca wyraził opinię, że przedłożony projekt uchwały reguluje w sposób sztuczny problem i powinien być wypracowany racjonalny mechanizm regulujący tę sprawę.

Radny poprosił o wyjaśnienie do sesji, kiedy wejdzie w życie podjęta uchwała, ponieważ  w uzasadnieniu jest napisane, że podwyższenie stawek ma wejść z dniem 1 kwietnia br. 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o wyjaśnienie do sesji, kiedy wejdzie w życie po podjęciu uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, ponieważ  w uzasadnieniu jest napisane, że podwyższenie stawek ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia br. 

Komisja komunalno-finansowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

5b)

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/207/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 02.10.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w obszarze Rynku we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/207/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 02.10.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w obszarze Rynku we Wrześni.

 

5c)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno-usługowo-rzemieślniczego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 274/3 i 274/4 położonej w Bierzglinku.

Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno-usługowo-rzemieślniczego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 274/3 i 274/4 położonej w Bierzglinku.

 

5d)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września – Jarocin.

Radny Arkadiusz Czajkowski poprosił o przygotowanie pisemnej informacji jak szeroki pas gruntu powinien oddzielać granicę działki od torów kolejowych.

Radny Arkadiusz Czajkowski wnioskuje o przygotowanie pisemnej informacji jak szeroki pas gruntu powinien oddzielać granicę działki od torów kolejowych.

Komisja komunalno-finansowa 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września – Jarocin.

5e)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Fromborskiej we Wrześni – dz. nr geod. 2605/1.

Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Fromborskiej we Wrześni – dz. nr geod. 2605/1.

5f)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

5g)

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały wyraził opinię, że uchwała ta wprowadza wiele obwarowań i nasuwają się następujące wnioski:

-         przedstawiony projekt uchwały powinien być bardziej spójny z obowiązującą uchwałą w przedmiotowej sprawie, tzn. maksymalny okres zwolnienia powinien wynosić 5 lat, a nie jak się proponuje 4; 

-         kwestie podatkowe w gminie Września regulują 2 uchwały, należałoby wszystkie zagadnienia dotyczące podatków od nieruchomości ująć w jednej uchwale;

-         w podejmowaniu uchwał w sprawie zwolnień nie powinno działać się zbyt pospiesznie.

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje, by  projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości był bardziej spójny z obowiązującą uchwałą w przedmiotowej sprawie, tzn. max okres zwolnienia powinien wynosić 5 lat, a nie jak się proponuje 4.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedziała, że ujednolicenie spraw podatku od nieruchomości w jednej uchwale powodowałoby pewne kłopoty, ponieważ inne przepisy regulują ustalanie wysokości stawek podatku i inne zwolnień od nich; przyjęty tryb jest czytelniejszy. Gmina musi być bardzo elastyczna wobec nie kontrolowanego stanu prawa w Polsce. Obowiązująca uchwała jest modyfikowana, ponieważ zawiera niebezpieczne regulacje, polegające na zwolnieniach z podatków podmiotów bez konieczności tworzenia przez nich miejsc pracy.   

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odnosząc się do uwag radnego powiedział, że kwestia  zwolnień na 4 czy 5 lat, to kwestia otwarta. Niebezpieczeństwo obowiązującej uchwały polega na tym, że podmiot gospodarczy może kupić atrakcyjny grunt, posadowić na nim duże obiekty (np. firma logistyczna), skorzystać ze zwolnień podatkowych, tworząc przy tym zaledwie kilka miejsc pracy. Przyjęty tryb przez projektodawcę wynika z tego, że mamy wiedzę, że nadzór takich uchwał nie uchyla, a w przypadku zmian uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym takiej pewności nie ma.

Radny Ryszard Szwajca, odnosząc się do wypowiedzi p. Burmsitrz powiedział, że ustalanie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tytułu tego podatku wynika z jednej ustawy.

Radna Maria Taciak, odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały wyraziła opinię, że powinno się wypracować stabilną politykę zwolnień od podatku w odniesieniu do obecnej sytuacji gospodarczej państwa i gminy.

Przewodniczący komisji odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedział, że dla inwestorów najbardziej liczy się możliwość zbytu towarów, dopiero później obciążenia lokalne. Planując inwestycję inwestorzy najpierw biorą pod uwagę cenę gruntu oraz koszt budowy zakładu.  

Komisja komunalno-finansowa 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 

Pkt. 4

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje, by zaprenumerowano dla wszystkich radnych, którzy wyrażą taką wolę pismo samorządu terytorialnego pt. „Wspólnota”.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                             

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.