BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280137
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 4

Protokół nr 4

z posiedzenia komisji edukacji

w dniu 28 marca 2003 r.

Pkt. 1

Przewodniczący komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych oraz gości, oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.  

Goście:

p. Krystyna Poślednia  – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, 

p. Jan Maciejewski – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

p. Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK,

p. Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

p. Jarosław Malicki – naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.  

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2). 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektów uchwał porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej we Wrześni.

4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia. 

Pkt. 3

w) Radny Maciej Baranowski zapytał, dlaczego podobnego planu na lata 2003 – 2006 nie było w poprzednim projekcie uchwały?

p. R. Szambelańczyk – Prezes PWiK odpowiedział, że w taryfach nie zostały uwzględnione żadne punkty zawarte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Plan ten został przygotowany pod taryfy przyszłoroczne. Po weryfikacji wniosku PWiK przez burmistrza, taryfy zostały wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy wzrost cen odprowadzania ścieków, nie można potraktować jako podwyżkę?

p. R. Szambelańczyk – Prezes PWiK powiedział, że po weryfikacji wniosku PWiK przez burmistrza, taryfy zostały wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu. W planie zostały ujęte potrzeby, na realizację których będziemy starali się uzyskać środki zarówno własne jak i zewnętrzne. Został opracowany plan potrzeb i nie ma on wpływu na przyszłoroczne taryfy.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy istnieje jakaś proporcja między środkami własnymi a zewnętrznymi?

p. R. Szambelańczyk – Prezes PWiK odpowiedział, że zapis jest uniwersalny. Dokumentacja ta jest potrzebna dla uzyskania środków pomocowych z UE. Wyjaśnił również, że przygotowany plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium takie powstało w 1999 roku. Jednakże opracowanie to, nie określa wystarczająco zadań rozwojowo – modernizacyjnych w poszczególnych latach, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzania ścieków, nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach oraz sposobu finansowania planowanych inwestycji.

p. K. Poślednia – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że studium to, będzie ujęte w nowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niestety, jest to bardzo kosztowne i musimy trochę z tym poczekać.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy nie było dotąd planu modernizacji sieci?

p. R. Szambelańczyk – Prezes PWiK nie, do tej pory nie było to wymagane. Zmieniła to nowa ustawa.

p. J. Maciejewski – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września stwierdził, że dokumenty nie są ważne. Zostały zidentyfikowane potrzeby gminy i wysokość środków przeznaczonych na ten cel, to jest najistotniejsze.

 p. K. Poślednia – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że w związku z pytaniem radnej Marii Taciak, w sprawie podstawy prawnej tej uchwały. Po konsultacji z radcą prawnym zostało stwierdzone, że podstawa prawna jest w 100% właściwa.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni.

a – h) Projekty uchwał omówiła oraz poinformowała członków komisji o odbytych spotkaniach z przedstawicielami rodziców celem zapoznania z opinią kuratora w sprawie likwidacji szkół p. K. Poślednia – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września.

a) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach. 

b) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim. 

c) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku. 

d) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

e) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie. 

f) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Gozdowie i nadania statutu.

g) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Otocznej i nadania statutu.

h) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Otocznej i nadania statutu.

i) Projekt uchwały omówił p. J. Malicki – naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.

Radny Bolesław Święciochowski zwrócił uwagę na brak konsekwencji w projekcie uchwały. Radny uważa, że lepiej byłoby, gdyby w § 1 pkt. 1 „szkoły podstawowe” nazwy ulic wymienione były alfabetycznie i dodane do nich na końcu wsie. Radny zapytuje również, dlaczego uczniowie z Przyborek należą do SSP nr 1, skoro mają bliżej do Nowego Folwarku?

p. K. Poślednia – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września poprosiła o wyjaśnienia, dlaczego Przyborki należą do SSP nr 1?

p. J. Malicki – naczelnik oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że zawsze miejscowości Przyborki i Sokołowo należały do SSP nr 1. Ta szkoła była lepsza od szkoły w Psarach Polskich. Po wybudowaniu szkoły w Nowym Folwarku,  część uczniów zaczęła tam uczęszczać.

Radny Bolesław Święciochowski stwierdził, że miejscowość Przyborki powinna należeć do obwodu w Nowym Folwarku. Radny wnioskuje również, aby zapis „szkoły podstawowe” zmienić na: „do obwodu szkoły należą”. Radny proponuje również zmianę słowa „wiosek” na bardziej literackie „wsie”.  

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych na terenie Miasta i Gminy Września. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy zasadna jest nazwa gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku?

p. J. Malicki – naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że ta kwestia będzie uregulowana przy sprawie reorganizacji szkół.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy są pieniądze przeznaczone na profilaktykę stomatologiczną? Ponieważ słyszał, że za usługi stomatologiczne gmina nie reguluje rachunków.

p. J. Malicki – naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że zostało to już zapłacone.

j- t) Projekty uchwał omówiła p. K. Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury. 

j) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.

k) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Witkowskiej i ul. Szosa Witkowska.

l) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Jagodowej.

m) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo – handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego. 

n) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo – produkcyjnej we Wrześni, rejon ulic Wrocławskiej i Przemysłowej. 

o) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo – mieszkaniowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.

p) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 299, położonej w Węgierkach. 

q) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 51/3, położonej w Marzeninie. 

r) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo. 

s) Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni – dz. nr 1080/1, 1080/2 oraz 1075/3. 

t) Radny Bolesław Święciochowski zwrócił uwagę na błąd w porządku obrad sesji. Winno być zapisane „....... ul. Gospodarskiej”, a jest „....ul. Gospodarczej”.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarczej – dz. nr 227/7 i 227/10. 

u) Projekt uchwały omówił p. J. Maciejewski – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

v) Projekt uchwały omówiła p. K. Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy nie byłoby bardziej korzystne sporządzenie dwóch uchwał – jednej dla mieszkańców wsi a drugiej dla mieszkańców miasta?

p. K. Zakrzewska -  naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że radca prawny nie podzielił tego pomysłu. Ponieważ niewskazane jest dzielić mieszkańców według miejsca zamieszkania.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania.

x) Projekt uchwały omówił p. J. Maciejewski – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.  

Pkt. 4    

Radny Maciej Baranowski stwierdził, że na terenie Wrześni stacje benzynowe mają znacząco wyższe ceny niż stacje np. w Poznaniu lub miastach ościennych. Czy burmistrz nie mógłby jakoś wpłynąć na właścicieli stacji w celu obniżenia cen?

p. J. Maciejewski – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie ma narzędzi, aby wpływać na regulowanie cen.

Radna Maria Grzeszczyk zapytała, co dzieje się z chodnikiem w Kaczanowie?

p. J. Maciejewski – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że chodnik zostanie wykonany w wersji minimum. Urząd Marszałkowski i Generalna Dyrekcja Dróg odmówiły jego finansowania.

Przewodnicząca Komisji poinformowała członków, że dnia 7 kwietnia br. o godz. 16.00 odbędzie się kolejne posiedzenie komisji. Oprócz tego spotkania, Przewodnicząca planuje zwołanie komisji wyjazdowej.

Pkt. 5 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 18.45 zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

                                                                                              Przewodnicząca komisji 

                                                                                              radna Bożena Nowacka    

                                                                                                             /-/     

Protokolant:

Paulina Gregorowicz

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.