BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461610
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr III/2010
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 29 grudnia 2010 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we WrześniIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Marek Kołodziejczyk i radny Stanisław Dominiczak.

Protokoły z sesji nr I i nr II zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.Pkt 3
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości,

- ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

- zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej,

- zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w obradach brało udział 19 radnych.Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad o projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 3).Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie wprowadzonego projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości w pkt. 6 p).Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad o projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (załącznik nr 4).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie wprowadzonego projektu uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w pkt. 6 r).Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad o projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (załącznik nr 5).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie wprowadzonego projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej w pkt. 6 s).Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad o projekt uchwały w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (załącznik nr 6).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie wprowadzonego projektu uchwały w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w pkt. 6 t).Pkt 3
radny Mirosław Chudy zapytał, czy jest możliwość wysypania tłuczniem dziur na zjeździe przy rondzie im. J. Popiełuszki w stronę ul. Szkolnej i ul. Jana Pawła II?
Zapytał także, czy można wydzielić drugi pas jazdy z ul. Jana Pawła II na rondo dzięki czemu powstałby drugi zjazd?


radny Bronisław Dankowski z uwagi na złe warunki pogodowe poprosił by drogi w obrębie skrzyżowań posypywać piaskiem.
Zapytał także, czy zostanie przeprowadzony przegląd jezdni, ponieważ powstają dziury, co jest niebezpieczne dla pojazdów?


radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w związku z tym, że proponuje się podwyżkę podatku rolnego, w takim samym procencie planuje się podwyżkę podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców?


radny Robert Smodlibowski zapytał, jaka była podwyżka podatku rolnego i od nieruchomości w roku 2010?Pkt 4

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Janusz Czyż złożył ślubowanie.Radny Janusz Czyż złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 20 radnych.Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/16/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 7).Pkt 5.
Debata budżetowa:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu zgodnie z ustawowym terminem. Dodał także, że przedstawienie projektu uchwały budżetowej miało miejsce na wspólnym posiedzeniu komisji 14 grudnia 2010 r. podczas którego zostały przedstawione wszystkie załączniki.


b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odczytała opinię komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 8).


c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (załącznik nr 9).


d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych (załącznik nr 10).


e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 (załącznik nr 11).


f) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i ich przegłosowanie


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otwarła dyskusję.


Nikt z Radnych nie zabrał głosu w dyskusji nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zamknęła dyskusję.g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkamiRada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/17/2010 w sprawie: budżetu na rok 2011 wraz z autopoprawką (załącznik nr 12).Pkt 6
b)
Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej radny Robert Smodlibowski przedstawił proponowany skład komisji:

1. Mariola Kasierska

2. Robert Smodlibowski

3. Ryszard Szwajca

4. Włodzimierz Wawrzyniak

5. Andrzej Rzeźnik

6. Mirosław Chudy

7. Janusz CzyżRada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/18/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 13).c)
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił proponowany skład komisji:


1. Ilona Gajda

2. Maciej Szelągiewicz

3. Mirosław Chudy

4. Maciej Baranowski

5. Szymon Paciorkowski

6. Robert Smodlibowski

7. Włodzimierz Wawrzyniak

8. Waldemar Przysiuda

9. Janusz CzyżRada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/19/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 14).d)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni zgłosiła radnego Bolesława Święciochowskiego.Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/20/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Bolesława Święciochowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 15).e)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Świeciochowski przedstawił proponowany skład komisji:


1. Maciej Szelągiewicz

2. Szymon Paciorkowski

3. Ryszard Szwajca

4. Bolesław Święciochowski

5. Waldemar Bartkowiakradny Maciej Szelągiewicz, Szymon Paciorkowski, Ryszard Szwajca, Bolesław Święciochowski, Waldemar Bartkowiak wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/21/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 16).radny Ryszard Szwajca powiedział, że według regulaminu komisji rewizyjnej oprócz wyrażenia chęci pracy w komisji przez radnych kandydatura do komisji powinna być złożona przez kluby radnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w komisji rewizyjnej mają swoje przedstawicielstwa wszystkie grupy radnych funkcjonujące w radzie. Dodała, że na pierwszym posiedzeniu prosiła by Państwo radni zgłaszali powołanie klubów na jej ręce. Żadna grupa radnych nie zgłosiła się jako klub w związku z powyższym nie ma przedstawicielstwa klubów. Zgłaszały się poszczególne osoby i w związku z tym taki kształt osobowy Komisji Rewizyjnej. Dodała, że jeśli zawiąże się klub i będzie chciał się zgłosić to nie ma żadnych przeciwwskazań by ten skład uzupełnić.Salę obrad opuścił radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w obradach brało udział 19 radych.f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/22/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (załącznik nr 17).g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/23/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008; r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”(załącznik nr 18).h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr III/24/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19).i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/24/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011 (załącznik nr 20).j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/25/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie” (załącznik nr 21).k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/26/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/437/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni” (załącznik nr 22).l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/27/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/436/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni” (załącznik nr 23).ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/28/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo” (załącznik nr 24).m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/29/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 25).n)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że podczas posiedzenia komisji pan Ryszard Szwajca zapytał o kwotę odsetek w 2010 roku zapłaconych od obligacji, w związku z czym odpowiedział, że wyniosła ona 1 mln 23 tys 263 zł.


radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy podjęte uchwały odnośnie zaniechania pożyczek skutkują tym, że miasto będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne żeby wrócić w przyszłości do tych inwestycji, które na skutek podjęcia tych uchwał zostały zablokowane?
Odnośnie przetargów zapytał, czy dotyczy to jednego podmiotu gospodarczego? Czy jest to ten sam wykonawca? Czy znamy preferencje tej firmy?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odnośnie uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni” i zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni” powiedział, że jest tak, iż często inwestycje planuje się pod kątem skorzystania z dofinansowania. Często się zdarza, że dopasowujemy się do sytuacji pojawiających się ofert na rynku, np. czasami nie planuje się pewnej inwestycji ale realizujemy ją, ponieważ można uzyskać środki z dofinansowania. W przypadku kiedy w zaplanowanym zadaniu nie otrzymamy dofinansowania, a mieliśmy podjętą uchwałę i nie wygraliśmy konkursu trzeba ją wygasić, ponieważ nie wygrywając konkursu nie zrealizujemy jej. Dodał, że trudno w tej chwili powiedzieć czy zadanie będzie realizowane w przyszłości, ponieważ zależy to od tego czy będzie możliwość uzyskania dofinansowania.
Odnośnie wygranych przetargów w sprawie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie” oraz w „Obłaczkowie” burmistrz powiedział, że przetarg wygrała jedna firma. Przetarg wygrywa firma, która spełnia wszystkie kryteria i jest najbardziej dla nas korzystna, czyli oferta, która jest najtańsza.Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/30/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035 (załącznik nr 26).o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/30/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok (załącznik nr 27).p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/30/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 28).r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/30/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (załącznik nr 29).s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/30/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (załącznik nr 30).t)
radny Maciej Baranowski zapytał czego dotyczy miejsce zaznaczone na mapie?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to miejsce przeznaczone pod produkcję.Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/30/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (załącznik nr 31).


Pkt 7
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:


 • Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy Komisji na rok 2011 (załącznik nr 32).

 • Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił plan pracy Komisji na rok 2011 (załącznik nr 33).

 • Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej radny Robert Smodlibowski przedstawił plan pracy Komisji na rok 2011 (załącznik nr 34).

 • Radny Bronisław Dankowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radego Stanisława Dominiczaka przedstawił plan pracy Komisji na rok 2011 (załącznik nr 35).

 • Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła by przewodniczący Komisji Rewizyjnej przygotował plan pracy Komisji.

 • Otrzymaliście Państwo do wypełnienia oświadczenia majątkowe. Proszę o wypełnienie 2 egzemplarzy i dostarczenie ich na moje ręce,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął pisemny wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (załącznik nr 36),

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa,

 • Podziękowała Państwu radnym za udział w spotkaniu wigilijnym.Pkt 8
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 37).

 • Powiedział, że w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi chwilowo przerwany został remont ratusza,

 • Do budżetu wpłynęło ok 1 mln zł od francuskiej firmy, która nabyła grunt pod budowę fabryki.Pkt 9
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że została powołana komisja do spraw negocjacji z firmą „Cenos” w sprawie zakupu basenu. Odbyła się pierwsza rozmowa na której nie doszło do porozumienia jednak będą kolejne rozmowy zmierzające do pozytywnego rozwiązania sprawy. Firma proponuje sprzedaż basenu w kwocie 5 mln zł jednak jest to zbyt wysoka kwota. Zastanawiamy się nad możliwością skorzystania z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 75% i udziału gminy w wysokości 5 mln zł (jakiej oczekuje firma „Cenos”) i wybudowaniu nowego obiektu.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Mirosława Chudego odnośnie możliwości wysypania tłuczniem miejsc gdzie łączy się droga będąca w trakcie budowy, czy też rondo będące w trakcie budowy z drogą dotychczas istniejącą burmistrz powiedział, że jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Taka próba lepienia asfaltem była już kilkukrotnie wykonywana przez firmę jednak ze względu na temperatury powierzchnie te nie chcą się trwale połączyć.
Natomiast odnośnie możliwości wybudowania zjazdu z ronda im. J. Popiełuszki w ul. Jana Pawła II powiedział, że firma remontująca drogę nr 15 musi poczekać na odpowiednie warunki pogodowe i wówczas kiedy remont zostanie wznowiony będzie mogła wykonać ten zjazd.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie posypywania dróg w okolicach skrzyżowań piaskiem zamiast solą, burmistrz powiedział, że z informacji uzyskanych z PUK od kilku dni wykorzystywana jest wyłącznie mieszanka piasku 70% z solą 30%. Dodał, że zima jest intensywna i zmienna i jakiekolwiek odśnieżanie kończy się tym, że po chwili trzeba ponownie odśnieżać, jest bardzo kosztowna. W większości miast w Polsce kończą się zapasy soli, kolejki w kopalni są gigantyczne, a więc nie ma szans by kupować ją na bieżąco. Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, a taki stan może trwać dłużej zaczynamy oszczędzać zapasy, które kupiliśmy na cały rok by skończyły się dopiero przed końcem zimy. W tej chwili używana jest mieszanka soli i piasku. W zeszłym sezonie odśnieżanie dróg na terenach wiejskich, które wykonywała firma „SURiT” kosztowało gminę 708 tys 93 zł, natomiast odśnieżanie przez PUK terenów miejskich 478 tys zł. W tym roku do dnia dzisiejszego PUK otrzymał wynagrodzenie w kwocie 447 tys zł, natomiast firma „SURiT” 370 tys zł. Razem wydaliśmy 817 tys zł na odśnieżanie, co daje potężną kwotę. W porównaniu z innymi miastami nasze drogi są odśnieżone.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka odnośnie tego, czy planuje się podwyżkę podatku dla przedsiębiorców tak jak nastąpiła ona w przypadku podatku rolnego, burmistrz powiedział, że odkąd jest burmistrzem Rada Miejska stara się nie podnosić zwłaszcza tych dwóch podatków, czyli dla rolnictwa i od m w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Od 2002 roku na stałe utrzymane są takie same stawki podatku. Na 2009 rok Rada Miejska po raz pierwszy podniosła stawki podatku o 1 zł od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku podatku rolnego Rada Miejska nie skorzystała z takiego wariantu. W 2010 roku nie miała takiej możliwości fizycznej, ponieważ stawka średniej ceny skupu żyta z komunikatu GUS może być ewentualnie przez Radę Miejska obniżana, a nie podwyższana i stawka ogłoszona przez GUS na 2010 rok była niższa od stawki uchwalonej rok wcześniej przez Radę Miejską, tak więc nawet technicznie nie było możliwości dokonania podwyższenia tej stawki. Porównując stawkę, która uchwałą Rady Miejskiej została dziś podwyższona o 5,75% ze stawką podatku od budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą występuje dwa lata później niż miało to miejsce jeśli chodzi o podmioty gospodarcze. Dodał, że warto powiedzieć, iż wpływy z podatku rolnego w 2010 roku to kwota ponad 1 mln zł, natomiast jeden z naszych największych podatników płaci podatek od prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie wyższej niż połowa wszystkich tych wpływów, z wszystkich terenów rolnych z całej gminy.
Dodał, że w wypowiedzi tej zawarta jest także odpowiedź na pytanie radnego Roberta Smodlibowskiego.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września przekazał informację odnośnie zestawienia remontów świetlic zrealizowanych w 2010 roku (załącznik nr 38).Pkt 10
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Sporządziła
/-/Jolanta CypryańskaPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.