BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251207
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie

WYJAŚNIENIA SIWZ- do pobrania poniżej treści ogłoszenia

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie

Zamówienie realizowane w ramach działania 4.1/413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

 

CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.11.27.20-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia: 30 października 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik (.rar) zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 22 sierpnia 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlana obejmującą budowę boiska lub bieżni o nawierzchni ze sztucznej trawy o wartości nie mniejszej niż 300.000 złotych brutto;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

4) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji oraz na nawierzchnię poliuretanową nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 218748-2011 w dniu 27.07.2011 roku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 214167-2011 w dniu 08.08.2011 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - boisko Grzybowo [1.9 MB]
ikona
wyjaśnienia SIWZ [506 kB]
ikona
zmiana terminu składania ofert Grzybowo [400 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz(2) Grzybowo [2 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.