BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251275
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Budowa bieżni rekreacyjnej-ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego "Września" (Zalew Lipówka) na odcinku od wiaduktu kolejowego w m. Przyborki do drogi gminnej w m. Psary Polskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Budowa bieżni rekreacyjnej - ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika

wodnego „Września" (Zalew Lipówka) na odcinku od wiaduktu

kolejowego w m. Przyborki do drogi gminnej w m. Psary Polskie

 

CPV: 45.45.30.00-7

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: 15 październik 2011 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Monika Musielak - Referent Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-52 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl oraz Eugeniusz Staszak- Inspektor Referatu Inwestycyjnego pok. 7, tel. 061 640 40 73

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik znajdujący sie pod treścią ogłoszenia.

Wadium: 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 17 sierpnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 17 sierpnia 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane związane z robotami drogowymi o wartości łącznej nie mniejszej niż 300.000 złotych brutto,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg,

3) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

  

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 209547-2011 w dniu 03.08.2011 roku.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.