BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267160
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września

CPV: 45.23.32.21-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:

1) I etap – centrum miasta – w terminie do 27.04.2011 r.

2) II etap – pozostałe ulice – w terminie do 31.05.2011 r.

3) wg bieżących potrzeb w terminie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – Kierownik Ref. Komunalnego pok. 6 tel. 061 64-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego:
Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/oznakowanie_poziome_drog.rar

Wadium: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 24 marca 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali, wykonali usługi oznakowania poziomego obejmujące oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 5.000 m2,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) malowarka hydrodynamiczna (urządzenie wysokociśnieniowe bezpowietrzne) z automatycznym dozowaniem kuleczek szklanych – 2 szt.

b) frezarka lub inne urządzenie do likwidowania nieaktualnego oznakowania – 1 szt.

c) samochód z oznakowaniem do zabezpieczenia robót – 2 szt.

5) udzielą gwarancji i rękojmi z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres

a) malowanie cienkowarstwowe farbą drogową na asfalcie i kostce betonowej nie krótsza niż 12 miesięcy,

b) oznakowanie masą chemoutwardzalną nie krótsza niż 36 miesięcy,

c) malowanie cienkowarstwowe farbą drogową na kostce kamiennej nie krótsza niż 3 miesiące licząc od dnia odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82915-2010 w dniu 14.03.2011 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.