BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251317
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

ul. Słowackiego 41

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na:

Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

CPV: 45.44.21.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Termin realizacji zamówienia: do 29 sierpnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Stefan Tomczak - dyrektor, tel. 061 4360-217, fax. 061 4366 685 oraz email gimnazjum-2@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Gimanzjum Nr 2 we Wrześni, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września lub pobrać plik (.rar) poniżej ogłoszenia.

Wadium: 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).

Otwarcie ofert nastąpi 19 lipca 2011 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:

Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

sekretariat szkoły w terminie do 19 lipca 2011 roku do godz. 10.45

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali - zrealizowali roboty remontowe o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto, w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 złotych,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

b) min. 10 pracowników do realizacji zamówienia.

3) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 185126-2011 z datą publikacji 5.07.2011 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
zał nr 1 64 - 2011 [12.9 MB]
ikona
Zał nr 2 U 64 -2011 [14 kB]
ikona
zał nr 2 u 64 - 2011 [26 kB]
ikona
Zał nr 3 U 64 - 2011 [48 kB]
ikona
Zał nr 3 U 64 - 2011  [44 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.