BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255589
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej we Wrześni

CPV: 45.23.31.30-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Czas trwania zamówienia: 30 sierpnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/bud_kanal_deszcz_legii_wrzes.rar

Wadium: 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Otwarcie ofert nastąpi 11 lutego 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 11 lutego 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane obejmujące budowę kanalizacji o wartości łącznej nie mniejszej niż 3.000.000 złotych brutto, w tym:

    a) budowę kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 złotych brutto;

    b) budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

a) w zakresie instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) koparki podsiębierne 0,4-0,6 m3 – 2 szt.

b) spycharka gąsienicowa – 1 szt.

c) samochody samowyładowcze pow. 5 t – 4 szt.

d) zestaw igłofiltrów min. 50 szt. - 1 kpl.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia tj. posiadają gwarancję banku o możliwości zaciągnięcia kredytu lub inny dokument potwierdzający iż dysponują odpowiednią wielkością środków własnych na realizację zamówienia – nie mniej niż 500.000 złotych;

6) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 33145-2011 w dniu 28.01.2011 roku.

1) www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_kanal_legii_wrze.rar

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.