BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269268
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.


CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.


Czas trwania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Zaworski – Informatyk UMiG Września (tel. 061 640-41-21) oraz Tomasz Koralewski – kierownik referatu zamówień publicznych UMiG Września (tel. 061 640-41-51), email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/zakup_sprzetu_komputerowego.rar

Otwarcie ofert nastąpi 8 kwietnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10 o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 8 kwietnia 2011 r. do godz. 10.45.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy sprzętu komputerowego o wartości łącznej min. 50.000 złotych potwierdzone referencjami od Zamawiających;

3) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia;

4) udzielą gwarancji na dostarczany sprzęt zgodnie z opisem w zał A do siwz.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 103151-2011 w dniu 31.03.2011 roku.

1) www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz_zakup_sprzetu_komputerowego.pdf

 2) www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz(2)_zakup_sprzetu_komputerowego.rar

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.