BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463542
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 1

Protokół

z 1 posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

w dniu 7 lutego 2003r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

·      Tomasz Kałużny - burmistrz Miasta i Gminy Września;

·      Krystyna Poślednia - zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

·      Jarosław Malicki - naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

·      Jerzy Nowaczyk - sekretarz Miasta i Gminy Września;

·      Alfred Bogucki - skarbnik Miasta i Gminy Września.

Pkt. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.   Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)   zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach,

b)   zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim,

c)   zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku,

d)   zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

e)   zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie,

f)    nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie,

g)   wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

4.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5.   Zakończenie posiedzenia.

  Pkt. 3

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, wprowadzając w tematykę projektów uchwał zawartych w porządku obrad wyjaśnił, że przedstawione projekty są wynikiem wnikliwej analizy sytuacji finansowej naszej gminy - w szczególności budżetu oświaty pochłaniającego obecnie około 60% środków budżetowych. Przedstawił na wykresach wydatki z budżetu na utrzymanie szkół w latach 1996 - 2003 oraz procentowy wykaz wydatków na inwestycje miejskie i wiejskie w tym samym przedziale czasowym (załącznik nr 3). Poinformował, że subwencja oświatowa przydzielana jest na 1 ucznia i w 2003r. wynosić będzie około 2500 zł przy czym ilość dzieci z roku na rok jest coraz mniejsza a ilość szkół pozostaje bez zmian.

Przedstawił informację z 1995 r. o istnieniu wówczas 22 dużych zakładów na terenie Wrześni. Obecnie większość z tych zakładów już nie istnieje, istniejące zatrudniają dwukrotnie mniej pracowników. Problem polega na tym, że nie powstają nowe firmy.

Inwestorzy pojawiają się ale mają coraz większe wymagania. Oczekują terenów przygotowanych, przekształconych i uzbrojonych.

Przedstawił na mapie miejsca usytuowania szkół. Zaproponował, by oprzeć oświatę na kilku szkołach, które są w dobrym stanie i w które warto inwestować.

Ta propozycja jest zgodna z uchwaloną pół roku wcześniej Strategią rozwoju Miasta i Gminy Września.

Poinformował o wzroście składanych wniosków o pomoc społeczną - co również rzutuje na budżet. W roku ubiegłym było tych wniosków w miesiącu styczniu 150 natomiast w tym roku jest ich już 400.

radna Maria Taciak powiedziała, że pan burmistrz ma wyjątkowy dar uprawiania demagogii. Września nie jest jedyną gminą w skali kraju w której wzrastają wydatki na oświatę a maleją wskaźniki na inwestycje. Na przestrzeniu 8 lat wystąpiły zmiany w naszej gospodarce (w transformacji) i posługiwanie się dokumentem z 1995r. nie jest stosowne. Proszę sobie przypomnieć kto spowodował, że doszło do likwidacji zakładów?

Sprawa: czy oświata? czy OPS? czy inwestycje?

Jeśli chodzi o Strategię rozwoju Miasta i Gminy Września: to prawda, że podpisałam dokument ale nie jest prawdą, że byłam autorem.

Jeśli wpłynęło więcej wniosków do OPS o udzielenie pomocy finansowej to tak naprawdę wskaźnik inwestycji się  nie podniesie. Oczywiście jest to tragiczne do obywateli naszego regionu ale też trzeba sobie zadać pytanie czy wszystkie osoby muszą być tą opieką objęte?

Nie wiem czy stać nas dowożenie dzieci kilkanaście kilometrów oraz czy jest pan przekonany o zabezpieczeniu pracy dla nauczycieli. W hasłach wyborczych zapowiadał pan, że nie będzie likwidacji małych szkół - to jest zamach na oświatę wiejską.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września ustosunkował się do wypowiedzi radnej Marii Taciak:

Demagogia - jeśli to, że przedstawiam liczby jest demagogią, to nie potrafię się do tego odnieść;

Tendencja spadkowa w inwestycjach jest stała i obojętnie czy to był rok 1996 czy 1999 czy 2002;

Kto zlikwidował zakłady - mam nadzieję, że nie ja; Ja tylko przedstawiam fakty a nie czyja to jest wina;

Priorytetem oczywiście są inwestycje. Jeżeli będą inwestycje, to nie będzie tak wiele potrzeb w zakresie opieki społecznej, bo większość z tych osób chce pracować tylko nie ma takiej możliwości.

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września - autorem jest firma z Warszawy, Rada Miejska uchwalił lecz ja miałem na myśli poprzednią władzę.

Nikt z nauczycieli nie straci pracy; jest 37 nauczycieli w wieku emerytalnym.

Zamachem na oświatę jest fakt, że tak są finansowane szkoły. Zmienia się ministrów ale poza tym nic się nie zmienia.

radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września 3 razy była kierowane pod obrady sesji Rady Miejskiej. Pierwotna wersja była nawet bardziej daleko idąca jeśli chodzi o sprawy oświatowe i godziła się pani na takie rozwiązania. Problem obecnie polega na tym, że brak jest odwagi, by wziąć odpowiedzialność za podejmowanie ważnych decyzji.

Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie jakiego rzędu są przewidywane oszczędności po zrealizowaniu I etapu likwidacji szkół.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w roku 2003 przewiduje się minimalne lub żadne. Związane to jest z tym, że będzie to działać od września oraz dojdą koszty odpraw dla nauczycieli.

Następnie przewiduje się następujące rodzaje oszczędności:

·      zatrzymanie tendencji wzrostowej w wydatkach na oświatę;

·      oszczędności wynikające z liczby etatów i utrzymania budynków szkół;

·      dodatkowy zwrot z ministerstwa za wypłacone emerytury;

·      będziemy myśleć o utrzymaniu mniejszej liczby szkół.

W roku 2004 przewiduje się 1,5 mln zł oszczędności.

Przewodniczący komisji Piotr Matuszewski zwrócił się z pytaniem co się stanie jeśli Rada nie podejmie tych uchwał.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że szkoły w takiej sytuacji będą nadal utrzymywane; jest tylko kwestia czasu, bo kiedyś tych pieniędzy na oświatę zabraknie.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił materiały dot. subwencji oświatowej (załącznik nr 4).

Radny Ryszard Szwajca zgadza się że znaczącym wydatkiem w budżecie jest oświata. Ale jest również zdania, że na likwidację szkół trzeba mieć przyzwolenie społeczne; a takiego przyzwolenia w żadnej z tych miejscowości nie ma.

Jeżeli brać pod uwagę Strategię rozwoju Miasta i Gminy Września, to tu jest zaznaczony profesjonalny dowóz i z tym będą największe problemy.

Subwencja w roku 2003 jest wyższa; może dołożyć do subwencji 20% z budżetu i te pieniądze rozdzielić na szkoły.

Krystyna Poślednia zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że jest możliwość zorganizowania profesjonalnego dowozu. Poinformowała również, że jest rozpatrywana możliwość, by szkole w Gutowie Wielkim funkcjonowały klasy 0 - 3. Jest również propozycja stworzenie gimnazjum na bazie szkoły w Gozdowie.

Następnie przystąpiono do głosowania poszczególnych projektów uchwał. W posiedzeniu Komisji w tym momencie uczestniczyło 7 radnych.

a)

Komisja Komunalno - Finansowa  w obecności 7 radych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach.

b)

Komisja Komunalno - Finansowa  w obecności 7 radnych 4 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim.

c)

Komisja Komunalno - Finansowa  w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku.

d)

Komisja Komunalno - Finansowa  w obecności 7  radnych 4 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

e)

Komisja Komunalno - Finansowa  w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie.

f)

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

radna Eugenia Potęga poprosiła o dokładne sprawdzenie imienia, ponieważ w większości dokumentów jest Wojciech Olgierd Brzeski.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie.

g)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Poprosił, by w ust. 2 pkt. 4 wykreślić „nie” a w ust. 3 „ust. 3” zamienić na „ust. 2”.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

Pkt. 4 - 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 18.45 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Przewodniczący Komisji

   

radny Piotr Matuszewski

/-/

             

Protokolant:

Monika Krysztofiak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.