BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255807
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych w granicach administracyjnych gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych w granicach administracyjnych gminy Września

CPV: 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2012 roku.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – Kierownik Ref. Komunalnego pok. 6 tel. 061 64-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/oznakowanie_pionowe.rar

Wadium: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 1 kwietnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 1 kwietnia 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie usług z zakresu prac utrzymaniowo - konserwacyjnych oznakowania pionowego, wykonanie nowego oznakowania pionowego, prace remontowe, utrzymaniowe i konserwacyjne urządzeń bezpieczeństwa ruchu), o wartości łącznej co najmniej 100 000 złotych brutto.

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 3 pracownikami fizycznymi i 1 pracownikiem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej do nadzorowania prac;

4) dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia:

    - agregat prądotwórczo-spalinowy - szt. 1,

- samochód dostawczy do 0,9 tony - szt. 1.

- bazą magazynową na terenie gminy Września

4) udzielą gwarancji na nowe oznakowanie pionowe (tablice, elementy znaku, bariery, itp.) gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odbioru oraz 12 miesięcznej gwarancji na usługę montażu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 94575-2011 w dniu 24.03.2011 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.