BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250970
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Remont pokrycia dachowego budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni

ul. Batorego 8

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na:

Remont pokrycia dachowego budynków Samorządowej Szkoły

Podstawowej Nr 6 we Wrześni

CPV: 45.26.11.00-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Dariusz Andrzejewski - dyrektor szkoły tel. 061 436-16-63 oraz email ssp-6@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Batorego 8 62-300 Września lub pobrać plik (.rar) zawierający SIWZ zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 28 lipca 2011 roku o godz. 11.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie:

Urząd Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Biuro Obsługi Interesanta - pok. Nr 1 /kancelaria/

w terminie do 28 lipca 2011 roku do godz. 10.45

dodatkowo zaadresowaną na Zamawiającego:

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Batorego 8, 62-300 Września

w terminie do dnia 28 lipca 2011 r. do godz.10.45

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali - zrealizowali roboty dekarskie związane z kryciem dachów papą termozgrzewalną o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 2.000 m kw,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz 4 pracowników posiadających dyplom dekarza lub blacharza;

3) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 199570-2011 z datą publikacji 14.07.2011 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.