BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14068350
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2007
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
8155_grafika
ZARZĄDZENIE NR 301/2007
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni .
8046_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
8045_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 336/2007
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007 .
8044_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 324/2007
z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych. .
8035_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 337/2007
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8034_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2007
z dnia 28 września 2007 roku, w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) .
8033_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 334/2007
z dnia 27 grudnia 2007 roku, w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Września .
7939_grafika
ZARZĄDZENIE NR 338/2007
z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2007..
7917_grafika
ZARZĄDZENIE NR 333/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Września.
7912_grafika
ZARZĄDZENIE NR 323/2007
z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
7911_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 322/2007
z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia procedury (regulaminu) udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Września.
7854_grafika
ZARZĄDZENIE NR 335/2007
z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..
7853_grafika
ZARZĄDZENIE NR 332/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni..
7852_grafika
ZARZĄDZENIE NR 331/2007
z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie pierwokupu działki nr 3840/4, o powierzchni 3377 m2, położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej..
7851_grafika
ZARZĄDZENIE NR 329/2007
z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok.
7849_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 321/2007
z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
7848_grafika
ZARZĄDZENIE NR 328/2007
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: rozwiązania umów użytkowania wieczystego i przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości.
7847_grafika
Zarządzenie nr 326/2007
z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni ze służbowych telefonów komórkowych..
7836_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
7834_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2007
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I-szym półroczu 2007 r. .
7823_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
7822_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2007
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
7814_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 261/2007
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
7807_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 300/2007
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
7800_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 299/2007
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
7797_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 293/2007
z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2007 .
7791_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248/2007
z dnia 7 września 2007 r. w sprawie: opracowywania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowywania projektu budżetu na rok 2008. .
7785_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2007
z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
7784_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2007
z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007 .
7783_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2007
z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
7782_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2007
z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
7781_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2007
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
7734_grafika
ZARZĄDZENIE NR 330/2007
z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie pierwokupu działki nr 4082, o powierzchni 364 m2, położonej we Wrześni, przy ulicy Długosza..
7733_grafika
ZARZĄDZENIE NR 320/2007
z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni..
7732_grafika
ZARZĄDZENIE NR 319
z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sokołowie..
7731_grafika
ZARZĄDZENIE NR 318/2007
z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Sokołowie.
7730_grafika
ZARZĄDZENIE NR 327/2007
z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działką nr 3013, o powierzchni 480 m2, położonej we Wrześni przy ul. Warsztatowej..
7729_grafika
ZARZĄDZENIE NR 325/2007
z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Małych oznaczonej jako działka nr 129/5..
7708_grafika
ZARZĄDZENIE NR 313/2007
z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę Września..
7704_grafika
Zarządzenie nr 314/2007
z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni w przypadku jego nieobecności..
7703_grafika
Zarządzenie nr 316/2007
z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie.
7702_grafika
Zarządzenie Nr 315/2007
z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
7700_grafika
Zarządzenie nr 166/07
z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zasady sporządzenia sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat” za rok 2007.
7698_grafika
Zarządzenie Nr 165/2007
z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
7697_grafika
ZARZĄDZENIE NR 94/2007
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: sprzedaży działki położonej we Wrześni przy ul. Działkowców na rzecz jej wieczystego użytkownika..
7669_grafika
ZARZĄDZENIE NR 312/2007
z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 13 straganów handlowych i pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
7666_grafika
ZARZĄDZENIE NR 311/2007
z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie pierwokupu działki nr 47/13, o powierzchni 1165 m2, położonej w Gutowie Małym..
7645_grafika
ZARZĄDZENIE nr 310/2007
z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni..
7644_grafika
ZARZĄDZENIE nr 309/2007
z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych..
7643_grafika
ZARZĄDZENIE nr 308/2007
z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa panu Grzegorzowi Trocha dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie..
7642_grafika
Zarządzenie nr 305/2007
z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok.
7638_grafika
ZARZĄDZENIE NR 306/2007
z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 292 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2007r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 167 miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko).
7637_grafika
Zarządzenie Nr 294/2007
z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Września .
7636_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 304/2007
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie: złomowania systemów alarmowych, centrali, aparatów telefonicznych oraz sprzętu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
7635_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 302/2007
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż obowiązkowego wymiaru zajęć..
7634_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 297/2007
z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
7629_grafika
ZARZĄDZENIE NR 296/2007
z dnia 9 listopada 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 10 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
7602_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 303/2007
w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej i jazd lokalnych. .
7576_grafika
ZARZĄDZENIE nr 295/2007
z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki..
7567_grafika
ZARZĄDZENIE NR 233/2007
z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2007/2008.
7540_grafika
ZARZĄDZENIE nr 289/2007
z dnia 18 października 2007r. w sprawie: ustalenia wzoru prowadzenia ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. .
7532_grafika
ZARZĄDZENIE nr 292/2007
z dnia 25 października 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 167 miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko)..
7526_grafika
ZARZĄDZENIE nr 291/2007
z 24 października 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
7511_grafika
ZARZĄDZENIE nr 290/2007
z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gutowie Małym oznaczonej jako działka nr 99/26..
7509_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 288/2007
z dnia 18 października 2007r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wrześni Pani Iwony Hofman z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2007/2008..
7506_grafika
Zarządzenie nr 287/2007
z dnia 18 października 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 23 w Gozdowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. .
7503_grafika
ZARZĄDZENIE nr 286/2007
z dnia 18 października 2007r. w sprawie: najmu nieruchomości położonej w Gozdowie.
7502_grafika
ZARZĄDZENIE NR 285/2007
z dnia 18 października 2007r. w sprawie: utraty mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 274 z dnia 10 października 2007r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Gozdowie..
7501_grafika
ZARZĄDZENIE nr 284/2007
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Małych oznaczonej jako działki nr 174/5 i 175/5..
7500_grafika
ZARZĄDZENIE nr 283/2007
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Obłaczkowie oznaczonej jako działki nr: 69/76 i 69/77 w drodze darowizny..
7499_grafika
ZARZĄDZENIE nr 282/2007
z dnia 12 października 2007r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Haliny Konstańczak na stanowisko wicedyrektora..
7498_grafika
ZARZĄDZENIE nr 275/2007
z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sprzedaży działki położonej we Wrześni przy ul. Gen. Romana Abrahama na rzecz jej poprzedniego właściciela. .
7495_grafika
ZARZĄDZENIE NR 281/2007
z dnia 12 października 2007 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Ireny Wojciechowskiej na stanowisko wicedyrektora..
7494_grafika
ZARZĄDZENIE NR 280/2007
z dnia 12 października 2007 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Marleny Koczorowskiej-Naskręt na stanowisko kierownika świetlicy..
7486_grafika
Zarządzenie nr 279/2007
z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
7484_grafika
Zarządzenie nr 278/2007
z dnia 10 października 2007r. w sprawie: wyznaczenia zastępstwa dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej w razie jego nieobecności..
7483_grafika
ZARZĄDZENIE NR 277/2007
z dnia 11 października 2007r. w sprawie: użyczenia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Batorego 8, zabudowanej budynkiem szkoły..
7482_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 276/2007
z dnia 11 października 2007r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Wrocławskiej nr 32 A (numer geodezyjny działki 3839/16 ).
7480_grafika
ZARZĄDZENIE NR 274/2007
z dnia 10 października 2007r. w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Gozdowie.
7479_grafika
ZARZĄDZENIE NR 273/2007
z dnia 10 października 2007r. w sprawie: utraty mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 206 z dnia 26 września 2007r. w sprawie najmu nieruchomości położonej w Gozdowie..
7478_grafika
Zarządzenie nr 272/2007
z dnia 8 października 2007r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Aliny Maciejewskiej na stanowisko wicedyrektora..
7472_grafika
ZARZADZENIE nr 271/2007
z dnia 8 października 2007r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni..
7471_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 270/2007
z dnia 8 października 2007r. w sprawie: udzielenia pani Iwonie Hofman pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola..
7470_grafika
Zarządzenie nr 269
z dnia 5 października 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 18 w Psarach Małych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. .
7397_grafika
ZARZĄDZENIE NR 268/2007
z dnia 1 października 2007 r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działką nr 3382, o powierzchni 314 m2, położonej we Wrześni przy ul. Libelta..
7393_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 267/2007
z 01 października 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
7391_grafika
ZARZĄDZENIE NR 258/2007
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Psarach Małych.
7390_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 266/2007
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym..
7389_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264/2007
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli..
7388_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265/2007
z dnia 28 września 2007r. w sprawie: udzielenia Pani Milenie Antczak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu..
7387_grafika
ZARZĄDZENIE NR 259/2007
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
7386_grafika
ZARZĄDZENIE NR 260/2007
z dnia 26 września 2007r. w sprawie: najmu nieruchomości położonej w Gozdowie.
7379_grafika
Zarządzenie nr 256/2007
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r..
7377_grafika
ZARZĄDZENIE NR 257/2007
z dnia 26 września 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 9 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
7376_grafika
Zarządzenie Nr 255/2007
z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok.
7375_grafika
ZARZĄDZENIE NR 252/2007
z dnia 18 września 2007r. w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej we Wrześni..
7367_grafika
ZARZĄDZENIE NR 253/2007
z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 04 grudnia 2007r..
7366_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254/2007
z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania komisji d/s zniszczenia dokumentacji niejawnej..
7365_grafika
ZARZĄDZENIE NR 251/2007
z dnia 17 września 2007 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni..
7345_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249/2007
z dnia 11 września 2007r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami)..
7343_grafika
ZARZĄDZENIE NR 241/2007
z dnia 06 września 2007 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 26 października 2007r..
7342_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250/2007
z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r. na terenie Miasta i Gminy Września..
7340_grafika
ZARZĄDZENIE NR 247/2007
z dnia 7 września 2007r. w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 21.
7339_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 246/2007
z 06 września 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
7337_grafika
ZARZĄDZENIE NR 244/2007
z dnia 6 września 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 10 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
7335_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2007
z dnia 6 września 2007r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 256 poz. 2572 ze zmianami).
7334_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2007
z dnia 6 września 2007r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami).
7333_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2007
z dnia 6 września 2007r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami).
7265_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2007
z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Jana Pawła II nr 4 (numer geodezyjny działki 1054).
7264_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235/2007
z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 230 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji stanowiska pracy .
7254_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2007
z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie: udzielenia Pani Zofii Dekowskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu..
7253_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2007
z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym. .
7244_grafika
ZARZĄDZENIE NR 234/2007
z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 221 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
7243_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2007
z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji stanowiska pracy .
7213_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2007
z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Hofman pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
7214_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2007
z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
7212_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2007
z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
7211_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2007
z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni..
7209_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2007
z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Bierzglinie nr 7 (numery geodezyjne działek 48/5 i 48/7).
7203_grafika
ZARZĄDZENIE NR 226/2007
z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 03 października 2007r..
7202_grafika
ZARZĄDZENIE NR 225/2007
z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie pierwokupu działki nr 253, o powierzchni 848 m2, położonej w Psarach Małych..
7201_grafika
ZARZĄDZENIE NR 224/2007
z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni..
7191_grafika
ZARZĄDZENIE nr 223/2007
z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu zasad korzystania ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie oraz usług świadczonych przez zarządzajacego skladowiskiem Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. .
7190_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222/2007
z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: przeniesienia nauczyciela mianowanego z Przedszkola nr 1 we Wrześni do Przedszkola nr 3 we Wrześni..
7189_grafika
ZARZĄDZENIE NR 221/2007
z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
7180_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2007
z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
7177_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
7174_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2007
z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007.
7173_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2007
z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 211.000 Euro na zamknięcie i rekultywację kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo, gmina Września.
7171_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
7170_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
7164_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2007
z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
7163_grafika
ZARZĄDZENIE NR 218/2007
z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie: ustanowienia służebności drogowej..
7146_grafika
ZARZĄDZENIE NR 217/2007
z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie: określenia warunków dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..
7143_grafika
ZARZĄDZENIE NR 212/2007
z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki..
7139_grafika
ZARZĄDZENIE NR 216/2007
z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „Startu Honorowego do 5 etapu 64 Tour de Pologne we Wrześni”..
7134_grafika
ZARZĄDZENIE NR 207/2007
z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezewrację jednego miejsca targowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki - targowisko..
7117_grafika
ZARZĄDZENIE NR 211/2007
z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawie zaliczek alimentacyjnych..
7114_grafika
ZARZĄDZENIE NR 209/2007
z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie: utraty mocy Zarządzenia Nr 196 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2007 roku kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnień..
7113_grafika
ZARZĄDZENIE NR 210/2007
z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych .
7109_grafika
ZARZĄDZENIE NR 208/2007
z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni..
7082_grafika
ZARZĄDZENIE NR 206/2007
z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Psarach Małych oznaczonych jako działki nr 132/8 oraz 131/6..
7081_grafika
ZARZĄDZENIE NR 205/2007
z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
7080_grafika
ZARZĄDZENIE NR 204/2007
z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 14.000 Euro na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sokołowskim we Wrześni.
7079_grafika
ZARZĄDZENIE NR 200/2007
z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
7077_grafika
ZARZĄDZENIE NR 199/2007
z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 we Wrześni.
7076_grafika
ZARZĄDZENIE NR 100/2007
z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
7070_grafika
ZARZĄDZENIE NR 203/2007
z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 14.000 Euro na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Monte Cassino i ulicy Paderewskiego we Wrześni.
7069_grafika
ZARZĄDZENIE NR 202/2007
z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 14.000 Euro na remont elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.
7068_grafika
ZARZĄDZENIE NR 201/2007
z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 14.000 Euro na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Witkowska we Wrześni.
7046_grafika
ZARZĄDZENIE NR 198/2007
z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
7043_grafika
ZARZĄDZENIE NR 197/2007
z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej.
7032_grafika
Zarządzenie nr 196/2007
z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2007 roku kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnień..
7031_grafika
ZARZĄDZENIE NR 194/2007
z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
7026_grafika
ZARZĄDZENIE NR 193/2007
z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
7025_grafika
ZARZĄDZENIE NR 192/2007
z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
7024_grafika
ZARZĄDZENIE NR 191/2007
z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 we Wrześni..
7023_grafika
ZARZĄDZENIE NR 195/2007
z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni..
7018_grafika
ZARZĄDZENIE NR 190/2007
z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 07.09.2007 r..
7017_grafika
Zarządzenie nr 187/2007
z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
7014_grafika
ZARZĄDZENIE NR 189/2007
z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pierwokupu działki nr 47/12, o powierzchni 1165 m2, położonej w Gutowie Małym..
7013_grafika
ZARZĄDZENIE NR 188/2007
z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej..
7007_grafika
Zarządzenie nr 186/2007
z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok.
6995_grafika
ZARZĄDZENIE NR 183/2007
z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: przeniesienia nauczyciela mianowanego z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie..
6994_grafika
ZARZĄDZENIE NR 179
z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2007 roku kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnień..
6984_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2007
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę Września..
6983_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2007
z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wrześni Pani Barbary Szewczyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2007/2008..
6982_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 6 we Wrześni Pani Wiesławy Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2007/2008..
6981_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 4 we Wrześni Pani Donaty Hedrych z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2007/2008..
6980_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2007
z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni Pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2007/2008. .
6979_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 174/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni Pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2007/2008..
6978_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni Pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2007/2008..
6976_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia Pani Marioli Jędrzejewskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu..
6975_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Dzierżyńskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
6974_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia Pani Sławomirze Czarneckiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu..
6973_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni..
6970_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie..
6969_grafika
ZARZADZENIE Nr 167/2007
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku..
6968_grafika
ZARZĄDZENIE NR 180/2007
z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację jednego miejsca targowego położonego we Wrzesni przy ul. Kościuszki - targowisko..
6960_grafika
ZARZĄDZENIE NR 181/2007
z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie pierwokupu działki nr 345, o powierzchni 721 m2, położonej w Marzeninie..
6955_grafika
ZARZĄDZENIE NR 164/2007
z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie pierwokupu działki nr 47/16, o powierzchni 1166 m2, położonej w Gutowie Małym. .
6954_grafika
ZARZĄDZENIE NR 163/2007
z dnia 21czerwca 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 15 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
6918_grafika
ZARZĄDZENIE nr 162/2007
z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
6917_grafika
ZARZĄDZENIE nr 161/2007
z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych. .
6907_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 148/2007
z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
6904_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
6900_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 147/2007
z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
6902_grafika
ZARZĄDZENIE nr 160/2007
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych..
6898_grafika
ZARZĄDZENIE nr 159/2007
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni..
6896_grafika
Zarządzenie nr 158/2007
z dnia 11 czerwca 2007 r w sprawie: Regulaminu dofinansowania kosztów składowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Września ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..
6894_grafika
Zarządzenie nr 157/2007
z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie .
6871_grafika
ZARZĄDZENIE nr 156/2007
z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami)..
6870_grafika
ZARZĄDZENIE nr 155/2007
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2007.
6869_grafika
ZARZĄDZENIE nr 154/2007
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni..
6868_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2007
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym..
6833_grafika
ZARZĄDZENIE nr 152/2007
z dnia 30 maja 2007r. w sprawie: pierwokupu działki nr 72/5, o powierzchni 1318 m2, położonej w Obłaczkowie..
6832_grafika
ZARZĄDZENIE nr 151/2007
z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
6831_grafika
ZARZĄDZENIE nr 150/2007
z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2007 roku kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnień..
6828_grafika
ZARZĄDZENIE nr 149/2007
z dnia 28 maja 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na przebudowę nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 3 Maja we Wrześni.
6804_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 123/2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
6803_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2007
z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w I kwartale roku 2007 .
6802_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 122/2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
6801_grafika
ZARZĄDZENIE nr 145/2007
z dnia 25 maja 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 15 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
6800_grafika
ZARZĄDZENIE nr 144/2007
z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Waryńskiego..
6777_grafika
ZARZĄDZENIE nr 143/2007
z dnia 17 maja 2007r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni..
6775_grafika
ZARZĄDZENIE nr 142/2007
z dnia 17 maja 2007r. w sprawie: pierwokupu działki nr 335, o powierzchni 1147 m2, położonej w Marzeninie..
6766_grafika
ZARZĄDZENIE nr 135/2007
z dnia 15 maja 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na budowę ulic o utwardzonej nawierzchni wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej w Sokołowie.
6763_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
6749_grafika
ZARZĄDZENIE nr 141/2007
z 15 maja 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
6748_grafika
ZARZĄDZENIE nr 140/2007
z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Tadeusza Makowskiego i Wojciecha Kossaka oznaczonej jako działka nr 751/4..
6747_grafika
ZARZĄDZENIE nr 139/2007
z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Tadeusza Makowskiego i Józefa Chełmońskiego oznaczonej jako działka nr 751/2..
6746_grafika
ZARZĄDZENIE nr 138/2007
z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Matejki oznaczonej jako działka nr 905/4..
6745_grafika
ZARZĄDZENIE nr 137/2007
z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Chociczce oznaczonej jako działki nr 3/7 i 4/3..
6744_grafika
ZARZĄDZENIE nr 136/2007
z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Żernikach oznaczonej jako działka nr 5/5. .
6742_grafika
ZARZĄDZENIE nr 128/2007
z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we Wrześni.
6730_grafika
ZARZĄDZENIE nr 134/2007
z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie: określenia obszaru obowiązkowej deratyzacji .
6728_grafika
ZARZĄDZENIE nr 133/2007
z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia dotacji na rok 2007 dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września .
6726_grafika
ZARZĄDZENIE nr 132/2007
z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji oceniającej prace w dziedzinie twórczości plastycznej w ramach Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września '' TALENTY 2007 ''..
6725_grafika
ZARZĄDZENIE nr 131/2007
z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji oceniającej prace w dziedzinie twórczości literackiej i wydawniczej w ramach Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września '' TALENTY 2007 ''.
6721_grafika
ZARZĄDZENIE nr 130/2007
z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok.
6720_grafika
ZARZĄDZENIE nr 129/2007
z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Piastów..
6717_grafika
ZARZĄDZENIE nr 127/2007
z dnia 8 maja 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 4 miejsc targowych położonych we Wrzesni przy ul. Kościuszki-targowisko..
6716_grafika
ZARZĄDZENIE nr 126/2007
z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ulicy Piastów na rzecz ich wieczystego użytkownika.
6715_grafika
ZARZĄDZENIE nr 125/2007
z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie: organizacji prac społecznie użytecznych we Wrześni..
6674_grafika
ZARZĄDZENIE nr 124/2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji socjalnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
6673_grafika
ZARZĄDZENIE nr 121/2007
z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na zaprojektowanie i wybudowanie kortów ceramicznych na terenie campingu we Wrześni.
6610_grafika
ZARZĄDZENIE nr 119/2007
z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 15 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
6609_grafika
ZARZĄDZENIE nr 118/2007
z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na budowę ulic o utwardzonej nawierzchni.
6608_grafika
ZARZĄDZENIE nr 117/2007
z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie: użyczenia pomieszczenia znajdującego się przy Biurze Rady Miejskiej w budynku Ratusza we Wrześni.
6602_grafika
ZARZĄDZENIE nr 115/2007
z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie..
6601_grafika
ZARZĄDZENIE nr 114/2007
z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni..
6600_grafika
ZARZĄDZENIE nr 113/2007
z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku..
6599_grafika
ZARZADZENIE nr 116/2007
z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie: wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej..
6585_grafika
ZARZĄDZENIE nr 110/2007
z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli..
6584_grafika
ZARZĄDZENIE nr 112/2007
z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie: pierwokupu działki nr 37/7, o powierzchni 897 m2, położonej w Bierzglinie..
6583_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2007
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2007. .
6582_grafika
ZARZĄDZENIE nr 109/2007
z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarch Małych oznaczonej jako działka nr 128/6. .
6580_grafika
ZARZĄDZENIE nr 111/2007
z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie: pierwokupu działki nr 37/6, o powierzchni 898 m2, położonej w Bierzglinie. .
6579_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2007
z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania komisji w celu oceny umiejętności młodych wykonawców z terenu Gminy Września w Konkursie głośnego czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim..
6575_grafika
ZARZĄDZENIE nr 107/2007
z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku. .
6573_grafika
ZARZĄDZENIE nr 105/2007
z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2007 roku..
6544_grafika
ZARZĄDZENIE nr 106/2007
z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni w rejonie ul. Wrzosowej oznaczonej jako działka nr 926/7..
6543_grafika
ZARZĄDZENIE nr 104/2007
z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września..
6542_grafika
ZARZĄDZENIE nr 103/2007
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: sprzedaży działek położonych we Wrześni przy ul. Kosynierów na rzecz ich wieczystego użytkownika..
6541_grafika
ZARZĄDZENIE nr 102/2007
z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na zaprojektowanie i wybudowanie fontanny typu suchego na płycie Rynku we Wrześni.
6540_grafika
ZARZĄDZENIE nr 101/2007
z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na przebudowę nawierzchni płyty Rynku oraz nawierzchni miejsc parkingowych wzdłuż płyty Rynku we Wrześni.
6500_grafika
ZARZĄDZENIE nr 93/2007
z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 15 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
6499_grafika
ZARZĄDZENIE nr 96/2007
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu w dniu 06 lipca 2007r..
6498_grafika
ZARZĄDZENIE nr 95/2007
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 30 maja 2007r..
6480_grafika
ZARZĄDZENIE nr 92/2007
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: powołania zespołu dla oceny formalnej ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2007 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego..
6474_grafika
ZARZĄDZENIE nr 91/2007
z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej pozostałej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
6469_grafika
ZARZĄDZENIE nr 86/2007
z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni..
6468_grafika
ZARZĄDZENIE nr 85/2007
z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku..
6467_grafika
ZARZĄDZENIE nr 84/2007
z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie..
6456_grafika
ZARZĄDZENIE nr 90/2007
z dnia 22 marca 2007r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
6455_grafika
ZARZĄDZENIE nr 89/2007
z dnia 22 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na wykonanie placu zabaw dla dzieci we Wrześni.
6454_grafika
ZARZĄDZENIE nr 88/2007
z dnia 22 marca 2007r. w sprawie: pierwokupu działki nr 47/5, o powierzchni 1675 m2, położonej w Psarach Małych..
6437_grafika
ZARZĄDZENIE nr 87/2007
z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we Wrześni .
6427_grafika
ZARZĄDZENIE nr 83/2007
z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 15 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
6420_grafika
ZARZĄDZENIE nr 82/2007
z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie: określenia obszaru obowiązkowej deratyzacji .
6419_grafika
ZARZĄDZENIE nr 81/2007
z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
6418_grafika
ZARZĄDZENIE nr 75/2007
z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie: pogotowia kasowego.
6417_grafika
ZARZĄDZENIE nr 80/2007
z dnia 14 marca 2007r. w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 20..
6416_grafika
Zarządzenie nr 78/2007
z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września..
6409_grafika
ZARZĄDZENIE nr 77/2007
z dnia 12 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni.
6406_grafika
ZARZĄDZENIE nr 76/2007
z dnia 12 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni.
6391_grafika
ZARZĄDZENIE nr 79/2007
z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie: rozłożenia na raty jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
6388_grafika
ZARZĄDZENIE nr 74/2007
z dnia 8 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 28 miejsc targowych położonych we Wrzesni przy ul. Kościuszki-targowisko. .
6385_grafika
ZARZĄDZENIE nr 73/2007
z dnia 8 marca 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych..
6380_grafika
ZARZĄDZENIE nr 72/2007
z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie powołania składu Kapituły XII edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” .
6353_grafika
ZARZĄDZENIE nr 67/2007
z 28 lutego 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
6350_grafika
ZARZĄDZENIE nr 69/2007
z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych na terenie miasta Wrześni..
6349_grafika
ZARZĄDZENIE nr 68/2007
z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 15 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
6348_grafika
ZARZĄDZENIE nr 70/2007
z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie: organizacji nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Września oraz spółkami z udziałem Gminy..
6347_grafika
ZARZĄDZENIE nr 63/2007
z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Września Nr 250 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Września. .
6319_grafika
ZARZĄDZENIE nr 71/2007
z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie: sprzedaży działki położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego na rzecz jej wieczystego użytkownika..
6318_grafika
Zarządzenie nr 65/2007
z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie: sprzedaży działki położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej na rzecz jej wieczystego użytkownika. .
6313_grafika
ZARZĄDZENIE nr 66/2007
z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na budowę oświetlenia ulicznego ulic w Nowym Folwarku.
6286_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2007
z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok .
6277_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2007
z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia-profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych .
6273_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2007
z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku. .
6272_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2007
z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. .
6271_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2007
z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie działalności charytatywnej w 2007 roku. .
6270_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2007
z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. .
6264_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 52/2007
z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2007 roku. .
6263_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2007
z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultury fizycznej i sportu w 2007 roku. .
6260_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2007
z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok .
6259_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2007
z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych nr 3692/12 i 3692/17, o łącznej powierzchni 1178 m2, położonych we Wrześni przy ul. rocławskiej, udziału wynoszącego 1/2 część w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3692/16 o powierzchni 1775 m2, położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej, udziału wynoszącego ¼ część w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3692/15 o powierzchni 262 m2 położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej. .
6241_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2007
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. .
6240_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53 /2007
z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie: wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
6239_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na przebudowę drogi gminnej Chocicza Mała - Grzymysławice .
6238_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
6237_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2007
z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Sobiesierniach nr 20 (numer geodezyjny działki 138/2). .
6236_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2007
z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września. .
6235_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2007
z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na budowę kanalizacji deszczowej Rynek, Sienkiewicza, Warszawska II etap wraz z modernizacją nawierzchni ulic. .
6225_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2007
z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działką nr 2157, o powierzchni 387 m2, położonej we Wrześni przy ul. Turkusowej. .
6199_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2007
z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni .
6192_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2007 .
6191_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2007. .
6185_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2007
z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej .
6182_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2007
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania zespołu dla oceny formalnej ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2007 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności charytatywnej. .
6163_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2007
z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie: oddania w użyczenie przecisku sterowanego w Obłaczkowie. .
6162_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 353/2006
z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006. .
6161_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Września rok 2007 .
6160_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: wykonania budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
6159_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 3766/32, o powierzchni 3232 m2, położonej we Wrześni przy ul. Malinowej. .
6156_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2007
z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: poszerzenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta i Gminy we Wrześni .
6155_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2007
z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na wykonanie likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołowie .
6153_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2007
z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 09 marca 2007 r. .
6148_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2007
z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 14 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
6147_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2007
z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy reprezentowania Gminy Września na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia WOKISS .
6146_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej .
6144_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
6119_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie projektów budowy infrastruktury drogowej .
6118_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego ulic .
6117_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej .
6116_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego powyżej równowartości 60.000 Euro na remonty cząstkowe dróg gminnych .
6115_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie projektu modernizacji wylotów kanalizacji deszczowej do Wrześnicy .
6112_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Polskich oznaczonej jako działki nr: 291/6, 291/7, 334/1, 337/6, 337/7, 335 i 336 w drodze darowizny. .
6111_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Goniczkach. .
6103_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września na rok 2007 / uchwała nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 roku /. .
6100_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września na rok 2007 / uchwała nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r /. .
6099_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie gminy Września .
6078_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia darowizny w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu .
6077_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności młodych wykonawców '' Jasełek 2007 ''. .
6076_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta i Gminy Września w 2007 r. .
6075_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Września w 2007 r. .
6074_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej budowy ulic o utwardzonej nawierzchni z chodnikami .
6073_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na konserwację urządzeń i sieci elektrycznej należących do gminy Września .
6070_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na sporządzanie operatów szacunkowych w 2007 r. .
6069_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na wykonanie inwentaryzacji budynków w celu sprzedaży lokali przez Urząd Miasta i Gminy Września .
6049_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni .
6048_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2007
z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 2/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
6033_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami). .
6032_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2007
z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
6018_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2007
z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie: zmiany jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. .
6014_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2007
z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie: pogotowia kasowego. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.