BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291309
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr IV/2011
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 24 lutego 2011 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


IV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecna była radna Ilona Gajda.
Protokół z sesji nr III zostały przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Pkt 3
Radny Ryszard Szwajca poprosił o dodatkowy wieszak na sali sesyjnej.

Radny Stanisław Dominiczak poprosił o informację odnośnie kosztów poniesionych na utrzymanie dróg w okresie zimowym za rok 2010 z podziałem na wieś i miasto.
Powiedział, że Biblioteka Publiczna, która wyszła z szeroką ofertą dostarczania książek do czytelnika pomija osoby mieszkające na wsi, w związku z czym poprosił by zwrócić na to uwagę.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał kto poniesie koszty naprawy dróg uszkodzonych w trakcie prowadzenia inwestycji związanej z wymianą linii wysokiego napięcia?
Zapytał, czy znane są przyczyny dla których firma Scala Plastics przenosi swoją firmę z naszego terenu?

Radny Maciej Szelągiewicz w związku z pismem mieszkańców ul. Fromborskiej, zapytał czy jest już decyzja odnośnie budowy drogi między ul. Wrocławską a ul. Kaliską ?

Radny Marek Kołodziejczyk podziękował radnym Rady Powiatu za deklarację odbywania wspólnych dyżurów radnych oraz zaprosił wszystkich pozostałych.
Powiedział, że na dyżur zgłosił się właściciel kina „Trójka", który poruszył problem ewentualnego zamknięcia kina w związku z tym, że w najbliższych miesiącach zostanie wprowadzony nowy system odtwarzania filmów do którego kino „Trójka" nie jest przystosowane. Dodał, że warto by było się zastanowić czy jest możliwość pomocy byśmy nie pozbywali się kolejnego ważnego punktu w naszym mieście.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 25 stycznia 2011 r., Güntera Heidkämpera, Honorowego Obywatela Wrześni.
Pkt 4
a)
Radny Stanisław Dominiczak w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą mandatu radnej poprosił radcę prawnego o opinię, czy podejmowane uchwały były podjęte zgodnie z prawem?

radca prawny, Hubert Świątkowski powiedział, że we wszystkich czynnościach, w których brała udział Pani radna przysługuje przymiot domniemania prawomocności. Jeżeli nie zostanie zakwestionowana żadna decyzja, czy uczestnictwo w głosowaniu przez radną to przysługuje im przymiot prawomocności czyli, że działania te traktowane są jako legalne. Kiedy ktoś zakwestionowałby tę sytuację i jeżeli sprawa skończyłaby się w Sądzie Administracyjnym, to sąd prawdopodobnie podjąłby orzeczenie, w którym powiedziałby że jest to uchybienie, ale nie mające wpływu na wynik sprawy.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/37/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ilony Gajdy (załącznik nr 3).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/38/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 4).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/39/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/40/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań (załącznik nr 6).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/41/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej (załącznik nr 7).


f)
Radny Stanisław Dominiczak powiedział że w tytule projektu uchwały nie zapisano jakiej miejscowości dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego w związku z czym prosi o dopisanie nazwy miejscowości.


Radca prawny, Hubert Świątkowski powiedział, że można dopisać nazwę miejscowości, natomiast wynika to z treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o dopisanie w tytule wyrażenia „w Gulczewku".


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/42/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku (załącznik nr 8).


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IV/43/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/12, 134/13, 135 w Gutowie Małym (załącznik nr 9).


h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IV/44/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim (załącznik nr 10).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/45/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku (załącznik nr 11).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IV/46/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej (załącznik nr 12).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IV/47/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1 (załącznik nr 13).


l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IV/48/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXII/286/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II" we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica (załącznik nr 14).


ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/49/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Wacława Sołtysiaka (załącznik nr 15).
m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/50/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego (załącznik nr 16).


n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za", 0 „przeciw" i 2 „wstrzymującymi się" podjęła uchwałę nr IV/51/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.) (załącznik nr 17).


o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/52/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki (załącznik nr 18).


p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/53/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września" przez Gminę Września (załącznik nr 19).


r)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w tytule dwa razy wpisano wyrażenie „w sprawie", w związku z czym poprosiła by jedno wyrażenie „w sprawie" wykreślić.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/54/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006-2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 121, poz. 2292) (załącznik nr 20).


s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/55/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września (załącznik nr 21).


t)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła by w tytule po wyrazie „gminy" dopisać wyraz Września.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/56/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki (załącznik nr 22).
u)
radny Bolesław Święciochowski przedstawił Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.(załącznik nr 23)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w podstawie prawnej jest zapis: „Statutu Miasta i Gminy Września" a powinno być „Statutu Gminy Września", w związku z czym poprosiła o wykreślenie wyrazu „Miasta".


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/57/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. (załącznik nr 24)


v)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/58/11 z 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok (załącznik nr 25).


Pkt 5
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września;
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinię pozytywną z uwagą dotyczącą prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Września;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazująca, że uchwała Nr III/17/2010 RM we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok została podjęta sprzecznie z przepisami ustawy o finansach publicznych w związku z czym wyznaczyła termin 22 lutego 2011 r. do usunięcia nieprawidłowości;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazująca, że uchwała Nr III/31/2010 RM we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011-2035 została podjęta sprzecznie z przepisami ustawy o finansach publicznych i uznaje że naruszenie ma charakter nieistotny;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął Odpis Wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego we Wrześni w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na który radca prawny Magdalena Podsiadłowska- Pawlak złożyła Skargę Kasacyjną;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Zawiadomienie o Rozprawie w sprawie skargi Gminy Września na rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie określenia sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Wezwanie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Powiatu Wrzesińskiego na uchwałę RM nr III/13/02 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo PWIK w sprawie „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków";
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w sprawie Oceny Obszarowej Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia Przez Ludzi Dla Gminy Września;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Stowarzyszenia „Twórcza września" z propozycją nadania rondu przy zbiegu ulic Kolejowej, Wrocławskiej i Miłosławskiej nazwy „Rondo Tonsil";
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Powiatu, Grzegorza Kaźmierczaka w sprawie pełnienia wspólnych dyżurów radnych;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął Wniosek Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radnego Stanisława Dominiczaka (załącznik nr 26)
Zawiązał się Klub Aktywnych Radnych PLUS. Dodała, że w związku z zarejestrowaniem się klubu poprosi o wyznaczenie przedstawiciela klubu do członkostwa w pracach komisji rewizyjnej;

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że klub nie wyznaczył jeszcze członka klubu do prac w komisji rewizyjnej. Klub ma formułę otwartą i być może ktoś kto jest członkiem komisji rewizyjnej chciałby wstąpić do klubu, a w takiej sytuacji nie byłoby już konieczności wyznaczania członka spośród nowo zawiązanego klubu do prac w komisji rewizyjnej.
Otrzymaliście Państwo do wypełnienia oświadczenia majątkowe. Proszę o wypełnienie 2 egzemplarzy i dostarczenie ich na moje ręce do końca kwietnie br.;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze. Zaprosiła także do uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym przez WOKISS, które odbędzie się 28 lutego 2011r. w ratuszu;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zaproszenie na IX Ogólnopolski Halowy turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów o Puchar Wojewody Lubuskiego.

 

Pkt 6
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 27).
powiedział, że ze względu na pogodę nie przeprowadza się robót inwestycyjnych, natomiast trwają prace przygotowawcze, projektowe.

 

Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka, powiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.
Odpowiadając na drugie pytanie radnego dotyczące ofert Biblioteki Publicznej burmistrz powiedział, że program prowadzony przez bibliotekę polega na dostarczaniu książek do osób niepełnosprawnych jest sprawdzany na terenie Wrześni i w Psarach Polskich. We Wrześni korzysta w tej chwili z tego programu pięć osób, dalsze działania będą zależne od obserwacji jak ten program się sprawdza.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego odnośnie napraw dróg powiedział, że zgodnie z podpisanym porozumieniem po zakończeniu inwestycji wszelkich remontów, napraw dróg dokona wykonawca.
Odnośnie zmiany lokalizacji firmy Scala Plastics powiedział, że właściciel przenosi firmę do Kostrzyna Wlkp. i jest to decyzja właściciela firmy.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Szelągiewicza odnośnie budowy drogi między ul. Wrocławską a ul. Kaliską powiedział, że zostanie zbudowana jeśli będzie możliwość skorzystania z zewnętrznego dofinansowania.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Marka Kołodziejczyka odnośnie kina „Trójka" powiedział, że były prowadzone rozmowy z właścicielami kina jednak jest to skomplikowana sytuacja, ponieważ koszty przystosowania kina do nowej technologii są bardzo duże.


Pkt 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.15 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

Sporządziła

/-/Jolanta Cypryańska

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.