BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287911
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września:

część 1 - konserwacja rowu melioracyjnego G-1

część 2 - konserwacja rowu melioracyjnego G-3

 

CPV: 45.23.24.52-7

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia:

część 1 - konserwacja rowu melioracyjnego G-1 do 31 października 2011 roku

część 2 - konserwacja rowu melioracyjnego G-3 do 30 września 2011 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Monika Musielak - Referent Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-52 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl i Wiesław Zieliński – Inspektor Referatu Komunalnego UMiG Września tel. 061 640-40-61

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik znajdujący się poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 22 sierpnia 2011 r. do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty związane z wykaszaniem krzaków, traw, czyszczeniem z porostów rowów o wartości łącznej nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 211639-2011 w dniu 04.08.2011 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 245736-2011 w dniu 16.08.2011 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz oraz zmiana terminu składania ofert - konserwacja rowów [376 kB]
ikona
siwz - konserwacja rowów [320 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.