BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294757
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2007
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
8023_grafika
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
7873_grafika
Uchwała nr XI/152/07
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
7872_grafika
Uchwała nr XI/151/07
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Maciejewskiego.
7871_grafika
Uchwała nr XI/150/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wyborów uzupełniających ławników .
7870_grafika
Uchwała nr XI/149/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
7869_grafika
UCHWAŁA NR XI/148/07
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców - gminne jednostki organizacyjne..
7868_grafika
UCHWAŁA Nr XI/147/07
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września..
7867_grafika
UCHWAŁA NR XI/146/07
z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
7866_grafika
UCHWAŁA NR XI/145/07
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr X/129/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych. .
7865_grafika
UCHWAŁA NR XI/144/07
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września..
7864_grafika
UCHWAŁA Nr XI/143/07
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok..
7863_grafika
UCHWAŁA XI/142/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni..
7862_grafika
Uchwała nr XI/141/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gonicach.
7861_grafika
UCHWAŁA NR XI/140/07
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy..
7860_grafika
UCHWAŁA NR XI/139/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93..
7859_grafika
UCHWAŁA NR XI/138/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica..
7844_grafika
UCHWAŁA NR XI/156/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
7843_grafika
UCHWAŁA NR XI/154/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”. .
7842_grafika
UCHWAŁA NR XI/155/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”. .
7841_grafika
UCHWAŁA NR XI/153/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr V/57/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „ Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”. .
7840_grafika
UCHWAŁA NR XI/157/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wydatków budżetu na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. .
7616_grafika
UCHWAŁA NR X/136/07
z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy..
7614_grafika
UCHWAŁA nr X/134/07
z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008 w Mieście i Gminie Września..
7612_grafika
UCHWAŁA nr X/133/2007
z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .
7611_grafika
UCHWAŁA Nr X/132/2007
z dnia 6 listopada 2007r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
7605_grafika
Uchwała nr X/131/2007
z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.
7604_grafika
UCHWAŁA Nr X/130/07
z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września..
7603_grafika
UCHWAŁA NR X/129/07
z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych. .
7601_grafika
UCHWAŁA NR X/128/07
z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym..
7600_grafika
Uchwała nr X/127/07
z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Gnieźnieńskiej.
7599_grafika
Uchwała nr X/126/2007
z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego.
7598_grafika
UCHWAŁA NR X/125/2007
z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71 .
7469_grafika
Uchwała nr IX/124/07
z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: wyboru ławników .
7467_grafika
Uchwała nr IX/122/07
z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną..
7465_grafika
Uchwała nr IX/121/07
z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Września na rok 2007..
7463_grafika
UCHWAŁA NR IX/120/07
z dnia 19 września 2007r. w sprawie: likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39..
7459_grafika
Uchwała nr IX/119/2007
z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012..
7455_grafika
Uchwała nr IX/118/2007
z dnia 19 września 2007 roku w sprawie: zmiany Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Września .
7453_grafika
UCHWAŁA nr IX/117/2007
z 19 września 2007 r. w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich..
7450_grafika
UCHWAŁA NR IX/116/07
z 19 września 2007 r. w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego. .
7449_grafika
Uchwała nr IX/115/2007
z 19 września 2007 r. w sprawie: zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
7440_grafika
Uchwała nr IX/114/2007
z 19 września 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej.
7439_grafika
Uchwała nr IX/113/2007
z 19 września 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Dondajewskiego.
7438_grafika
Uchwała nr IX/112/2007
z 19 września 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Jasnej.
7437_grafika
Uchwała nr IX/111/2007
z 19 września 2007 r. w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.
7436_grafika
UCHWAŁA nr IX/110/2007
z dnia 19 września 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie..
7435_grafika
UCHWAŁA NR IX/109/2007
z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.
7370_grafika
Uchwała nr VIII/108/07
z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r..
6965_grafika
Uchwała nr VII/104/07
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
6959_grafika
Uchwała nr VII/101/07
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych .
6958_grafika
Uchwała nr VII/103/07
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”. .
6957_grafika
Uchwała nr VII/102/07
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”. .
6953_grafika
Uchwała nr VII/107/07
z 13 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej..
6952_grafika
Uchwała nr VII/106/2007
z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych..
6951_grafika
Uchwała nr VII/105/2007
z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A2 - Wielkopolska..
6948_grafika
Uchwała nr VII/100/2007
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie..
6947_grafika
Uchwała nr VII/99/2007
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”..
6946_grafika
Uchwała nr VII/98/2007 r.
z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie: przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych..
6943_grafika
Uchwała nr VII/97/07
z 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni..
6942_grafika
Uchwała nr VII/96/2007
z 13 czerwca 2007 r. w sprawie: zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”..
6937_grafika
Uchwała nr VII/95/2007
z 13 czerwca 2007 r. w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego..
6936_grafika
Uchwała nr VII/94/2007
z 13 czerwca 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Romana Abrahama..
6932_grafika
Uchwała nr VI/69/07
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów..
6924_grafika
Uchwała nr VII/93/07
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy..
6921_grafika
Uchwała nr VII/92/2007
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni..
6798_grafika
Uchwała nr VI/91/07
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
6714_grafika
UCHWAŁA Nr VI/67/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni. .
6711_grafika
UCHWAŁA Nr VI/66/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni..
6706_grafika
UCHWAŁA NR VI/78/07
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w PSARACH MAŁYCH, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3..
6704_grafika
UCHWAŁA Nr VI/65/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni. .
6694_grafika
UCHWAŁA Nr VI/64/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni .
6668_grafika
UCHWAŁA nr VI/79/2007
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne” we Wrześni. .
6664_grafika
Uchwała Nr VI/88/2007
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu..
6663_grafika
Uchwała Nr VI/87/2007
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu..
6662_grafika
Uchwała nr VI/86/07
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
6661_grafika
Uchwała Nr VI/85/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych..
6660_grafika
Uchwała Nr VI/84/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: współdziałania z powiatem wrzesińskim.
6658_grafika
Uchwała Nr VI/83/2007
z dnia 12 kwietnia 2007r w sprawie: przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych. .
6657_grafika
UCHWAŁA nr VI/82/07
z dnia 12. kwietnia 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis. .
6656_grafika
Uchwała nr VI/81/2007
z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni..
6653_grafika
Uchwała VI/80/2007
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych we Wrześni..
6647_grafika
UCHWAŁA NR VI/77/07
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r..
6646_grafika
UCHWAŁA NR VI/76/07
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53..
6644_grafika
UCHWAŁA NR VI/75/07
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x 400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.
6643_grafika
Uchwała nr VI/74/07
z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.
6642_grafika
Uchwała nr VI/73/07
z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Kaliskiej.
6641_grafika
UCHWAŁA NR VI/72/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , zabudowanych na cel mieszkaniowy. .
6624_grafika
UCHWAŁA Nr VI/71/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września..
6622_grafika
UCHWAŁA Nr VI/70/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe..
6620_grafika
UCHWAŁA NR VI/68/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania..
6617_grafika
UCHWAŁA Nr VI/63/07
z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września..
6616_grafika
Uchwała nr VI/62/07
z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r. .
6612_grafika
Uchwała nr VI/61/07
z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok. .
6569_grafika
Uchwała nr VI/89/07
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”. .
6568_grafika
Uchwała nr VI/90/07
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”. .
6340_grafika
Uchwała nr V/52/07
z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku. .
6339_grafika
Uchwała nr V/54/07
z 13 lutego 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego .
6338_grafika
Uchwała nr V/53/07
z 13 lutego 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.
6337_grafika
Uchwała nr V/55/07
z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy..
6336_grafika
Uchwała nr V/50/07
z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr III/28/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe..
6328_grafika
Uchwała nr V/49/07
z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie: wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji .
6327_grafika
UCHWAŁA nr V/47/07
z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.
6326_grafika
Uchwała nr V/46/07
z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.
6322_grafika
UCHWAŁA Nr V/48/2007
z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
6315_grafika
Uchwała nr V/45/07
z 13 lutego 2007 r. w sprawie: nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz..
6293_grafika
Uchwała nr V/60/07
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
6283_grafika
Uchwała nr V/59/07
w sprawie: zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”. .
6282_grafika
Uchwała nr V/58/07
w sprawie: zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”. .
6281_grafika
Uchwała nr V/57/07
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „ Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”. .
6280_grafika
Uchwała nr V/56/07
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”. .
6279_grafika
Uchwała nr V/51/07
w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.