BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13562373
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2008
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
8482_grafika
Uchwała Nr XIV/191/2008
z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie. .
9374_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu na rok 2009 .
9322_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
9313_grafika
UCHWAŁA Nr XX/269/2008
z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/228/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”. .
9309_grafika
Uchwała Nr XX/270/2008
z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
9306_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
9304_grafika
Uchwała Nr XX/268/08
z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.
9300_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/266/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. .
9298_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/264/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”. .
9297_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/263/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap)”. .
9296_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/265/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”. .
9268_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/262/08
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r..
9267_grafika
UCHWAŁA Nr XIX /261/ 2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok . .
9264_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/260/08
z 16 grudnia 2008 r. w sprawie: wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A..
9263_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/259/2008
z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.
9262_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/258/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".
9261_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/257/2008
z 16 grudnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
9260_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/256/08
z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
9259_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/255/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej.
9258_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/254/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.
9257_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/253/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.
9256_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/252/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.
9255_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa – Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.
9254_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.
9253_grafika
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.
9134_grafika
Uchwała Nr VII/226/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .
9130_grafika
UCHWAŁA Nr VII/228/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”. .
9129_grafika
UCHWAŁA Nr VII/227/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/210/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia .
9121_grafika
UCHWAŁY Nr XVIII/245/08
z 7 listopada 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.
9120_grafika
Uchwała Nr XVIII/244/2008
z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.
9119_grafika
Uchwała nr XVIII/243/2008
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.
9118_grafika
UCHWAŁA Nr XVIII/242/08
z 7 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.). .
9117_grafika
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
9110_grafika
UCHWAŁA Nr XVIII/240/08
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Września.
9109_grafika
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
z dnia 7 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości.
9108_grafika
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok..
9107_grafika
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września..
9106_grafika
UCHWAŁA Nr XVIII/236/08
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.
9105_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/235/08
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców - gminne jednostki organizacyjne.
9104_grafika
UCHWAŁA Nr XVIII/234/08
z 7 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
9103_grafika
UCHWAŁA Nr XVIII/233/2008
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 134/12, 134/13 i 135 w Gutowie Małym.
9102_grafika
UCHWAŁA Nr XXXVIII/232/2008
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.
9101_grafika
UCHWAŁA Nr XVIII/231/2008
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w Nowym Folwarku.
9100_grafika
UCHWAŁA NR XVIII/230/2008
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.
8995_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/225/08
z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.
8994_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/224/08
z dnia 29 września 2008r. w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR..
8993_grafika
UCHWAŁA nr XVII/223/08
z 29 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.
8992_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/222/08
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.
8991_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/221/08
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.
8989_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/220/08
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.
8988_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/219/08
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.
8987_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/218/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.
8986_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/217/08
z dnia 29 września 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
8985_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/216/08
z 29 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
8983_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/215/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Fromborskiej.
8982_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/214/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.
8981_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/213/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.
8980_grafika
UCHWAŁA Nr XVII/212/2008
z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.
8832_grafika
Uchwała Nr XII/173/2008
z dnia 13 marca 2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
8735_grafika
UCHWAŁA Nr XVI/209/08
z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.
8732_grafika
Uchwała Nr XVI/211/2008
z dnia 21 lipca 2008 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
6940_grafika
UCHWAŁA Nr XVI/210/2008
z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia .
8705_grafika
UCHWAŁA Nr XV203/08
z 1 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
8698_grafika
UCHWAŁA Nr XV/202/08
z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. .
8696_grafika
UCHWAŁA Nr XV/204/2008
z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni .
8695_grafika
UCHWAŁA Nr XV/205/08
z 1 lipca 2008 r. w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919 .
8694_grafika
Uchwała Nr XV/206/2008
z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego. .
8693_grafika
Uchwała Nr XV/207/08
z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości .
8672_grafika
UCHWAŁA Nr XV/200/08
z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5 .
8671_grafika
UCHWAŁA Nr XV/201/08
z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego .
8637_grafika
Uchwała Nr XV/208/2008
z dnia 1 lipca 2008 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
8636_grafika
Uchwała Nr XIII/189/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.
8505_grafika
Uchwała Nr XIV/199/2008
z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
8500_grafika
UCHWAŁA Nr XIV/193/08
z dnia 15 maja 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. .
8497_grafika
Uchwała Nr XIV/194/2008
z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.) .
8494_grafika
UCHWAŁA Nr XIV/198/08
z dnia 15 maja 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/183/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni .
8488_grafika
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
z dnia 15 maja 2008r. w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września. .
8487_grafika
Uchwała Nr XIV/196/08
z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości .
8486_grafika
Uchwała Nr XIV/195/2008
z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie regulaminów targowisk. .
8483_grafika
Uchwała nr XIV/192/2008
z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej .
8469_grafika
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
z dnia 15 maja 2008r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września .
8396_grafika
Uchwała Nr XIII/189/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
8389_grafika
Uchwała nr XIII/187/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.
8388_grafika
Uchwała nr XIII/186/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni..
8387_grafika
Uchwała nr XIII/185/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni..
8386_grafika
Uchwała Nr XIII/184/08
z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni..
8385_grafika
Uchwała Nr XIII/183/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni.
8384_grafika
Uchwała Nr XIII/182/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie : przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Z NAMI WARTO „.
8378_grafika
Uchwała Nr XIII/181/08
z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.
8377_grafika
Uchwały Nr XIII/180/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie : wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo.
8376_grafika
UCHWAŁA Nr XIII/179/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej.
8375_grafika
UCHWAŁA NR XIII/178/08
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej..
8374_grafika
Uchwała nr XIII/177/08
z 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
8372_grafika
UCHWAŁA NR XIII/176/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni..
8371_grafika
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53..
8356_grafika
Uchwała Nr XIII/188/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego. .
8345_grafika
Uchwała nr XIII/174/08
z 28 kwietnia 2008 r w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok.
8209_grafika
Uchwała nr XII/172/08
z dnia 13 marca 2008 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. .
8206_grafika
Uchwała Nr XII/170/2008
z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych..
8207_grafika
Uchwała Nr XII/171/08
z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. .
8205_grafika
Uchwała nr XII/169/08
z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną .
8204_grafika
Uchwała nr XII/168/08
z 13 marca 2008 roku sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września..
8203_grafika
Uchwała nr XII/165/08
z 13 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .
8201_grafika
UCHWAŁA NR XII/167/08
z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.
8200_grafika
UCHWAŁA NR XII/166/08
z dnia 13 marca 2008r. wsprawie: likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym..
8198_grafika
UCHWAŁA NR XII/164/08
z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę..
8197_grafika
Uchwała nr XII/163/2008
z 13 marca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby.
8196_grafika
Uchwała nr XII/162/2008
z 13 marca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej.
8193_grafika
UCHWAŁA NR XII/161/2008
z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną..
8192_grafika
UCHWAŁA NR XII/160/2008
z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku..
8188_grafika
Uchwała nr XII/159/08
z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”.
8187_grafika
Uchwała nr XII/158/08
z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Piotra Jana Maciejewskiego następnego kandydata z listy wyborczej.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.