BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255602
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi
przez Gminę Września

Część 1- nadzór w branży drogowej, Część 2 – nadzór w branży instalacyjnej, Część 3 – nadzór w branży elektrycznej, Część 4 – nadzór w branży konstrukcyjnej

CPV: 71.63.14.00-4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_nadzory_inwestorskie.pdf

Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2011 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 31 marca 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywali należycie:

a) w części 1 – branży drogowej: co najmniej 3 nadzory inwestorskie nad inwestycjami: o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto;

b) w części 2 – branży instalacyjnej: co najmniej 3 nadzory inwestorskie nad inwestycjami: o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto;

b) w części 3 – branży elektrycznej (oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne, instalacje elektryczne): co najmniej 3 nadzory inwestorskie nad inwestycjami: o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 300 000 zł brutto;

d) w części 4 – branży architektoniczno - konstrukcyjnej: co najmniej 3 nadzory inwestorskie nad inwestycjami: o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla danej części zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania

a) w części 1 – branży drogowej: osoba z uprawnieniami w specjalności drogowejminimum 1 osoba;;

b) w części 2 – branży instalacyjnej: osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych minimum 1 osoba;;

b) w części 3 – branży elektrycznej (oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne, instalacje elektryczne): osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej (tzw. „ elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osoba;

d) w części 4 – branży architektoniczno - konstrukcyjnej: osoba z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeńminimum 1 osoba;

4) podejmie czynności związane z pełnioną funkcją (na miejscu prowadzenia robót) w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zawiadomienia go przez Zamawiającego lub wykonawcę robót;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 94513 - 2011 z datą publikacji 24.03.2011 roku

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz_inspektorzy_nadzoru.jpg

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.