BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13547805
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2006
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
6054_grafika
Uchwała nr IV/37/06
w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 .
6044_grafika
Uchwała nr III/36/06
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006 .
6039_grafika
Uchwała nr III/28/06
w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.
6038_grafika
Uchwała nr III/29/06
w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września .
6026_grafika
Uchwała nr III/26/06
sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września .
6023_grafika
Uchwała nr III/27/06
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września .
6007_grafika
Uchwała nr IV/44/06
w sprawie: wydatków budżetu na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. .
6004_grafika
Uchwała nr IV/40/06
w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.
6002_grafika
Uchwała nr IV/41/06
w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września.
6000_grafika
Uchwała nr IV/42/06
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ul. Orzechowej .
5999_grafika
Uchwała nr IV/43/06
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.
5998_grafika
Uchwała nr IV/39/06
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.
5997_grafika
Uchwała nr IV/38/06
w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.
5996_grafika
Uchwała III/31/06
w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39 .
5995_grafika
Uchwała nr III/30/06
w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonego przy ul. Kościuszki 21 .
5994_grafika
Uchwała nr III/24/06
w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
5993_grafika
Uchwała nr III/25/06
w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok.
5992_grafika
Uchwała nr III/35/06
w sprawie: ustalenie diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni. .
5991_grafika
Uchwała nr III/34/06
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/374/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”. .
5987_grafika
Uchwała nr III/23/06
w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej .
5982_grafika
Uchwała nr III/32/06
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego.
5980_grafika
Uchwała nr III/33/06
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.
5883_grafika
Uchwała nr II/22/06
w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Września.
5882_grafika
Uchwała nr II/21/06
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów .
5881_grafika
Uchwała nr II/20/06
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września .
5880_grafika
Uchwała nr II/19/06
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni .
5879_grafika
Uchwała nr II/18/06
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.
5878_grafika
Uchwała nr II/17/06
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni .
5877_grafika
Uchwała nr II/16/06
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.
5876_grafika
Uchwała nr II/15/06
w sprawie: wyboru radnego Mirosława Zgolińskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.
5875_grafika
Uchwała nr II/14/06
w sprawie: wyboru radnej Marioli Teresy Zalepy na przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni .
5874_grafika
Uchwała nr II/13/06
w sprawie: wyboru radnego Stanisława Dominiczaka na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni .
5873_grafika
Uchwała nr II/12/06
w sprawie: wyboru radnego Jana Piotra Nowaka na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.
5872_grafika
Uchwała nr II/11/06
w sprawie: wyboru radnego Macieja Radosława Baranowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni .
5871_grafika
Uchwała nr II/10/06
w sprawie: wyboru radnego Włodzimierza Jerzego Wawrzyniaka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni .
5870_grafika
Uchwała nr II/9/06
w sprawie: powołania Sekretarza Miasta i Gminy Września .
5869_grafika
Uchwała nr II/8/06
w sprawie: odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Września .
5868_grafika
Uchwała nr II/7/06
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Grześkowiaka .
5867_grafika
Uchwała nr II/6/06
w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Tomasza Kałużnego następnego kandydata z listy wyborczej .
5858_grafika
Uchwała nr I/5/06
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007 w Mieście i Gminie Września.
5857_grafika
Uchwała nr I/3/06
w sprawie: zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” .
5856_grafika
Uchwała nr I/4/06
w sprawie: zgody na utworzenie na terenie gminy Września w obrębie wsi Białężyce i Obłaczkowo podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” .
5854_grafika
Uchwała nr I/2/06
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego .
5853_grafika
Uchwała nr I/1/06
w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
5581_grafika
Uchwała nr XLIV/443/06
w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 .
5562_grafika
Uchwała nr XLIV/432/06
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , zabudowanych na cel mieszkaniowy.
5560_grafika
Uchwała nr XLIV/434/06
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym.
5558_grafika
Uchwała nr XLIV/435/06
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.
5551_grafika
Uchwała nr XLIV/431/06
w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września .
5550_grafika
Uchwała nr XLIV/433/06
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXXIII/326/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni .
5533_grafika
Uchwała nr XLIV/436/06
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego.
5532_grafika
Uchwała nr XLIV/442/06
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.
5527_grafika
Uchwała nr XLIV/437/06
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010 .
5526_grafika
Uchwała nr XLIV/438/06
w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006 – 2010. .
5525_grafika
Uchwała nr XLIV/440/06
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni .
5520_grafika
Uchwała nr XLIV/439/06
w sprawie: zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych .
5519_grafika
Uchwała nr XLIV/441/06
w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych .
5518_grafika
Uchwała nr XLIV/430/06
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r. .
5362_grafika
Uchwała Nr XLIII/429/06
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006 .
5353_grafika
Uchwała nr XLIII/420/06
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu. .
5352_grafika
Uchwała nr XLIII/426/06
w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.
5349_grafika
Uchwała nr XLIII/423/06
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych .
5348_grafika
Uchwała nr XLIII/422/06
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Sikorskiego .
5345_grafika
Uchwała nr XLIII/421/06
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej .
5335_grafika
Uchwała nr XLIII/419/06
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września .
5317_grafika
Uchwała nr XLIII/424/06
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa –Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5 .
5316_grafika
Uchwała nr XLIII/425/06
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w BIAŁĘŻYCACH, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7,122/4 .
5312_grafika
Uchwała nr XLIII/417/06
w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni .
5311_grafika
Uchwała nr XLIII/418/06
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14 .
5309_grafika
Uchwała nr XLIII/427/06
w sprawie: sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych .
5308_grafika
Uchwała nr XLIII/428/06
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.
5238_grafika
Uchwała nr XLII/416/06
w sptawie: zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego – stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. .
5168_grafika
Uchwała nr XLI/415/06
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006 .
5139_grafika
Uchwała nr XLI/414/06
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.
5138_grafika
Uchwała nr XLI/413/06
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo – rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71. .
5137_grafika
Uchwała nr XLI/412/06
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą nr A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.
5136_grafika
Uchwała nr XLI/411/06
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.
5129_grafika
Uchwała nr XLI/409/06
w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Romana Abrahama .
5123_grafika
Uchwała nr XLI/404/06
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września .
5121_grafika
Uchwała nr XLI/410/06
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie .
5118_grafika
Uchwała nr XLI/406/06
w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni. .
5114_grafika
Uchwała nr XLI/402/06
w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6 we Wrześni .
5112_grafika
Uchwała nr XLI/403/06
w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie .
5085_grafika
Uchwała nr XLI/408/06
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września .
5083_grafika
Uchwała nr XLI/407/06
w sprawie: zmiany Uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.) .
5082_grafika
Uchwała nr XLI/400/06
w sprawie zmiany Statutu Gminy Września .
5081_grafika
Uchwała nr XLI/401/06
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 r. .
5079_grafika
Uchwała nr XLI/399/06
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok. .
5078_grafika
Uchwała nr XLI/405/2006
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej. .
5013_grafika
Uchwała nr XL/397/06
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. .
4969_grafika
Uchwała nr XL/395/06
zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego – stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. .
4959_grafika
Uchwała nr XL/394/06
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie.
4956_grafika
Uchwała nr XL/390/06
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
4939_grafika
Uchwała nr XL/398/06
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.
4935_grafika
Uchwała nr XL/388/06
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.
4933_grafika
Uchwała nr XL/392/06
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Folwarku .
4932_grafika
Uchwała nr XL/391/06
w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Goniczkach .
4930_grafika
Uchwała nr XL/385/06
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 2 we Wrześni.
4929_grafika
Uchwała nr XL/393/06
w sprawie zbycia udziału w nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej .
4928_grafika
Uchwała nr XL/396/06
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne. .
4892_grafika
Uchwała nr XL/387/06
w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych .
4891_grafika
Uchwała nr XL/389/06
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września .
4861_grafika
Uchwała nr XL/386/06
w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie .
4730_grafika
Uchwała nr XXXIX/383/06
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006 .
4725_grafika
Uchwała nr XXXIX/381/06
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych.
4721_grafika
Uchwała nr XXXIX/384/06
w sprawie: emisji obligacji komunalnych .
4714_grafika
Uchwała nr XXXIX/382/06
sprawie: rozpatrzenia skargi rodziców uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na Burmistrza Miasta i Gminy Września .
4713_grafika
Uchwała nr XXXIX/380/06
w sprawie: przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.