BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276935
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego

część 1 – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ul. Nowej

część 2 – terenu pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego

CPV: 60.12.21.30-9


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.


Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy


Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz Magdalena Oblizajek – Inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury UMiG Września tel. 061 640-40-33 pok. 22, oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik:http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_mpzp.rarOtwarcie ofert nastąpi 8 lutego 2011 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 8 lutego 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy:

1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art.24 ust1 ustawy Pzp.

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp czyli:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez oferenta jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 3 uchwalone i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujące obszar o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha każde opracowanie.

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje osobą, posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu. Główny projektant planu musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów oraz posiadać doświadczenie w wykonaniu (samodzielnie lub w zespole) co najmniej 1 uchwalonego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), obejmującego obszar o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha oraz dysponuje co najmniej dwuosobowym zespołem (z wyłączeniem głównego projektanta) którzy będą wykonywać zamówienie. Każda z tych osób musi posiadać doświadczenie w wykonaniu opracowań związanych z miejscowymi planami zagospodarowania, co najmniej 1 z nich musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów oraz co najmniej 1 z nich musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Architektów.

c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania opracowań specjalistycznych objętych zamówieniem a warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko osoba lub osoby wykonujące prognozę oddziaływania na środowisko posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w. opracowania. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli co najmniej jedna osoba wykaże się sporządzeniem prognozy zakresie opracowania ekofizjograficznego.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 32975-2011 z datą publikacji 28.01.2011 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.