BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463481
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
z komisją komunalno - finansową
z 28 grudnia 2010 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 1), oraz 6 członków komisji komunalno - finansowej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2 - 3
Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w dniu jutrzejszym podczas III sesji Rady Miejskiej we Wrześni poprosi o poszerzenie porządku obrad o 4 projekty uchwał. Dodał, że radni materiały na sesje otrzymali w statutowym terminie. Projekty, które zostaną wprowadzone to jest wynik pewnych pilnych spraw, które wyniknęły tuż po świętach.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił o omówienie projektów uchwał.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK".

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK".

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK".

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasady trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasady trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasady trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008; r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008; r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008; r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września.

radny Stanisław Dominiczak powiedział, że nie zgadza się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Uważa, że nie powinno ono zawierać zapisu o niskiej dochodowości produkcji rolnej i trudnej sytuacji materialnej rolników. Dodał, że będzie głosował przeciw.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że głosowanie wszystkich radnych przeciw tej uchwale spowoduje to, że stawka podatku rolnego będzie wyższa od tej zaproponowanej w projekcie uchwały.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za", 1 „przeciw" i 0 „wstrzymującym się" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXIII/306/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie".

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXIII/306/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie".

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXIII/306/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie".

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/437/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni".

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/437/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni".

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/437/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni".

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/436/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni".

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/436/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni".

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/436/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni".
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo".

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo".

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo".

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

radny Ryszard Szwajca zapytał, jaki jest termin wykupu oraz wysokość odsetek od obligacji komunalnych w 2010 roku?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że kwota wykupu to 2 mln. zł, a daty wykupu zależne są od emisji obligacji i wypadają najczęściej w miesiącach listopad, grudzień. Dodała, że kwota odsetek to ok. 1 mln. zł.

radny Ryszard Szwajca poprosił o szczegółową informację o wysokości zapłaconych odsetek na najbliższą sesję Rady Miejskiej.


Pkt 4
Przewodniczący komisji komunalno - finansowej, radny Robert Smodlibowski przedstawił członkom komisji plan pracy na 2011 rok (załącznik nr 4).

Komisja komunalno - finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji na 2011 rok.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił członkom komisji plan pracy na 2011 rok (załącznik nr 5).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji na 2011 rok.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 16.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Domoniczak


Protokolant
/-/Ewa Górna

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.