BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251390
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września

Trasa Nr 1 do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, Trasa Nr 2 do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, Trasa Nr 3 do Zespołu Szkół w Otocznej, Trasa Nr 4 do Zespołu Szkół w Marzeninie, Trasa Nr 5 - do SSP w Chwalibogowie, Trasa Nr 6 do SSP w Kaczanowie, Trasa Nr 7 do SSP Nr 1 we Wrześni i SSP Grzybowie

CPV: 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1, 60.17.20.00-4 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 30 grudnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Jarosław Malicki - Naczelnik Wydz. Oświaty pok. 28 tel. 061 64-39-00 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik (.rar) zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: Trasa nr 1 - 2.500 zł, Trasa nr 2 - 1.500 zł, Trasa nr 3 - 3.500 zł, Trasa nr 4 - 1.500 zł, Trasa nr 5 - 2.000 zł, Trasa nr 6 - 1.500 zł, Trasa nr 7 - 200 zł.

Otwarcie ofert nastąpi 11 lipca 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 11 lipca 2011 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiadają zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn.zm.) Termin ważności dokumentu musi obejmować okres realizacji zamówienia,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia tj. usługi przewozu dzieci i młodzieży o wartości nie mniejszej niż 200.000 złotych brutto każde z zamówienia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowania wymaganą ilością autokarów oraz kierowcami z uprawnieniami kat. D, D1 dla poszczególnych tras,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 182646-2011 w dniu 04.07.2011 roku.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.