BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277233
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września

CPV: 90.00.00.00-7; 90.47.00.00-2; 90.40.00.00-1; 90.60.00.00-3

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_konserwacja_deszczowki.pdf

Wadium: 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 31 stycznia 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 60 %

CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUNIĘCIA AWARII - 40%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia t.j. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługi polegające na konserwacji lub utrzymaniu lub czyszczeniu kanalizacji deszczowej o wartości łącznej co najmniej 150.000,00 zł brutto potwierdzone referencjami od Zamawiających;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a) dysponują co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami:

  • koparko – ładowarka 1 szt.,

  • urządzenie do lokalizowania nielegalnych podłączeń – 1 szt.,

  • samochód asenizacyjny – 1 szt.,

  • samochód wielofunkcyjny przeznaczony do udrażniania kanałów wodą pod wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studni kanalizacyjnych zagłębionych do 9,00 m poniżej poziomu terenu, wpustów ulicznych, usuwania wody z zalanych piwnic, itp. - 1 szt.,

  • samochód skrzyniowy lub samowyładowczy – 1 szt.,

b) dysponują co najmniej (jedna osoba posiadając niżej wymienione uprawnienia potwierdzi je):

  • 1 osobą posiadającą uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie robót sanitarnych – kierownik robót,

  • 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowiska eksploatacji do 1 kV, lub uprawnienia równoważne,

  • 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi koparko - ładowarki,

  • 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi wozów ciśnieniowych,

  • 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi wozów asenizacyjnych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 25705-2011 w dniu 21.01.2011

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.