BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462379
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.

Protokół
nr V/2011
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 9 maja 2011 r.
W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

V sesja rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 15691 z późniejszymi zmianami).


Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni byli: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski, radna Mariola Kasierska, radny Włodzimierz Wawrzyniak i radny Mirosław Zgoliński.
Protokół z sesji IV został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 1).


Pkt 3
Radny Stefan Ogrodowicz zapytał co stanie się z placem zabaw przy ulicy Fromborskiej? Jak wygląda sytuacja własności tego terenu? Plac zabaw jest w złym stanie. Może warto byłoby go odnowić? Drugie pytanie dotyczyło nawierzchni na drodze Gutowo Małe - Ostrowo Szlacheckie - Sobiesiernie. Nawierzchnia jest zniszczona, przejazd tą drogą jest niebezpieczny, czy planowany jest remont nawierzchni łączący te wsie?

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że w w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2011 roku uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Infrastruktury Sportowej w Spale. W kongresie brali udział przedstawiciele z całej Polski. Miasto Września znajduje się w czołówce miast pod względem inwestycyjnym, ponieważ w latach 2008 - 2010 zrealizowano na terenie gminy m. in. salę sportową przy SSP nr 1, salę sportową przy szkole w Chwalibogowie, a także w ramach projektu „Moje boisko - Orlik 2012" boiska przy SSP nr 2, Gimnazjum nr 1 we Wrześni, Gimnazjum nr 2 we Wrześni oraz przy szkole w Nowym Folwarku. W 2010 r. w ramach projektu „Radosna Szkoła" podjęto inwestycje w szkole w Chwalibogowie, Kaczanowie, Nowym Folwarku, Otocznej, Marzeninie, SSP nr 1, SSP nr 2, SSP nr 6. Za całokształt w zakresie inwestycji sportowych miasto Września otrzymało certyfikat Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, który został przekazany na ręce burmistrza Wrześni.

Radny Mirosław Chudy, powiedział, że ze względu na zbliżający się koniec inwestycji na drodze krajowej nr 15 prosi radnych o zgłaszanie do Wydziału Inwestycyjno - Komunalnego ewentualnych niedoróbek na tejże drodze.
Powiedział, że na drodze łączącej osiedle Sokołowskie i wieś Sokołowo obrywają się nabrzeża drogi. Zapytał jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Poprosił również o interwencję.
Powiedział, że mieszkańcy ulicy Słowackiego zgłosili się do niego w sprawie małej ilości koszy na tej ulicy. Podobnie jest na ulicy Żwirki i Wigury. Czy jest możliwość zakupu dodatkowych koszy na śmieci na ulicy Żwirki i Wigury?

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o rozważenie przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu możliwości utworzenia gimnazjum w Chwalibogowie. Warunki jakie powinny być spełnione przy utworzeniu gimnazjum wieś posiada. Jedynym problemem był brak sali gimnastycznej. W tym momencie wieś posiada nową piękną salę.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał czy jest szansa remontu peronów PKP we Wrześni? Czy są jakieś plany remontowe? Czy jest szansa, aby do Euro 2012 perony były odnowione?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Marek Kołodziejczyk zapytał jaki jest szacunkowy koszt 1m² ścieżki rowerowej przy Zalewie Wrzesińskim?

Radny Stanisław Dominiczak zapytał kiedy możliwe jest zainstalowanie dodatkowego oświetlenia na wioskach?
Poprosił o informację odnośnie remontu mostu w Nadarzycach, a także o porównanie starego i nowego funduszu sołeckiego, a mianowicie różnice w finansowaniu.


Pkt 4
a)
Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radny Jan Drewniak złożył ślubowanie.

Radny Jan Drewniak złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu rady Miejskiej we Wrześni brało udział 17 radnych, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/59/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej Ilony Gajdy następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 3).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/60/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 4).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/61/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni(załącznik nr 5).


d)
Radny Sylwester Jałoszyński zgłosił kandydaturę pana Bronisława Dankowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Radny Bronisław Dankowski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Powołanie komisji skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Marek Kołodziejczyk na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Bolesława Święciochowskiego.

Radny Bolesław Święciochowski nie wyraził zgody na branie udziału w pracach komisji skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Marek Kołodziejczyk na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Sylwestra Jałoszyńskiego.

Radny Mirosław Chudy na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Macieja Szelągiewicza.

Radny Sylwester Jałoszyński na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Szymona Paciorkowskiego.

Zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej, radni: Sylwester Jałoszyński, Szymon Paciorkowski, Maciej Szelągiewicz wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka ogłosiła przerwę.


Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z V sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 9 maja 2011 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik 6).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/62/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: wyboru radnego Bronisława Dankowskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik 7).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/63/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik 8).


f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/64/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, i cz. 323/1 w Psarach Polskich (załącznik 9).


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/65/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym (załącznik 10).


h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/66/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania terenów budownictwa mieszkaniowego i usług rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida (załącznik 11).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/67/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań (załącznik 12).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/68/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni (załącznik 13).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/69/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września (załącznik 14).


l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/70/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (załącznik 15).


m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/71/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2011 pn. „VII Powiatowa Akcja Letnia" (załącznik 16).


n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/72/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji (załącznik 17).


o)
Radny Mirosław Chudy zapytał czy zdjęcie azbestu z dachu można dokonać we własnym zakresie, zabezpieczyć i dopiero wezwać firmę, która zajmuje się wywozem azbestu, czy musi być wykonywana przez firmę uprawnioną do tego?
Zapytał czy Gmina ma w planach inwestycyjnych dofinansowanie oczyszczali ścieków, tam gdzie nie ma nitki kolektora? Czy są szanse poprowadzenia nitki ściekowej?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, powiedział, że ściąganie azbestu z dachu na własną rękę jest zabronione przede wszystkim ze względu na zdrowie. Zajmuje się tym wyspecjalizowana firma wybrana przez Powiat.
Jeżeli chodzi o oczyszczalnie przelewowe do niedawna przez ograniczenie przepisami nie można było ich wprowadzić. Natomiast od niedawna weszły w życie przepisy, które umożliwiają ten proces Radzie Miejskiej. Oczywiście przy takiej inwestycji musi być podjęta uchwała i odpowiednie środki. Najprawdopodobniej taki program zostanie uwzględniony w budżecie na rok 2012.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/73/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik 18).


p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/74/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: wyborów uzupełniających w sołectwie Sokołowo (załącznik 19).


r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/75/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" (załącznik 20).


s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/76/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni" (załącznik 21).


t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/77/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni" (załącznik 22).


u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/78/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej"(załącznik 23).


w)
Jolanta Kościańska, Skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę wraz z autopoprawką nr V/79/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035 (załącznik 24).


z)
Jolanta Kościańska, Skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011.

Radny Stanisław Dominiczak, powiedział, że budżet na rok 2011 został zasilony dużą kwotą niewykorzystanych środków z roku poprzedniego. Powiedział, że wątpliwości budzą dwie pozycje, że ze środków przeznaczonych na profilaktykę działań antyalkoholowych wydano niespełna ponad połowę z zamierzonych środków, podobnie było ze środkami na działania antynarkotykowe.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę wraz z autopoprawką nr V/80/11 z 9 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011 (załącznik 25).


Pkt 5
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr IV/43/2011 r.;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr IV/47/2011;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazująca, że uchwała Nr 5/393/2011 z dnia 9 marca 2011r. umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010r. W sprawie budżetu na rok 2011;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii pozytywnej z zastrzeżeniem o przedłożonym w 31 marca 2011 r. sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2010;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął apel uczestników Zjazdu Powiatowego SLD w sprawie: zintensyfikowania działań zmierzających do zakupu i uruchomienia basenu „Świat Wodny" we Wrześni;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął apel uczestników Zjazdu Powiatowego SLD w sprawie: podjęcia działań w zakresie zorganizowania parkingu w pobliżu dworca kolejowego;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Wielkopolskiego Zarządu dróg Wojewódzkich w poznaniu w sprawie odwodnienia drogi wojewódzkiej oraz naprawy urządzeń i udrożnienia rowów przydrożnych;
Do Biura Rady wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące nałożenie na gminy obowiązku utworzenia zespół interdyscyplinarnych, które mają podejmować działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź z Kancelarii Radcy Prawnego, pana Huberta Świątkowskiego w sprawie:
● Według jakiego trybu powinna być wyjaśniana skarga?
● Jaka jest procedura udzielania odpowiedzi na pisma kierowane do rady Miejskiej? Kiedy właściwym do udzielania wyjaśnień na skargę jest Burmistrz a kiedy Rada Miejska?;
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dotyczące realizacji programu współpracy za rok 2010;
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2010 w dziale ochrona zdrowia;
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej we Wrześni o uchylenie uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.
Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2010 złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni VI kadencji (nieprawidłowości zostały usunięte);
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

Pkt 6
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września
Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik 26).
Informuje o piątkowej uroczystości wmurowała kamienia pod budowę nowej firmy na terenie miasta Września. Rusza budowa fabryki, w ciągu roku powinno nastąpić otwarcie.
Informuje, że schronisko we Wrześni nie zostanie zlikwidowane.

Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stefana Ogrodowicza, powiedział, że stary plac zabaw umiejscowiony jest na terenie objętym roszczeniami, dlatego Gmina nie inwestuje w jego odnowienie. Natomiast przy ulicy Fromborskiej, dokładnie na ulicy Zielonogórskiej znajduje się nowy plac zabaw, który otwarty jest również popołudniami i jest do dyspozycji mieszkańców.
Na pytanie dotyczące złej nawierzchni dróg między wsiami Gutowo Małe - Ostrowo Szlacheckie - Sobiesiernie powiedział, że są to drogi powiatowe.
Odpowiadając na pytania radnego Mirosława Chudego powiedział, że naderwane obrzeża drogi łączącej osiedle Sokołowskie z Sokołowem nie są wynikiem złego wykonania, lecz umiejscowienia tej drogi. Kiedyś była to droga polna. Gdy wykonano utwardzenie tej drogi, zimą 2010/2011 woda podmyła drogę i rowy zaczęły się obsuwać, a w efekcie zaczęły obrywać się nabrzeża drogi. W tej chwili trwa wycena utwardzenia drogi i jej nabrzeży.
Na pytanie dotyczące zakupu dodatkowych koszy na śmieci na ulicy Żwirki i Wigury, odpowiedział, ze kosze zostały już zakupione i w tym tygodniu mają dotrzeć do Gminy.
Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące utworzenia gimnazjum we wsi Chwalibogowo powiedział, że jest możliwe utworzenie gimnazjum za rok. Trwają analizy dotyczące badania liczby dzieci jaka miałaby teoretycznie uczęszczać do gimnazjum we wsi Chwalibogowo.
Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące remontu peronów przed Euro 2012 powiedział, że 2 marca 2011 naczelnik Wydziału Inwestycyjno - Komunalnego Jan Krotoszyński uczestniczył w konferencji, którą organizowało PKP pt. „Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa wielkopolskiego". Podczas tej konferencji przedstawiono plany modernizacji na lata 2011 - 2015. Głównym zadaniem jest modernizacja linii kolejowej E 20, Warszawa - Poznań. Program obejmuje obiekty dotychczas nie zmodernizowane. Okazało się, że wśród wymienionych dworców, które są na linii E 20 nie ma dworca we Wrześni, gdyż dworzec we Wrześni nie leży przy tej linii. Leży on na linii Jarocin - Gniezno. Po konferencji Gmina wysłała pismo wyrażające zdziwienie, że dworzec we Wrześni nie leży przy linii E 20.
Odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącego rady Miejskiej we Wrześni, radnego Marka Kołodziejczyka dotycząca ceny 1 m² ścieżki rowerowej przy zalewie wrzesińskim powiedział, że nieznany jest taki koszt. Koszt taki pojawia się dopiero w momencie procesu przetargowego. Natomiast istnieje kosztorys inwestorski wynikający z projektu budowlanego na tę ścieżkę. Ten kosztorys opiewa na koszt 400.000 zł, za metr wychodzi 150 zł za 1 m². Warto dodać, że w wyniku narzuconych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych warunków przy budowie ścieżki należało by wykonać betonowe wały. W kwocie 400.000, z czego 120.00 mają kosztować wały betonowe.
Odpowiadając na pytania radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące oświetlenia terenów wiejskich powiedział, że Gmina toczyła rozmowy z Eneosem miały powstać nowe punkty świetlne. Natomiast najświeższe informacje mówią, że władze Enei odmówiły wykonania robót, być może jest to związane z prywatyzacją firmy.
Jeżeli chodzi o kwestię funduszy sołeckich i różnicę między działaniem na starych i nowych zasadach odpowiedź pisemną przekaże zastępca burmistrza Jan Maciejewski.
Odpowiadając na ostatnie pytanie dotyczące koncepcji przebudowy mostu w Nadarzycach powiedział, że początkowo miało to być finansowane przez budżet gminny. Natomiast w wyniku prowadzonych rozmów z Polskimi Elektrowniami Wiatrowymi, ze względu na fakt, że firma ta w pobliżu będzie stawiała swoje wiatraki sfinansuje remont całej przebudowy mostu w Nadarzycach.

Pkt 8
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 zamknęła posiedzenie Rady Miejskiej.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Anna Olkowska

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.