BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251018
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich obejmującego obszar ograniczony od strony południowej drogągminną G 411544 a od strony zachodniej drogą powiatową DP 2159

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich obejmującego obszar ograniczony od strony południowej drogą gminną G 411544 a od strony zachodniej drogą powiatową DP 2159

 

CPV: 74.25.10.00-3

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

 

Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Monika Musielak - Referent Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-52 oraz Anna Ratajczyk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury UMiG Września tel. 061 640-40-30 pok. 22, oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik.

Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia 2011 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 5 sierpnia 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez oferenta jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujące obszar o powierzchni nie mniejszej niż 8 ha każde opracowanie;

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że co najmniej jedna osoba z zespołu projektowego posiadała aktualną przynależnością do zawodowej izby samorządowej urbanistów;

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 206219-2011 z datą publikacji 29.07.2011 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.