BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277122
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wymiana sieci i instalacji technologicznych basenu rekreacyjnego we Wrześni w systemie zaprojektuj i wybuduj
 

Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a

62-300 Września

tel. 061 43 60 552; fax. 061 43 60 552Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro

Wymiana sieci i instalacji technologicznych basenu rekreacyjnego

we Wrześni w systemie zaprojektuj i wybuduj

CPV: 71.22.10.00-1, 45.21.20.00-6


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Termin wykonania: do 15 czerwca 2011 roku


Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Ogrodowicz – dyrektor tel. 061 43 60 552 lub email: zbigniew.ogrodowicz@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Wrzesińskie Obiekty sportowo Rekreacyjne, ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września, sekretariat lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wymiana_sieci_i_instalacji_technologicznych_basenu.rar

Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2011 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie:

Urząd Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Biuro Obsługi Interesanta – pok. Nr 1 /kancelaria/

w terminie do 29 kwietnia 2011 roku do godz. 10.45

dodatkowo zaadresowaną na zamawiającego:

Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września

w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r. do godz.10.45


Wadium: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali budowy, remonty obiektów sportowych (basenów) w zakresie sieci i instalacji technologicznych basenów o wartości łącznej nie mniejszej niż 200.000 złotych brutto;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - osoby, którymi dysponuje Wykonawca muszą posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach niezbędnych do wykonania zamówienia tj: uprawnienia do projektowania w specjalności:

a) instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

oraz do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

a) instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:

116667 - 2011 z datą zamieszczenia: 15.04.2011 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.