BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295574
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
UCHWAŁA NR 69

UCHWAŁA NR  69

Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni

z dnia  26 marca 2002r.

w sprawie: określenia regulaminu konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły.

Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami) Zarząd Miasta i Gminy we Wrześni uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Regulamin Konkursowy dotyczący wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły w brzmieniu obowiązującym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Nr XXIV/166/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie „Wieści z Ratusza” i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zarządu Miasta i Gminy Września

/-/

Maria Taciak

Burmistrz

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 69 Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26 marca 2002r.

Regulamin Konkursowy

dotyczący wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły

w Gminie Września

Rozdział  I.  Postanowienia ogólne.

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  szkole - rozumie się przez to każdą szkołę ( przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół ) działającą na terenie Gminy Września.

2)  organie prowadzącym - rozumie się przez to Zarząd Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 2

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły przeprowadza komisja konkursowa powołana przez organ prowadzący Szkołę.

§ 3

1.   Zarząd Miasta i Gminy ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły poprzez ogłoszenie w biuletynie urzędowym „Wieści z Ratusza”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, prasie regionalnej oraz w formie ogłoszeń w placówkach oświatowych na terenie Gminy Września.

2.   Ogłoszenie winno zawierać wykaz wymaganych dokumentów oraz określać ich wymogi, miejsce i termin ich składania.

Rozdział II  Komisja Konkursowa.

§ 4

Organ prowadzący powołuje komisje konkursową według obowiązujących przepisów.

§ 5

1.   Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę - powołany przez Zarząd Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący  zapoznaje komisję z „Regulaminem konkursu”.

2.   Członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta.

3.   Postępowanie winno być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszego regulaminu.

4.   Ogłoszenie wyników konkursu winno nastąpić w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

§ 6

1.   Obrady komisji konkursowej dla ważności jej postanowień prowadzone są w obecności co najmniej 2/3 składu powołanego przez komisję.

2.   Jeżeli w terminie wyznaczonym dla przeprowadzenia konkursu nie zbierze się wymagana liczba członków komisji, zgodnie z ust. 1, wyznacza się drugi termin posiedzenia komisji.

W drugim terminie komisja konkursowa obraduje w składzie nie mniejszym niż połowa powołanego składu komisji.

Rozdział  III.    Kandydaci.

§  7

1.   W konkursie mogą wziąć udział osoby, którzy spełniają wymogi zawarte w obowiązujących przepisach.

§ 8

1. Kandydaci na stanowisko dyrektora składają dokumenty zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

2.   Miejsce składania jest określone w ogłoszeniu o konkursie.

3.   Dokumenty muszą być kompletne a uzupełnienie ich po terminie jest niedopuszczalne.

Rozdział  IV.  Postępowanie konkursowe.

§ 9

1.   Członkowie komisji konkursowej zapoznają się ze założonymi przez kandydatów dokumentami i podejmują decyzję o dopuszczeniu kandydatów do dalszej części konkursu.

2.   Komisja konkursowa przystępuje do wysłuchania propozycji programowych kandydatów dotyczących kierowania Szkołą, (rozmowa, pytania, dyskusja, wysłuchanie opinii poszczególnych członków komisji na przedstawione przez kandydata propozycje).

§ 10

Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły w drodze tajnego głosowania.

§ 11

Przewodniczący komisji rozdaje karty do głosowania zawierające nazwiska kandydatów ułożone w kolejności alfabetycznej, na których przeprowadza się głosowanie.

§ 12

1.   Członek komisji głosuje na jednego kandydata z osób wymienionych na karcie do głosowania wpisując przy jego nazwisku 1 punkt. Przy nazwiskach pozostałych kandydatów należy wpisać 0 punktów.

2.   Członek komisji może nie głosować na żadnego kandydata (wpisuje wtedy przy nazwisku wszystkich kandydatów 0 pkt.).

3.   W przypadku naruszenia postanowień § 12 pkt. 1 i 2 głos jest nieważny.

§ 13

1.   Kandydat na stanowisko dyrektora musi uzyskać więcej niż 50% z maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w głosowaniu, z wyłączeniem głosów nieważnych.

2.   Jeżeli głosowanie odbywa się na kilku kandydatów, z których żaden nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się głosowanie powtórne na kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów, lub na kandydatów, którzy uzyskali największą, ale równą liczbę punktów.

§ 14

1.   Niedopuszczalne jest przyjmowanie przez komisję innych zasad postępowania konkursowego niż wynikające z niniejszego regulaminu.

2.   Przyjęcie innych zasad powoduje nieważność postępowania konkursowego.

§ 15

1.   Z czynności komisji konkursowej sporządza się protokół zawierający wniosek w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

2.   Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

Rozdział  V.  Postanowienia końcowe.

§ 16

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego bez względu na wynik tego postępowania.

§ 17

W kwestiach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyduje komisja konkursowa w jawnym głosowaniu.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                             Zarządu Miasta i Gminy Września

                                                                                                                      /-/

                                                                                                             Maria Taciak

                                                                                                                Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.