BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13472938
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2004
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
4783_grafika
Uchwała nr XXVI/247/04
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na 2004 rok..
3670_grafika
Uchwała nr XXVIII/263/04
w sprawie wydatków budżetu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. .
3664_grafika
Uchwała nr XXVII/260/04
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.
3659_grafika
Uchwała nr XXVII/255/04
w sprawie: uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września .
3654_grafika
Uchwała nr XXVIII/261/04
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
3648_grafika
Uchwała nr XXVII/256/04
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Września z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
3647_grafika
Uchwała nr XXVII/259/04
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Warszawskiej .
3645_grafika
Uchwała nr XXVII/257/04
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu.
3644_grafika
Uchwała nr XXVII/254/04
w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września .
3608_grafika
Uchwała nr XXVI/238/04
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września.
3606_grafika
Uchwała nr XXVI/246/04
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy. .
3605_grafika
Uchwała nr XXVI/242/04
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. .
3604_grafika
Uchwała nr XXVI/241/04
w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ostrowie gm. Powidz. .
3600_grafika
Uchwała nr XXVI/239/04
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Psarach Polskich, dz. o nr ewid. 270/1 .
3599_grafika
Uchwała nr XXVI/240/04
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej Nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin w miejscowościach: obręb Obłaczkowo – Białężyce. .
3598_grafika
Uchwała nr XXVI/248/04
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2008 .
3574_grafika
Uchwała nr XXVI/253/04
w sprawie: utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 16 stycznia 2005 r. .
3573_grafika
Uchwała nr XXVI/252//04
w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Miejskiej we Wrześni.
3572_grafika
Uchwała nr XXVI/251/04
w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni .
3571_grafika
Uchwała nr XXVI/250/04
w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.
3567_grafika
Uchwała nr XXVI/245/04
w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych .
3568_grafika
Uchwała nr XXVI/244/04
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 w Mieście i Gminie Września .
3566_grafika
Uchwała nr XXVI/243/04
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XIII/131/03 w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.
3564_grafika
Uchwała nr XXVI/237/2004
w sprawie: wstąpienia na miejsce zmarłej radnej Elżbiety Tutak następnego kandydata z listy wyborczej .
3452_grafika
Uchwała nr XXV/234/04
w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.
3450_grafika
Uchwała nr XXV/229/04
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Działkowej.
3449_grafika
Uchwała nr XXV/228/04
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kaczanowie przy ul. Szkolnej .
3448_grafika
Uchwała nr XXV/230/04
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Bierzglinie.
3446_grafika
Uchwała nr XXV/231/04
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rejonie ul. Paderewskiego we WRZEŚNI .
3444_grafika
Uchwała nr XXV/235/04
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 .
3435_grafika
Uchwała nr XXV/233/04
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Wrześni do Sokołowa .
3434_grafika
Uchwała nr XXV/236/04
w sprawie przejęcia środków trwałych .
3433_grafika
Uchwała nr XXV/232/04
w sprawie: przejęcia zadania od Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.
3431_grafika
Uchwała nr XXV/227/04
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Elżbiety Tutak .
3352_grafika
Uchwała nr XXIV/226/04
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004..
3325_grafika
Uchwała Nr XXIV/224/04
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi.
3324_grafika
Uchwała nr XXIV/225/04
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.
3323_grafika
Uchwała nr XXIV/223/04
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXII/199/04 z 17 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie .
3322_grafika
Uchwała nr XXIV/222/04
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białężyce, działki nr 99/7, 99/4, 100/7, 102/5, 101/8, 101/10, 102/6 oraz wsi Obłaczkowo, działka nr 117/9.
3240_grafika
Uchwała nr XXIII/218/04
w sprawie zmiany budżetu na rok 2004..
3214_grafika
Uchwała nr XXIII/216/04
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej.
3213_grafika
Uchwała nr XXIII/215/04
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Radomicach .
3212_grafika
Uchwała nr XXIII/214/04
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Noskowie.
3211_grafika
Uchwała nr XXIII/217/04
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.
3203_grafika
Uchwała nr XXIII/206/04
w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni” .
3186_grafika
Uchwała nr XXIII/213/04
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych. .
3185_grafika
Uchwała nr XXIII/212/04
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych, obejmującego obsza ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską .
3184_grafika
Uchwała nr XXIII/211/04
w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego .
3170_grafika
Uchwała nr XXIII/210/04
w sprawie: zmieniająca uchwalone założenia do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
3169_grafika
Uchwała nr XXIII/209/04
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .
3167_grafika
Uchwała nr XXIII/208/04
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej .
3165_grafika
Uchwała nr XXIII/219/04
w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września .
3164_grafika
Uchwała nr XXIII/220/04
w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września .
3159_grafika
Uchwała nr XXIII/221/04
w sprawie: skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1 .
3156_grafika
Uchwała nr XXIII/207/04
w sprawie zmiany Statutu Gminy Września .
3086_grafika
Uchwała nr XXII/196/04
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie .
3084_grafika
Uchwała nr XXII/202/04
w sprawie zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni .
3083_grafika
Uchwała nr XXII/203/04
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 1 poz. 10 z 2004 r.) .
3082_grafika
Uchwała nr XXII/205/04
w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 .
3081_grafika
Uchwała nr XXII/200/04
w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w Grzybowie.
3080_grafika
Uchwała nr XXII/198/04
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym .
3079_grafika
Uchwała nr XXII/197/04
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej.
3077_grafika
Uchwała nr XXII/195/04
w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej .
3072_grafika
Uchwała nr XXII/199/04
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/16, położonej w Obłaczkowie .
3071_grafika
Uchwała nr XXII/201/04
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica .
3069_grafika
Uchwała nr XXII/204/04
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych .
3038_grafika
Uchwała nr XXI/192/04
z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2004. .
3037_grafika
Uchwała nr XXI/191/04
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
3027_grafika
Uchwała nr XXI/190/04
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XVI/151/03 z 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach .
3026_grafika
Uchwała nr XXI/189/04
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni .
3025_grafika
Uchwała nr XXI/188/04
w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej .
3024_grafika
Uchwała nr XXI/186/04
w sprawie wyboru radnego Czesława Ducha na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni .
3023_grafika
Uchwała nr XXI/185/04
w sprawie odwołania ze składu osobowego oraz funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Marka Zielnika .
3022_grafika
Uchwała nr XXI/187/04
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września. .
3021_grafika
Uchwała nr XXI/184/04
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok. .
2906_grafika
Uchwała nr XX/181/04
w sprawie: trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2905_grafika
Uchwała nr XX/182/04
w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2895_grafika
Uchwała nr XX/179/04
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zielonogórskiej .
2894_grafika
Uchwała nr XX/180/04
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego .
2893_grafika
Uchwała nr XX/178/04
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek ozn. numerami geod. 47/3 i 47/6, położonych w Gutowie Małym.
2891_grafika
Uchwała nr XX/183/04
w sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt .
2890_grafika
Uchwała nr XX/177/04
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego .
2866_grafika
Uchwała nr XVIII/166/04
w sprawie: budżetu na rok 2004..
2861_grafika
Uchwała nr XIX/175/04
w sprawie: połączenia Przedszkola „Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu .
2794_grafika
Uchwała nr XIX/171/04
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek ozn. numerami geod. 291 i 337, położonych w Psarach Polskich .
2793_grafika
Uchwała nr XIX/169/04
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki ozn. numerem geod. 23/11, położonej w Gutowie Małym .
2792_grafika
Uchwała nr XIX/170/04
.
2788_grafika
Uchwała nr XIX/176/04
w sprawie zmiany budżetu na rok 2004..
2758_grafika
Uchwała nr XIX/173/04
w sprawie regulaminów targowisk .
2752_grafika
Uchwała nr XIX/172/04
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
2745_grafika
Uchwała nr XIX/174/04
w sprawie opłaty targowej.
2691_grafika
Uchwała nr XVIII/168/04
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminny Września .
2642_grafika
Uchwała nr XVIII/167/04
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.