BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463550
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 3

Protokół

 z 3 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

w dniu 27 marca 2003 r.

Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

-         Ryszard Szambelańczyk, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Pkt. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie projektów uchwał z porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

w)

Ryszard Szambelańczyk, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, omówił projekt uchwały w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni.

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały wyraził opinię, że zadania przedstawione w planie będą realizowane do 2006 r. i obejmują głównie teren miasta, nie ma inwestycji na terenach wiejskich.

Radny poprosił o informację, kiedy PWiK złożyło wniosek do Urzędu MiG Września o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ryszard Szambelańczyk, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odpowiadając na pytanie radnego powiedział, że wniosek został złożony do Urzędu 20 grudnia 2002 r.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy Burmistrz przedstawiony wniosek przez PWiK zweryfikował czy zaaprobował?

Ryszard Szambelańczyk, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odpowiadając na pytanie radnego wyjaśnił, że wniosek, który złożyło PWiK został przez Burmistrza zweryfikowany. Osobą kompetentną do weryfikacji wniosku PWiK, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest  burmistrz.

Na początku stycznia 2003 r. odbyło się spotkanie, podczas którego okazało się, że nie ma planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni i dlatego postanowiono, że taryfy będą określone w taki sam sposób jak w latach poprzednich (art. 24 ust. 8  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do udzielonej odpowiedzi wyraził opinię, że sprawa jest ewidentna, tj. Burmistrz nie przedstawił Radzie stosownego projektu uchwały.

Radny poprosił o informację, czyim pomysłem jest wprowadzenie opłaty abonamentowej?

Ryszard Szambelańczyk, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odpowiadając na pytanie radnego wyjaśnił, że reguluje to rozporządzenie. Wysokość opłaty abonamentowej została tak skalkulowana, by pokryła koszt wymiany wodomierzy, które muszą być wymieniane co 5 lat.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do zapytania radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej głównie na terenie miasta wyjaśniła, że twierdzenie radnego nie jest prawdziwe, gdyż w budżecie gminy są zaplanowane inwestycje w tym zakresie finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Radna Maria Taciak zwróciła uwagę na to, że w podstawie prawnej projektu uchwały przywoływany jest art. 21 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zdaniem radnej nie zrealizowano ust. 1-3 przywoływanego artykułu ustawy i nadzór może podjętą uchwałę uchylić.

Ryszard Szambelańczyk, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odpowiadając na pytanie radnej wyjaśnił, że zapisy art. 21 ust. 1-3 nie można się powołać, ponieważ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 1999 r. nie określono dostatecznie: planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzania ścieków, nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach oraz sposobu finansowania planowanych inwestycji. 

Radna Maria Taciak odnosząc się do udzielonej odpowiedzi wyraziła opinię, że wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie powinno być ujęte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Radna poprosiła, by radca prawny jeszcze raz rozpatrzył podstawę prawną omawianego projektu uchwały.

Radna zaproponowała Przewodniczącemu komisji, by komisja komunalno-finansowa odbyła posiedzenie w całości poświęcone gospodarce wodno-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy.

Radna Maria Taciak wnioskuje, by radca prawny  Urzędu MiG Września jeszcze raz przeanalizował podstawę prawną  projektu uchwały w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do wniosku radnej powiedziała, że projektodawca powołał się na art. 24 ust. 4, a ust. 1-3 mówi tylko co powinien zawierać plan i przedstawiony projekt uchwały wypełnia te założenia.

W uzasadnieniu jest inna pewna nieścisłość – gmina nie może środków finansowych wnieść do PWiK aportem, dlatego przywołane w uzasadnieniu zadania zrealizuje gmina sama i dopiero wtedy poprzez odpowiednie porozumienie przekaże przedsiębiorstwu.

Radny Ryszard Szwajca zaproponował, by podjęcie uchwały odsunąć na termin późniejszy, jeśli będzie taka wola Rady w celu opracowania go na nowo.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do propozycji radnego wyjaśniła, że gmina składa wiele wniosków o środki zewnętrzne i wśród wymaganych dokumentów jest także omawiany plan w formie uchwały Rady i dobrze byłoby, żeby Rada podjęła omawianą uchwałę. 

Uchwała Rady może być zmieniana i z tego trybu można skorzystać.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o odpowiedź na pytanie, czy podjęcie omawianej uchwały nie będzie negatywnie rzutować na inwestycje gminne inne niż wodno-kanalizacyjne?

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na zapytanie radnego wyjaśniła, że nie; poza tym omawiany plan z pewnością jeszcze w tym roku będzie modernizowany.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni.

 

a)

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła projekty uchwał w pkt. a) – i).

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, jak się mają założenia oszczędności przedstawiane podczas omawiania projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół w kontekście przedstawionych do zaopiniowania projektów uchwał?

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na zadane pytanie powiedziała, że w tym roku nie powinno być żadnych oszczędności. Podczas omawiania projektów uchwał o zamiarze likwidacji przedstawiano opracowany plan, wg którego miały być pewne oszczędności, a w tej chwili przedstawiony pakiet to kompromis. Oszczędności będą w przyszłości.

Przewodniczący komisji zaproponował, żeby wieś Przyborki przyporządkować szkole w Nowym Folwarku a nie SSP nr 1 we Wrześni.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, czy w roku 2004 subwencja oświatowa wystarczy na utrzymanie szkół w MiG Września?

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiedziała radnemu, że nie, ale zbliża się.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o i informację, jakiego rzędu oszczędności wystąpią w 2004 r.?

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiedziała radnemu, że w roku 2003 gmina do subwencji oświatowej będzie musiała dołożyć około 4 mln zł, natomiast w roku 2004 będzie to około 2,8 mln zł. Jednak należy pamiętać o tym, że ministerstwo planuje wprowadzenie dodatkowych lekcji języków obcych i wychowania fizycznego. 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach.

b)

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 6 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim.

c)

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku.

d)

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 5 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

e)

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie.

f)

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 5 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Gimnazjum w Gozdowie i nadania statutu.

g)

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Gimnazjum w Otocznej i nadania statutu.

 

h)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Otocznej i nadania statutu.

 

i)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie wnioskuje, by wieś Przyborki przyporządkować do obwody szkolnego wsi Nowy Folwark.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

j)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekty uchwał w pkt. j) – t).

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.

 

k)

 

Radny Henryk Krukowski odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedział, że będzie głosował przeciwko, ponieważ mieszkańcy z ul. Witkowskiej wnioskowali, by na działce  nr 1257 urządzono plac zabaw.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Witkowskiej i ul. Szosa Witkowska.

 

 

 

 

l)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Jagodowej.

 

m)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego.

 

n)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ulic Wrocławskiej i Przemysłowej.

 

o)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.

 

p)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 299, położonej w Węgierkach.

 

q)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 51/3, położonej w Marzeninie.

 

r)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo.

 

 

 

s)

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do omówionego projektu uchwały wyraziła opinię, że lokalizacja stacji paliw w obrębie szkoły i obiektów sportowych nie jest właściwa.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej wyjaśniła, że stacja paliw będzie obsługiwać tylko samochody osobowe.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni – dz. nr 1080/1, 1080/2 oraz 1075/3.

 

t)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarczej – dz. nr 227/7 i 227/10.

 

u)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Września do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

v)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Odczytano także opinię Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczącą omawianego projektu uchwały.

Radna Ilona Łosińska odnosząc się do przedstawionej opinii ZGM-u powiedziała, że dotyczy ona nieruchomości na terenach wiejskich. 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania.

 

x)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

 

Pkt. 4

Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że podczas ostatniej sesji złożył interpelację m.in. do Burmistrza i jeszcze nie otrzymał odpowiedzi; otrzymał tylko odpowiedź od Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 20.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                             

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.