BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457974
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 2

Protokół

 z 2 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

w dniu 24 lutego 2003 r.

Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Pkt. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie projektu uchwały w sprawie: budżetu na rok 2003.

4.      Zaopiniowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej do projektu budżetu na rok 2003.

5.      Sporządzenie planu pracy komisji na rok 2003.

 1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
 2. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił:

-         projekt budżetu na rok 2003;

-         korektę planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kulturalnych na rok 2003 (załącznik nr 3);

-         środki do dyspozycji Sołectw na 2003 rok w podziale na Sołectwa (załącznik nr 4).

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego wydatki środków ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu są wyższe niż dochody?

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że różnica wynika z tego, że jest nadwyżka z roku 2002.

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego planowane dochody przedstawione w zmienionym projekcie budżetu odbiegają od tych, które były przyjęte przez poprzedni Zarząd?

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że przy planowaniu wysokości dochodów w części podstawowej uwzględniono zmiany, które były wprowadzane w międzyczasie pomiędzy październikiem i grudniem 2002 r.

Pkt. 4

Goście:

-         Radna Bożena Nowacka – przewodnicząca komisji edukacji;

-         Radny Marek Zielnik – przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej;

-         Radny Mirosław Zgoliński – przewodniczący komisji rozwoju wsi.

Radna Bożena Nowacka – przewodnicząca komisji edukacji omówiła wniosek komisji rozwoju wsi następującej treści:

Komisja rozwoju wsi wnioskuje o wyasygnowanie dodatkowych środków na koszty adaptacji świetlic wiejskich: w Bierzglinku – w kwocie 3 tys. zł i w Chwalibogowie – w kwocie 7 tys. zł.

Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 90095 pozostałe wydatki (wydatki związane z utrzymaniem pozostałej infrastruktury komunalnej, fontann, itp.).

 

Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji rozwoju wsi następującej treści:

Komisja rozwoju wsi wnioskuje o wyasygnowanie dodatkowych środków na koszty adaptacji świetlic wiejskich: w Bierzglinku – w kwocie 3 tys. zł i w Chwalibogowie – w kwocie 7 tys. zł.

Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 90095 pozostałe wydatki (wydatki związane z utrzymaniem pozostałej infrastruktury komunalnej, fontann, itp.).

 

Radna Bożena Nowacka – przewodnicząca komisji edukacji omówiła wnioski komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji następującej treści:

 

Komisja edukacji wnioskuje o przeznaczenie w budżecie na rok 2003 środków w wysokości 7 tys. zł na funkcjonowanie zawieszonych wiejskich świetlic profilaktycznych. 

Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 85195 pozostała działalność – wydatki bieżące (promocja i profilaktyka zdrowotna). 

 

Komisja rozwoju wsi wnioskuje o przeznaczenie środków w wysokości 7 tys. zł na funkcjonowanie wiejskich świetlic profilaktycznych działających w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 85195 pozostała działalność – wydatki bieżące (promocja i profilaktyka zdrowotna).

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy komisje wnioskujące zwróciły uwagę na to, że wskazano jako źródła finansowania środki przeznaczone na profilaktykę i opiekę stomatologiczną?

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że środki na profilaktykę i opiekę stomatologiczną zostały zabezpieczone w budżetach szkół, a fundusze wskazane jako źródło sfinansowania wniosku są przeznaczone na różnego rodzaju akcje w zakresie ochrony zdrowia. 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, czy wniosku komisji nie można zrealizować z funduszy GKPiRPA? Radna poprosiła o wyjaśnienie na co będą przeznaczone środki GKPiRPA?

 

Radna Bożena Nowacka – przewodnicząca komisji edukacji wyjaśniła, że realizacja wniosków komisji nie jest związana z brakiem funduszy w GKPiRPA, ale ze zmianami organizacyjnymi, ponieważ świetlice profilaktyczne „przejdą” do oświaty. Z tego, co mówi Jerzy Nowaczyk, przewodniczący GKPiRPA, będą uruchamiane kolejne świetlice we wsiach, gdzie nie ma szkół, może powstać nawet 20 nowych.

Radna Maria Taciak odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedziała, że to nie jest zrozumiałe, że „znakowane” środki na profilaktykę nie będą wykorzystane, a obciążone zostaną szkoły i trudno to zrozumieć w kontekście zamiaru likwidacji 5 szkół wiejskich.

 

Radna Bożena Nowacka – przewodnicząca komisji edukacji wyjaśniła, że nastąpiła zmiana składu GKPiRPA, co spowodowało, że nie ma czasu na realizację pewnych planów i rozdysponowanie środków na profilaktykę i dlatego funkcjonowanie świetlic profilaktycznych zostało zawieszone, nadal funkcjonuje tylko świetlica w Chcicziczy Małej.

Radny Ryszard Szwajca zabierając głos powiedział, że jak ustępował poprzedni Zarząd, to świetlice funkcjonowały i jest niezrozumiałym fakt, że teraz nie funkcjonują.

Rady poprosił, by wyjaśniono dlaczego zawieszono działalność wiejskich świetlic profilaktycznych.

Komisja komunalno-finansowa wnioskuje o wyjaśnienie, dlaczego zawieszono działalność wiejskich  świetlic profilaktycznych.

Radna Bożena Nowacka – przewodnicząca komisji edukacji wyjaśniła, że przedstawione wnioski mają tylko na celu dobro dzieci wiejskich i nie ona podejmowała decyzję o zawieszeniu działalności świetlic.

Radna Maria Taciak poprosiła, by skarbnik zapoznał komisję z wnioskiem wydziału, który wnioskuje o zabezpieczenie środków w rozdziale 85195.

Radna  wyraziła opinię, że jest „za” przedstawionymi wnioskami, ale powinny być finansowane z innych źródeł.

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że nie dysponuje wnioskiem wydziału, który wnioskuje o zabezpieczenie środków w rozdziale 85195.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 7 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała  wnioski komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji następującej treści:

 

Komisja edukacji wnioskuje o przeznaczenie w budżecie na rok 2003 środków w wysokości 7 tys. zł na funkcjonowanie zawieszonych wiejskich świetlic profilaktycznych. 

Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 85195 pozostała działalność – wydatki bieżące (promocja i profilaktyka zdrowotna). 

 

Komisja rozwoju wsi wnioskuje o przeznaczenie środków w wysokości 7 tys. zł na funkcjonowanie wiejskich świetlic profilaktycznych działających w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 85195 pozostała działalność – wydatki bieżące (promocja i profilaktyka zdrowotna).

 

Komisja komunalno-finansowa  w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie:  budżetu na rok 2003.

Pkt. 5

Radny Czesław Duch zaproponował, żeby komisja zajęła się kontrolowaniem i nadzorem wykonywania inwestycji gminnych, szczególnie remontów bieżących dróg, ponieważ istnieje podejrzenie, że te modernizacje są przeprowadzane nierzetelnie.

Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie wnioskuje, by założono kartoteki dróg celem ewidencjonowania stanu ich nawierzchni.

Komisja uczula na kontrolę jakości gminnych dróg po sezonie zimowym.

 

Przewodniczący komisji zaproponował następujące punkty do planu pracy komisji:

 1. Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych Radzie Miejskiej we Wrześni.
 2. Opiniowanie zamiany przeznaczenia rezerwy celowej zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
 3. Formowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu na podstawie wniosków poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej.
 4. Opiniowanie projektów rozwoju infrastruktury komunalnej.
 5. Opiniowanie cen usług podmiotów komunalnych.

Plan pracy komisji komunalno-finansowej na rok 2003:

 1. Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych Radzie Miejskiej we Wrześni.
 2. Opiniowanie zamiany przeznaczenia rezerwy celowej zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
 3. Formowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu na podstawie wniosków poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej.
 4. Opiniowanie projektów rozwoju infrastruktury komunalnej.
 5. Opiniowanie cen usług podmiotów komunalnych.
 6. Nadzór nad inwestycjami.

 

Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie przyjęła zaproponowany plan pracy komisji na rok 2003.

 

Przewodniczący komisji poprosił członków komisji o przedstawienie propozycji zakresu pracy komisji.

Nikt z radnych nie przedstawił propozycji, dlatego przewodniczący komisji zlecił wykonanie takiego zakresu pracy komisji pracownikom Urzędu.

Pkt. 6

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały dotyczący: zmieniająca uchwałę z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków do dyspozycji Sołectw pomiędzy poszczególne Sołectwa.

Radny Ryszard Szwajca wyraził opinię, że zaproponowany system nie jest uczciwy i lokalne społeczności nie będą mieć możliwości weryfikacji pracy swojego sołtysa, co może spowodować pewien brak zainteresowania mieszkańców zebraniami sołeckimi.

Przewodniczący komisji wyraził opinię, że w proporcje powinny być odwrotne, tj. 40% od powierzchni sołectwa i 60% od liczby mieszkańców.

Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący: zmieniająca uchwałę z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków do dyspozycji Sołectw pomiędzy poszczególne Sołectwa.

Pkt. 7

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 19.15 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                             

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.