BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13548001
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2005
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
4805_grafika
Uchwała nr XXX/286/05
w sprawie: budżetu na rok 2005..
4784_grafika
Uchwała nr XXXV/356/05
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.
4777_grafika
Uchwała nr XXXVI/367/05
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005 .
4776_grafika
Uchwała nr XXXVIII/375/05
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.
4774_grafika
Uchwała nr XXXIV/337/05
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005..
4773_grafika
Uchwała nr XXXIII/319/05
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005. .
4766_grafika
Uchwała nr XXXI/292/05
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.
4761_grafika
Uchwała nr XXXII/302/05
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005. .
4727_grafika
Uchwała nr XXXV/357/05
w sprawie: podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Września prac wstępnych związanych z emisją obligacji komunalnych.
4715_grafika
Uchwała nr XXXVIII/379/05
w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
4712_grafika
Uchwała nr XXXVIII/376/05
w sprawie: wydatków budżetu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. .
4711_grafika
Uchwała nr XXXVIII/374/05
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”. .
4694_grafika
Uchwała nr XXXVIII/372/05
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej .
4692_grafika
Uchwała nr XXXVIII/371/05
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych obejmującego obszar ograniczony ulicami Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską. .
4664_grafika
Uchwała nr XXXVIII/370/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 44/4, 43/8, 44/3. .
4663_grafika
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 .
4662_grafika
Uchwała nr XXXVIII/378/05
w sprawie: zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego stwierdzającego nieważność uchwały nr XXXVI/360/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r. .
4661_grafika
Uchwała nr XXXVIII/377/05
w sprawie: zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego .
4660_grafika
Uchwała nr XXXVIII/369/05
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września .
4622_grafika
Uchwała nr XXXVI/361/05
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego .
4618_grafika
Uchwała nr XXXVI/363/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.) .
4617_grafika
Uchwała nr XXXVI/362/05
w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych. .
4613_grafika
Uchwała nr XXXVI/365/05
w sprawie: utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.
4586_grafika
Uchwała nr XXXVII/368/05
w sprawie nadania nazwy alei w Parku im. Dzieci Wrzesińskich .
4514_grafika
Uchwała nr XXXVI/358/05
w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok .
4513_grafika
Uchwała nr XXXVI/360/05
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Września.
4512_grafika
Uchwała nr XXXVI/366/05
zmieniająca regulamin schroniska – przechowalni dla zwierząt – załącznik do Uchwały nr XXXV/254/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.06.97 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy – schronisko dla zwierząt we Wrześni. .
4509_grafika
Uchwała nr XXXVI/364/05
w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji .
4490_grafika
Uchwała nr XXXVI/359/05
w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni .
4436_grafika
Uchwała nr XXXV/349/05
w sprawie: nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Kaczanowie gm. Września .
4434_grafika
Uchwała nr XXXV/353/05
w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września .
4433_grafika
Uchwała nr XXXV/348/05
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.
4431_grafika
Uchwała nr XXXV/343/05
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego .
4430_grafika
Uchwała nr XXXV/344/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo.
4424_grafika
Uchwała nr XXXV/340/05
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracowdawców – gminne jednostki organiza.
4423_grafika
Uchwała nr XXXV/342/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.
4409_grafika
Uchwała nr XXXV/341/05
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
4408_grafika
Uchwała nr XXXV/338/05
w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.
4407_grafika
Uchwała nr XXXV/339/05
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli .
4406_grafika
Uchwała nr XXXV/347/05
w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska. .
4404_grafika
Uchwała nr XXXV/350/05
w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni .
4403_grafika
Uchwała nr XXXV/351/05
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej .
4402_grafika
Uchwała nr XXXV/345/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. gen. Sikorskiego. .
4401_grafika
Uchwała nr XXXV/346/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Białężycach. .
4384_grafika
Uchwała nr XXXV/352/05
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2005 r. .
4222_grafika
Uchwała nr XXXIV/336/05
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład zagospodarowania odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”. .
4221_grafika
Uchwała nr XXXIV/335/05
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji.
4109_grafika
Uchwała nr XXXIII/327/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa - Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe. .
4108_grafika
Uchwała nr XXXIII/325/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej. .
4107_grafika
Uchwała nr XXXIII/326/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni. .
4106_grafika
Uchwała nr XXXIII/329/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej Nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostradą A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5, położonych w Chociczy Wielkiej. .
4103_grafika
Uchwała nr XXXIII/330/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową, obejmującego obszar działek ozn. numerami geod. 130/8, 120/9, 120/7 i 122/4, położonych w Białężycach. .
4102_grafika
Uchwała nr XXXIII/331/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno–usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni. .
4101_grafika
Uchwała nr XXXIII/328/05
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej Nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim. .
4100_grafika
Uchwała nr XXXIII/324/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rej. ul. Paderewskiego we Wrześni. .
4099_grafika
Uchwała nr XXXIII/323/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w OBŁACZKOWIE, obszar działki nr ewid. 52/16 oraz fragmenty dróg: krajowej KD15 i wojewódzkiej Nr 432 w rejonie skrzyżowania. .
4098_grafika
Uchwała nr XXXIII/322/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo. .
4097_grafika
Uchwała nr XXXIII/334/05
w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni. .
4096_grafika
Uchwała nr XXXIII/320/05
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.) .
4095_grafika
Uchwała nr XXXIII/316/05
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. .
4094_grafika
Uchwała nr XXXIII/318/05
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego WTZ we Wrześni w jednostkę budżetową .
4093_grafika
Uchwała nr XXXIII/317/05
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2005 .
4092_grafika
Uchwała nr XXXIII/321/05
w sprawie: wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września .
4091_grafika
Uchwała nr XXXIII/315/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości. .
4090_grafika
Uchwała nr XXXIII/314/05
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r. .
4089_grafika
Uchwała nr XXXIII/313/05
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r. .
4088_grafika
Uchwała nr XXXIII/332/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Strzyżewie.
4087_grafika
Uchwała nr XXXIII/333/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Słomowie.
3983_grafika
Uchwała nr XXXI/291/05
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .
3982_grafika
Uchwała nr XXXII/311/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie. .
3981_grafika
Uchwała nr XXXII/312/05
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu gospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych. .
3980_grafika
Uchwała nr XXXII/298/05
w sprawie przyjęcia programu „Września bez barier – informacja dla każdego”.
3970_grafika
Uchwała nr XXXII/299/05
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.
3966_grafika
Uchwała nr XXXII/308/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września. .
3965_grafika
Uchwała nr XXXII/306/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku. .
3961_grafika
Uchwała nr XXXII/310/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe. .
3960_grafika
Uchwała nr XXXII/309/05
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe. .
3959_grafika
Uchwała nr XXXII/307/05
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe. .
3945_grafika
Uchwała nr XXXII/301/05
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .
3942_grafika
Uchwała nr XXXII/303/05
w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/246/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy .
3941_grafika
Uchwała nr XXXII/304/05
w sprawie: wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji .
3940_grafika
Uchwała nr XXXII/294/05
w sprawie: wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września .
3939_grafika
Uchwała nr XXXII/297/05
w sprawie: likwidacji Gimnazjum w Gozdowie .
3938_grafika
Uchwała nr XXXII/295/05
w sprawie nadania nazwy amfiteatrowi w Parku im. Dzieci Wrzesińskich. .
3937_grafika
Uchwała nr XXXII/296/05
w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II .
3936_grafika
Uchwała nr XXXII/293/05
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok. .
3935_grafika
Uchwała nr XXXII/300/05
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis..
3934_grafika
Uchwała nr XXXII/305/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie .
3889_grafika
Uchwała nr XXXI/289/05
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
3888_grafika
Uchwała nr XXXI/288/05
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów .
3887_grafika
Uchwały nr XXXI/287/05
w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni .
3886_grafika
Uchwała nr XXXI/290/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości. .
3823_grafika
Uchwała nr XXX/275/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki .
3822_grafika
Uchwała nr XXX/274/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej .
3821_grafika
Uchwała nr XXX/277/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Polnej.
3820_grafika
Uchwała nr XXX/278/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnymi działek 18/1 i 18/9 .
3819_grafika
Uchwała nr XXX/279/ 05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działki 18/8 .
3818_grafika
Uchwała nr XXX/276/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.
3817_grafika
Uchwała nr XXX/273/05
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego. .
3816_grafika
Uchwała nr XXX/272/05
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata .
3806_grafika
Uchwała nr XXX/280/05
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.
3805_grafika
Uchwała nr XXX/282/05
w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września .
3804_grafika
Uchwała nr XXX/281/05
w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września .
3802_grafika
Uchwała nr XXX/270/05
w sprawie: zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września .
3800_grafika
Uchwała nr XXX/284/05
sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.
3799_grafika
Uchwała nr XXX/285/05
w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.
3798_grafika
Uchwała nr XXX/283/05
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia .
3796_grafika
Uchwała ne XXX/271/05
w sprawie: zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W. W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.) .
3736_grafika
Uchwała nr XXIX/265/05
w sprawie utraty mocy uchwały nr XXI/191/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
3735_grafika
Uchwała nr XXIX/266/05
w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr XXVIII/263/04 z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3734_grafika
Uchwała nr XXIX/269/05
w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września .
3731_grafika
Uchwała nr XXIX/267/05
.
3725_grafika
Uchwała nr XXIX/268/05
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września .
3724_grafika
Uchwała nr XXIX/264/05
w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.