BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255472
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści siwz - Budowa 100 metrowej bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Budowa 100 metrowej bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku

CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.11.27.20-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Czas trwania zamówienia: 30 czerwca 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/bieznia_zs_nowy_folwark.rar

Wadium: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 7 kwietnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.30

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 7 kwietnia 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlana obejmującą budowę boiska lub bieżni o nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 300.000 złotych brutto;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym: rozkładarką mas poliuretanowych – 1 szt,

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji oraz na nawierzchnię poliuretanową nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 95445-2011 w dniu 24.03.2011 roku oraz w dniu 30.03.2011 roku z Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 101275-2011 zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_bieznia_zs_nfolwark.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.