BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253292
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2009
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
12021_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 .
12020_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.
12017_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/306/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”. .
12015_grafika
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu na 2010 rok .
12007_grafika
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 .
11998_grafika
UCHWAŁA Nr XXIX/384/2009
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie” .
11997_grafika
UCHWAŁA Nr XXIX/385/2009
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. .
11996_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/380/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. .
11994_grafika
UCHWAŁA nr XXIX/387/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
11993_grafika
Uchwała nr XXIX/383/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r..
11987_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/377/2009
z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/308/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”. .
11986_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/379/2009
z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŚrodowisKa i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”. .
11985_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/378/2009
z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/309/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”. .
11984_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/310/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”. .
11950_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/376/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary Wielkie.
11949_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/375/2009
z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.
11948_grafika
UCHWAŁA nr XXVIII/374/2009
z 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
11947_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/373/2009
z dnia 15 grudnia 2009r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
11946_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/372/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.
11945_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/371/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.
11944_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/370/09
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.
11943_grafika
ICHWAŁA Nr XXVIII/369/2009
z 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
11941_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/368/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą nr A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.
11940_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.
11938_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.
11936_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w NOWYM FOLWARKU.
11935_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.
11932_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.
11929_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.
11757_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/360/2009
z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.
11756_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/359/2009
z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .
11755_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11754_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/357/09
z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.
11753_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/356/2009
z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
11752_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/355/2009
z 3 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych..
11751_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/354/2009
z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
11750_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/353/2009
z 3 listopada 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego.
11749_grafika
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni .
11619_grafika
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
z dnia 29 września 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 .
11614_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
z dnia 10 września 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.
11577_grafika
Uchwała Nr XXVI/350/09
z dnia 29 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości .
11576_grafika
Uchwała nr XXVI/349/2009
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września. .
11546_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/347/09
z dnia 10 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.
11545_grafika
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.
11536_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/345/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).
11535_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/344/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku.
11534_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).
11533_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/342/2009
z 10 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
11532_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/341/2009
z dnia 10 września 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
11531_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/340/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działek oznaczonych numerami 29 i 30 położonych w obrębie wsi Otoczna.
11530_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/339/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działki oznaczonej numerem 360, położonej w Węgierkach.
11529_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/338/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działek oznaczonych numerami 108/1, 109, 110 i 112 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.
11528_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/337/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działek oznaczonych numerami 106 i 105 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.
11527_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/336/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działki oznaczonej numerem 98/1, położonej w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.
11526_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/335/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Lazurowej.
11525_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ppor. Stanisława Mycielskiego i por. Józefa Trawińskiego.
11524_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/333/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego.
11523_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/332/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni przy ul. Waryńskiego .
11522_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.
11521_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/330/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.
11520_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/329/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.
11519_grafika
UCHWAŁA Nr XXV/328/2009
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Józefa Bogumiła Jesiołowskiego następnego kandydata z listy wyborczej.
10663_grafika
Uchwała Nr XXIV/327/2009
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 .
10654_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 .
10599_grafika
Uchwała nr XXIV/326/2009
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni .
10596_grafika
Uchwała nr XXIV/325/2009
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Józefa Bogumiła Jesiołowskiego .
10593_grafika
UCHWAŁA nr XXIV/324/09
z 23 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r.z późniejszymi zmianami) z 23 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r.z późniejszymi zmianami) .
10590_grafika
UCHWAŁA Nr XXIV/323/2009
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki .
10587_grafika
U C H W A Ł A Nr XXIV/322/09
z dnia 23.czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. .
10584_grafika
Uchwała nr XXIV/321/2009
z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/196/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. .
10581_grafika
Uchwała nr XXIV/320/2009
z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/181/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. .
10578_grafika
UCHWAŁA NR XXIV/319/2009
z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września. .
10575_grafika
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września. .
10572_grafika
Uchwała nr XXIV/317/2009
z 23 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
10569_grafika
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. .
10563_grafika
Uchwała nr XXIV/315/2009
z 23 czerwca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej .
10547_grafika
Uchwała nr XXIV/314/2009
z 23 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. we Wrześni prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi. .
10544_grafika
Uchwała nr XXIV/313/2009
z 23 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej “Wrzesińskie Obiekty Sportowo- Rekreacyjne” we Wrześni. .
10541_grafika
UCHWAŁA NR XXIV/312/2009
z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej. .
10098_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/305/09
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.
10095_grafika
Uchwała nr XXIII/304/09
z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim.
10092_grafika
Uchwała nr XXIII/303/09
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych we Wrześni.
10089_grafika
UCHWAŁA nr XXIII/302/09
z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.)..
10002_grafika
Uchwała nr XXIII/301/09
z dnia 23 kwietnia 2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2008 rok.
9971_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/308/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”. .
9968_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/309/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”. .
9965_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/307/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”. .
9959_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/310/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni”. .
9735_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/300/09
z dnia 30 marca 2009r. w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.
9734_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/299/09
z dnia 30 marca 2009r. w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia przedszkole niepubliczne.
9733_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/298/09
z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.
9732_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/296/2009
z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
9731_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/295//09
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
9730_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/294/2009
z 30 marca 2009 r. w sprawie: przejęcia zadania od Starostwa Powiatowego we Wrześni.
9729_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/293/09
z dnia 30 marca 2009r. w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.
9728_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/292/2009
z dnia 30 marca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
9727_grafika
UCHAWŁA Nr XXII/291/2009
z 30 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
9726_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/290/2009
z 30 marca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.
9725_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/289/2009
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.
9724_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/288/2009
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.
9723_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/287/2009
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.
9722_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/286/2009
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.
9721_grafika
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.
9720_grafika
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.
9659_grafika
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 .
9552_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/283/09
z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Września do projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego i powiatu chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
9551_grafika
UCHWAŁY Nr XXI/282/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie : wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Chociczka .
9550_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/281/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009 .
9549_grafika
UCHWAŁA Nr XXI./280/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
9548_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/279/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawcę – Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.
9547_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/278/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni,w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.
9546_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/277/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. -w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.
9545_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/276/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.
9543_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/275/2009
z 19 lutego 2009 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września .
9539_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/274/2009
z 19 lutego 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
9538_grafika
UCHWAŁA Nr XXI/273/2009
z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
9536_grafika
Uchwała nr XXI/272/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.
9535_grafika
Uchwała Nr XXI/271/2009
z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.